GRAVIDITATEA VICTIMEI CA POSIBILĂ URMARE GRAVĂ A INFRACȚIUNII DE VIOL

Andrei PÂNTEA, Adrian TĂBÎRȚĂ

Abstract


Scopul cercetării de față constă în a găsi o soluție argumentată pentru următoarea dilemă: intră oare sarcina rezultată în urma violului sub incidența dispoziției lit.f) alin.(3) art.171 din Codul penal al Republicii Moldova? O parte dintre oamenii de știință optează pentru invocarea circumstanței agravante „soldat cu alte urmări grave” în cazul violului soldat cu graviditatea victimei. Sunt însă și oameni de știință care nu susțin o astfel de interpretare și care sunt de părere că circumstanța agravantă „soldat cu alte urmări grave” nu poate fi invocată în cazul violului soldat cu graviditatea vic­timei. Ultima dintre aceste poziții doctrinare are la bază următoarele argumente: graviditatea este o consecință naturală, deși nu obligatorie, a raportului sexual; graviditatea deja este luată în considerare de legiuitor ca posibilă urmare prejudiciabilă a acestei infracțiuni; producerea unei astfel de urmări, precum și suferințele morale aferente ale victimei pot fi luate în consi­derare la alegerea cuantumului pedepsei în limitele sancțiunii stabilite în norma care incriminează violul neagravat; nu se poate afirma categoric că între viol și graviditatea victimei ar exista un raport de cauzalitate sine qua non; graviditatea victimei nu poate fi identificată cu un prejudiciu fizic sau moral; indicaţiile sociale pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii după 12 săptămâni şi până la sfârşitul săptămânii a 21-a de sarcină (inclusiv sarcina survenită în urma violului) nu trebuie să aibă relevanță în planul agravării răspunderii pentru viol; invocarea circumstanței agravante „soldat cu alte urmări grave” în cazul violului rezultat cu graviditatea victimei minore (inclusiv a victimei în vârstă de până la 14 ani) ar însemna supraestimarea pericolului social al faptei săvârșite. Astfel de argumente sunt rezonabile. Ca urmare, circumstanța agravantă prevăzută la lit.f) alin.(3) art.171 CP RM nu poate fi invocată în cazul violului rezultat cu graviditatea victimei.

 

THE PREGNANCY OF THE VICTIM AS A POSSIBLE SEVERE CONSEQUENCE OF THE RAPE

In the present research, the purpose is to find a solution for the following dilemma: does pregnancy, resulting from the rape, fall under the provisions of let.f) par.(3) art.171 of the Penal Code of the Republic of Moldova? Some scientists choose to invoke the aggravating circumstance "that results in other severe consequences" in the case of rape resulting in the victim's pregnancy. However, there are also scientists who do not support such an interpretation and consider that the aggravating circumstance "that results in other severe consequences" cannot be invoked in the case of rape resulting in the victim's pregnancy. The last of these doctrinal positions is based on the following arguments: pregnancy is a natural, though not mandatory, consequence of sexual intercourse; the pregnancy is already considered by the legislator as a possible harmful consequence of this crime; the occurrence of such a consequence, as well as the related moral sufferings of the victim can be taken into account when choosing the amount of the punishment within the limits of the sanction established in the norm that incriminates the non-aggravated rape; it cannot be categorically asserted that between rape and the victim's pregnancy there would be a causal relationship sine qua non; the victim's pregnancy cannot be identified with a physical or moral injury; social indications for voluntary termination of pregnancy after 12 weeks and until the end of week 21 of pregnancy (including pregnancy arising from rape) should not be relevant in terms of aggravation of liability for rape; invoking the aggravating circumstance "that results in other severe consequences" in the case of rape resulting in the pregnancy committed knowingly against a juvenile (including a juvenile under the age of 14) would mean overestimating the social danger of the committed crime. Such arguments are reasonable. As a result, the aggravating circumstance provided by let.f) par.(3) art.171 PC RM cannot be invoked in the case of the rape resulting with the victim's pregnancy.


Keywords


rape, pregnancy, victim, severe consequence, aggravating circumstance, social danger.

Full Text:

PDF

References


БАЙБАРИН, А.А., ГРЕБЕНЬКОВ, А.А. Половые преступления. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2013. 110 c. ISBN 978-5-905556-74-6

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p.

Hotărârea Curții Constituționale nr.22 din 01.10.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 328 alin.(3) lit.d) din Codul penal (excesul de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu soldate cu urmări grave) (Sesizarea nr. 94g/2018). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.416-422.

Hotărârea din 15 martie 2016 în cauza M.G.C. împotriva României (Cererea nr.61495/11). [Accesat: 16.08.2019] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-176069

КОНДРАШОВА, Т.В. Квалификация изнасилования. Свердловск: СЮИ, 1988. 76 c.

КАХНИЙ, М.В. Особо квалифицированные виды изнасилования: проблемы теории и правоприменения. B: Современное право, 2007, №9, c.62-64. ISSN 1991-6027

КОРГУТЛОВА, Т.А. Половые преступления: теоретические и практические аспекты. B: Современное право, 2009, №10, c.138-144. ISSN 1991-6027

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. Москва: Юрайт, 2012. 1359 c. ISBN 978-5-9916-1742-0

ПАНТЮХИНА, И.В. Оценка изнасилования, повлекшего беременность потерпевшей. B: Современная юрис-пруденция: тенденции развития: Материалы Международной заочной научно-практической конференции (10 апреля 2013 г.). Новосибирск: Сибак, 2013, c.89-95. ISBN 978-5-4379-0260-8

ПАНТЮХИНА, И.В. Тяжкие последствия в насильственных половых посягательствах. B: Право и политика: теоретические и практические проблемы сборник материалов 4-й Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, 2015, Вып.4, c.364-367. ISBN 978-5-4464-0076-8

ШКЛЯЕВА С.Е., ЗВАРЫГИН В.Е. Определение критериев «особой жестокости» и «иных тяжких последствий» при совершении посягательств на половую свободу и половую неприкосновенность: уголовно-правовой и судебно-медицинский аспекты. B: Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право, 2010, №3, c.112-114. ISSN 2412-9593

ТУРЧИНА, Д.А. Особо квалифицированный состав изнасилования: некоторые вопросы. B: Правовая система и современное государство: проблемы, тенденции и перспективы развития. Cборник статей Международной научно-практической конференции, 2018. Москва: МЦНС «Наука и Просвещение, c.101-103. ISBN 978-5-907135-33-8

ЗОЛОТОВ, М.А., ЛАРИОНОВА, Т.А. К вопросу об оценке беременности как квалифицирующего последствия изнасилования. B: Advanced Science. Cборник статей III Международной научно-практической конференции. Пенза: Наука и Просвещение, 2018, c.235-238. ISBN 978-5-907068-29-2

ТЫДЫКОВА, Н.В. Насильственные половые преступления: обоснованность криминализации и квалификация по объективным признакам / Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Барнаул, 2008. 203 c.

ПОЛИДИ, А.А. Актуальные проблемы регламентации ответственности за изнасилование и пути их решения. B: Science Time, 2016, no.2, c.479-484. ISSN 2310-7006

БРУТМАН, В.И., ЕНИКОЛОПОВ, С.Н., РАДИОНОВА, М.С. Нежеланная беременность у жертв сексуального насилия (психолого-психиатрические аспекты проблемы). B: Вопросы психологии, 1995, №1, c.33-40. ISSN 0042-8841

BARBĂNEAGRĂ, A., BERLIBA, V., BÎRGĂU, M. et al. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu / Sub red. lui A. Barbăneagră. Chișinău: ARC, 2003. 836 p. ISBN 9975-61-291-1

BARBĂNEAGRĂ, A., BERLIBA, V., GURSCHI, C. et al. Codul penal comentat și adnotat. Chișinău: Cartier, 2005. 656 p. ISBN 9975-79-338-X

BARBĂNEAGRĂ, A., ALECU, GH., BERLIBA, V. et al. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu (Adnotat cu jurisprudenţa CEDO şi a instanţelor naţionale). Chişinău: Sarmis, 2009. 860 p. ISBN 978-9975-105-20-0

BORODAC, A. Manual de drept penal. Partea specială. Chișinău: Tipografia Centrală, 2004. 622 p. ISBN 9975-9788-7-8

ГЫРЛА, Л.Г., ТАБАРЧА, Ю.М. Уголовное право Республики Молдова. Часть Особенная. Том 1. Кишинэу: Cartdidact, 2010. 712 c. ISBN 978-9975-4158-0-4

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova despre practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală, nr.17 din 07.11.2005. [Accesat: 16.08.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=349

КИБАЛЬНИК, А.Г., СОЛОМОНЕНКО, И.Г. Практический курс уголовного права России. Ставрополь: Ставро¬польсервисшкола, 2001. 623 c. ISBN 5-93078-079-X

ИГНАТОВ, А.Н. Квалификация половых преступлений. Москва: Юридическая литература, 1974. 256 c.

Уголовное право России. Общая и Особенная части / Под ред. В.К. Дуюнова. Москва: ИД РИОР, 2009. 664 c. ISBN 978-5-369-00394-7

СМИРНОВ, А.М. Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпев¬шей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия: уголовно-правовая характеристика и квалификация. B: Аллея науки, 2018, Т.1, №8, c.380-383. ISSN 2587-6244

ЖОВНИР, С.А. Вопросы квалификации изнасилования. B: Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии, 2013, №17, c.90-95. ISSN 2073-8838

POALELUNGI, M., DOLEA, I., VÎZDOAGĂ, T. et al. Manualul judecătorului pentru cauze penale. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013. 1192 p. ISBN 978-9975-53-231-0

BRÎNZA, S., STATI, V. Drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2011. 1062 p. ISBN 978-9975-53-029-3

Ordinul Ministerului Sănătății nr.647 din 21.09.2010 cu privire la efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii în condiţii de siguranţă. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.241-246.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.