SUBIECTUL INFRACȚIUNII DE INTERNARE ILEGALĂ ÎNTR-O INSTITUŢIE PSIHIATRICĂ

Adrian TĂBÎRȚĂ, Andrei PÂNTEA

Abstract


În pofida semnificației sale, art.169 din Codul penal al Republicii Moldova se aplică rar în practica judiciară. Aceasta se explică prin imperfecțiunea dispoziției articolului respectiv. Caracterul vag al acestei dispoziții, precum și lipsa de claritate a unor norme extrapenale la care face referire art.169 CP RM, determină latența sporită a infracțiunii de internare ilegală într-o instituţie psihiatrică. Frecvența redusă de aplicare a art.169 CP RM este condiționată și de polemicile din literatura de specialitate cu privire la subiectul infracțiunii analizate. Analiza efectuată în cadrul cercetării de față duce spre concluzia că internarea ilegală într-o instituţie psihiatrică a unei persoane vădit sănătoase din punct de vedere psihic poate fi săvârșită doar de medicul secţiei de internare (de gardă) a unei astfel de instituții. Medicii, care săvârșesc acțiunea de prelungire ilegală a termenului de aflare într-o instituţie psihiatrică a unei persoane vădit sănătoase din punct de vedere psihic, nu pot răspunde în baza art.169 CP RM. Întrucât acțiunea ilegală pe care o comit nu este prevăzută de art.169 CP RM, ei pot răspunde conform unei alte norme penale (de exemplu, în baza art.328 CP RM). Nici judecătorul, care pronunţă cu bună ştiinţă hotărârea contrară legii privind satisfacerea cererii de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţământ, nu poate fi autor al infracțiunii prevăzute la art.169 CP RM.

 

THE SUBJECT OF THE OFFENCE OF THE ILLEGAL PLACEMENT IN A PSYCHIATRIC INSTITUTION

Despite its significance, the art.169 of the Penal Code of the Republic of Moldova is rarely applied in judicial practice. This is explained by the imperfection of the provision of that article. The vague character of the provision in question, as well as the lack of clarity of some extrapenal norms to which art.169 PC RM refers, determines the increased latency of the offence of the illegal placement in a psychiatric institution. The reduced frequency of application of the art.169 PC RM is also due to the controversies in the specialized literature regarding the subject of the analyzed offence. The analysis carried out in the present research leads to the conclusion that the illegal placement in a psychiatric institution of a person who is obviously mentally sane can only be committed by the on-call doctor of such an institution. The doctors, who commit the action of illegal extension of the term of being in a psychiatric institution of a person who is obviously mentally sane, are not liable under the art.169 PC RM. As the illegal action they commit is not provided by the art.169 PC RM, they can be held liable according to another criminal norm (for example, according to the art.328 PC RM). The judge, who knowingly pronounces the decision contrary to the law regarding the satisfaction of the request for hospitalization in the psychiatric institution without the free consent, cannot be the author of the offence provided by the art.169 PC RM.


Keywords


illegal placement, psychiatric institution, person who is obviously mentally sane, psychiatrist, judge, court decision.

Full Text:

PDF

References


Constituția Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

Case of Luberti vs. Italy. [Accesat: 13.08.2019] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72567

BARBĂNEAGRĂ, A., ALECU, GH., BERLIBA, V. et al. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu (Adnotat cu jurisprudenţa CEDO şi a instanţelor naţionale). Chişinău: Sarmis, 2009. 860 p. ISBN 978-9975-105-20-0

BORODAC, A. Manual de drept penal. Partea specială. Chișinău: Tipografia Centrală, 2004. 622 p. ISBN 9975-9788-7-8

BARBĂNEAGRĂ, A., BERLIBA, V., BÎRGĂU, M. et al. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu / Sub red. lui A. Barbăneagră. Chișinău: ARC, 2003. 836 p. ISBN 9975-61-291-1

АРГУНОВА, Ю.Н. Уголовная ответственность за незаконное помещение в психиатрический стационар. B: Независимый психиатрический журнал, 2011, №4, c.36-42. ISSN 1028-8554

БАУЛІН, Ю.В., БОРИСОВ, В.І., ТЮТЮГІН, В.І. та ін. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар Особлива частина. Харків: Право, 2013. 1040 c. ISBN 978-966-458-426-2

Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. Москва: Проспект, 2007. 702 c. ISBN 5-482-01406-1

БОЙКО, А.М., БРИЧ, Л.П., ГРИЩУК, В.К. та ін. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ: Юридична думка, 2012. 1313 c. ISBN 978-966-326-437-0

КОМИССАРОВ, В.С., ИНОГАМОВА-ХЕГАЙ, Л.В., ЗЕМЛЮКОВ, С.В. Российское уголовное право. Особенная часть. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 720 c. ISBN 978-5-469-01524-6

КОМИССАРОВ, В.С., ЛОПАШЕНКО, Н.А., НАУМОВ, А.В. и др. Уголовное право России. Особенная часть. / Под ред. А.И. Рарога. Москва: Эксмо, 2009. 701 c. ISBN 978-5-699-30170-6

ВАУЛИНА, Т.И., ВОЛОСТНОВ, П.А., КОВАЛЕВ, М.И. и др. Уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. И.Я. Козаченко и др. Москва: Норма, Инфра-М, 2001. 956 c. ISBN 5-89123-511-0

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відп. ред. С.С. Яценко. Київ: А.С.К., 2005. 848 c. ISBN 966-539-464-9

ТАСАКОВ, С.В. Нравственные основы норм уголовного права о преступлениях против личности. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2008. 315 c. ISBN 978-5-94201-563-5

Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. Москва: Контракт-Инфра-М, 2008. 800 c. ISBN 978-5-98209-034-8

ВЛАСЕНКО, В.В. Некоторые проблемы уголовной ответственности за незаконную госпитализацию в меди¬-цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст.128 УК РФ). B: Медицинское право, 2016, №3, c.38-43. ISSN 2658-6312

BRÎNZA, S. Infracțiuni contra vieții, sănătății, libertății și demnității persoanei. Chișinău: USM, 1999. 234 p. ISBN 9975-917-09-7

BARBĂNEAGRĂ, A., BERLIBA, V., GURSCHI, C. et al. Codul penal comentat și adnotat. Chișinău: Cartier, 2005. 656 p. ISBN 9975-79-338-X

КАРАСEВА, М.Ю. Проблемы уголовной ответственности за незаконное помещение в психиатрический стационар. B: Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2016, №10-4, c.665-667. ISSN 1996-3955

Legea privind sănătatea mentală, nr.1402 din 16.12.1997 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46.

BRÎNZA S., ULIANOVSCHI X., STATI V. et al. Drept penal. Partea Specială. Chișinău: Cartier, 2005. 804 p. ISBN 9975-79-324-X

POALELUNGI, M., DOLEA, I., VÎZDOAGĂ, T. et al. Manualul judecătorului pentru cauze penale. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013. 1192 p. ISBN 978-9975-53-231-0

BRÎNZA, S., STATI, V. Drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2011. 1062 p. ISBN 978-9975-53-029-3

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p. ISBN 978-9975-53-469-7

ГЫРЛА, Л.Г., ТАБАРЧА, Ю.М. Уголовное право Республики Молдова. Часть Особенная. Том 1. Кишинэу: Cartdidact, 2010. 712 c. ISBN 978-9975-4158-0-4

АВДЕЕВ, В.А., АВДЕЕВА, Е.В. Актуальные вопросы квалификации незаконного помещения в психиатри-чес¬кий стационар. B: Российский следователь, 2013, №16, c.20-22. ISSN 1812-3783

Уголовное право: особенная часть / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. Москва: Эксмо, 2005. 590 c. ISBN 5-699-12031-9

Полный курс уголовного права. Том 2. Преступления против личности / Под ред. А.И. Коробеева. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2008. 680 c. ISBN 978-5-94201-543-5

НАУМОВ, А.В. Российское уголовное право. Т.2: Особенная часть. Москва: Волтерс Клувер, 2007. 491 c. ISBN 978-5-466-00312-3

БОЙКО, А.И., ВЕТРОВ, Н.И., ВИТВИЦКИЙ, А.А., ГАЛИАКБАРОВ, Р.Р. и др. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.Н. Петрашева. Москва: Приор, 1999. 607 c. ISBN 5-7990-03-71-3

Преступления против личности / Под ред. И.А. Подройкиной, Е.В. Серегиной. Москва: Юрайт, 2017. 171 c. ISBN 978-5-9916-8311-1

ТЯЖКОВА, И. Незаконное помещение в психиатрический стационар. B: Уголовное право, 2002, №3, c.52-54. ISSN 2071-5870

АФАНАСЬЕВ, Н.Н., ВЕТРОВ, Н.И., ГАБДРАХМАНОВ, Р.Л. и др. Уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. Н.И. Ветров, Ю.И. Ляпунов. Москва: Новый Юрист, 1998. 766 c. ISBN 5-7969-0020-X

ЗУБКОВА, В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. Москва: Норма, 2005. 255 c. ISBN 5-89123-933-7

Legea ocrotirii sănătăţii, nr.411 din 28.03.1995 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34.

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 591 din 20.08.2010 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de Sănătate Mintală din Republica Moldova. [Accesat: 13.08.2019] Disponibil: http://old2.ms.gov.md/sites/default/files/ legislatie/ordin_no_591_din_20.08.2010.pdf

CREȚU, V. Reflecţii privind esenţa juridică a procedurii judiciare referitoare la încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie şi locul acestuia în sistemul felurilor de proceduri judiciare civile. În: Revista Institutului Național al Justiției, 2012, nr.1, p.68-75. ISSN 1857-2405

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.