OBIECTUL JURIDIC AL INFRACȚIUNII PREVĂZUTE LA art.146 DIN CODUL PENAL

Rodica BERDILO

Abstract


În calitate de valoare socială ocrotită de legea penală, persoana trebuie privită ca un ansamblu de caracteristici sociale, biologice și psihologice ale unui individ, indiferent dacă acesta: a parcurs întreg procesul socializării; a devenit personalitate sau a pierdut capacitatea de a se realiza ca personalitate. Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute la art.146 CP RM îl formează relațiile sociale cu privire la viața persoanei care provoacă starea de afect a făptuitorului prin acte de violenţă, insulte grave, alte acte ilegale sau imorale. În ce privește relațiile sociale cu privire la viața persoanei, acestea constituie obiectul juridic de subgrup al infracțiunii date. Conținutul relațiilor sociale apărate de art.146 CP RM îl formează dreptul la viață. Obiectul relațiilor sociale apărate de acest articol îl constituie viața persoanei – valoare socială specifică în jurul și datorită căreia se formează, se desfășoară sau se dezvoltă asemenea relații sociale. Se exclude posibilitatea ca infracțiunea prevăzută la art.146 CP RM să aibă obiect juridic secundar. 

 

THE LEGAL OBJECT OF THE OFFENCE SET OUT IN art.146 OF THE PENAL CODE

A person, commonly accepted as a social value protected by the criminal law, must be perceived as an individual with a totality of different social, biological and psychological characteristics, regardless of whether he or she: has gone through the whole process of socialization; has become a personality or has lost the ability to become one. The special legal object of the offence set out in art.146 PC RM is formed by the social relationships concerning the life of the person which causes the perpetrator's state of affection through acts of violence, grave insults, and through other illegal or immoral acts. Meanwhile, the social relationships concerning the person's life form they represent the legal object of the subgroup of the offence in question. On the same note, the content of the social relationships defended by art.146 PC RM is formed by the right to life. As well as, the objects of the social relationships defended by this article is the person’s life – the specific social value around and through which such social relationships are formed, developed or evolve. There is also excluded the possibility for this offence to have a secondary legal object.


Keywords


the legal object of the offence, social value, social relationships, a person, the right to life, a person's life, a person's health.

Full Text:

PDF

References


GRAMA, M., BOTNARU, S., ȘAVGA, A. et al. Dreptul penal. Partea generală. Chișinău: Tipografia Centrală, 2012. 328 p. ISBN 978-9975-53-083-5

BRÎNZA, S. Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului. Chișinău: Tipografia Centrală, 2005. 675 p. ISBN 9975-70-414-X

СОТУЛА, О.С. Кримінально-правова охорона життя людини в країнах романо-германської правової сім’ї: ретроспектива, компаративістика, моделювання. Харків: Видавець Іванченко І.С., 2015. 429 c. ISBN 978-617-7377-05-3

Уголовное право Украины. Общая часть / Отв. ред. Е.Л. Стрельцов. Харьков: Одиссей, 2009. 544 c. ISBN 978-966-633-808-5

КОРЯКИНА, Е.А. Жизнь человека как объект уголовно-правовой охраны: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2011. 22 c.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.33 din 07.12.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 327 alin.(1) și 361 alin.(2) lit.d) din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu) (sesizările nr.80g/2017 și nr.129g/2017). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.27-32.

Словарь по этике / Под ред. И.С. Кона. Москва: Политиздат, 1981. 430 c.

Философия. Ч. 2: Основные проблемы философии / Под. ред. В.И. Кириллова. Москва: Юристъ, 1997. 320 c. ISBN 5-7357-0151-7

ЛЕБЕДЕВ, А.В. Личность и ее свойства. Санкт-Петербург: СПбГУНиПТ, 2001. 212 c. ISBN 5-89565-039-2

КЛИМОВ, Е.А. Основы психологии. Москва: Юнити, 1997. 295 c. ISBN 5-85178-051-7

КОЗЛОВ, А.П. Понятие преступления. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2004. 817 c. ISBN 5-942012-63-6

ТУХБАТУЛЛИН, Р.Р. Умышленные преступления против жизни и здоровья, совершенные в состоянии аффекта: общая характеристика и вопросы квалификации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2005. 22 c.

ЛОХАНСКИЙ, С.С. Уголовно-правовая характеристика признаков понятия «личность». B: Право: современные тенденции: Материалы междунар. науч. конф. (г. Уфа, июль 2012 г.). Уфа: Лето, 2012, c.168-175. ISBN 978-5-87308-056-4

КРАСИКОВ, А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. Саратов: Полиграфист, 1996. 211 c. ISBN 5-85548-012-7

СПЕКТОРСКИЙ, Е.В. Христианство и правовая культура. B: Русская философия права: философия веры нравственности. Антология. Санкт-Петербург: Алетейя, 1997. 398 c. ISBN 5-89329-032-1

ЧИЧЕРИН, Б.Н. Философия права. Санкт-Петербург: Наука, 1998. 655 c. ISBN 5-02-026784-8

КУНИЦЫН, А.П. О человеке и праве. B: Русская философия права: философия веры нравственности. Антология. Санкт-Петербург: Алетейя, 1997. 398 c. ISBN 5-89329-032-1

БАБИЧЕВ, А.Г. Актуальные вопросы начала и окончания жизни по уголовному законодательству России. B: Государство и право: теория и практика: Материалы III Международной научной конференций (г. Чита, июль 2014 г.). Чита: Молодой ученый, 2014, с.58-61. ISBN 978-5-905483-18-9

БОРОДИН, С.В. Преступления против жизни. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. 467 с. ISBN 5-94201-155-9

BORODAC, A. Manual de drept penal. Partea specială. Chișinău: Tipografia Centrală, 2004. 622 p. ISBN 9975-9788-7-8

POPESCU, T. Definirea persoanei în Codul penal. În: Revista de drept penal, 1998, nr.3, p.41. ISSN 1223-0790

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea specială. Vol.I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p. ISBN 978-9975-53-469-7

СМИРНОВ, Р.Ю. Здоровье человека как объект уголовно-правовой охраны. В: Вестник Ярославского Государствен¬ного Университета им. П.Г. Демидова. Серия гуманитарные науки, 2010, № 3, с.64-66. ISSN 1996-5648

Criminal Code of the Republic of Estonia. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522012015002/consolide

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A1200100.TV&targetdate=&printTitle=2012.+ évi+C.+törvény

Кривични законик Србије. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: http://www.uzda.gov.rs/filesystem/sitedocuments/zakoni/ krivicni_zakonik.pdf

Krivični Zakonik Crne Gore. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/krivicni-zakonik-crne-gore.html

Кривичен законик. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: https://bit.ly/2Ere7dq

Kazneni zakon. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon

Kazenski zakonik Republike Slovenije. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/ predpis_ZAKO905.html

Strafgesetzbuch (StGB) § 213 Minder schwerer Fall des Totschlags. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__213.html

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: www.infolex.lt/portal/start_ta.asp?act=doc&fr=pop&doc=66150

Criminal Code of Georgia. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: https://matsne.gov.ge/en/document/download/16426/157/en/pdf

Уголовный кодекс Кыргызской Республики. B: Эркин Тоо, 2017, №19-20.

Kodi penal i Republikës së Shqipërisë. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: www.hidaa.gov.al/ligje/kodi%20penal%20i%20rsh.pdf

Codigo Penal Argentino. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: https://iberred.org/sites/default/files/codigopenalargentino.pdf

Кримінальний кодекс України. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page12

Kodeks karny. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970880553&type=3

Trestní zákoník. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: www.trestnizakonik.cz

Code pénal suisse. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html

Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Strafgesetzbuch, Fassung vom 03.02.2019. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gese tzesnummer=10002296

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: www.e-qanun.az/code/11

Эрүүгийн хууль. [Accesat: 25.05.2019] Disponibil: http://www.parliament.mn/files/6046

Кримінальне право України / За ред О.М. Омельчука. Київ: Наукова думка; Прецедент, 2004. 297 c. ISBN 966-00-0255-6

NĂSTASE, C. Dreptul la viaţă şi la integritatea persoanei în concepţia şi practica europeană. În: Pro Patria Lex, 2011, vol.IX, nr.2, p.15-26. ISSN 1584-3556

Universal Declaration of Human Rights. [Accesat: 02.06.2019] Disponibil: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

International Covenant on Civil and Political Rights. [Accesat: 02.06.2019] Disponibil: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. [Accesat: 02.06.2019] Disponibil: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c

ТАСАКОВ, С.В. Ответственность за убийство при смягчающих обстоятельствах по уголовному праву России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Самара, 2000. 24 c.

Уголовное право России: в 2-х томах. Т.2. Общая часть / Отв. ред. А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков. Москва: Норма Инфра-М, 1998. 624 c. ISBN 5-89123-236-7

МИКАЕЛЯН, Н.Г. Актуальные аспекты убийства по мотивам политической, идеологической, расовой, на-циональной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. B: Юридический вестник ДГУ, 2012, № 4, c.81-85. ISSN 2224-0241

HOTCA, M.A. Codul penal: comentarii și explicații. București: C.H. Beck, 2007. 1593 p. ISBN 973-115-001-3

NISTOREANU, GH., BOROI, A., MOLNAR, I. et al. Drept penal. Partea specială. București: Europa Nova, 1999. 733 p. ISBN 973-9183-46-8

DIACONSECU, GH. Infracțiunile în Codul penal roman. București: Oscar Print, 1997. 482 p. ISBN 973-9264-16-6

DIACONESCU, GH. DUVAC, C. Tratat de drept penal. Partea specială. București: C.H. Beck, 2009. 1158 p. ISBN 978-973-115-541-8

LOGHIN, O. TOADER, T. Drept penal român. Partea specială. București: Șansa, 1999. 662 p. ISBN 973-9167-88-8

TOADER, T. Drept penal. Partea specială. București: Hamangiu, 2007. 440 p. ISBN 978-973-1720-06-7

TOADER, T. Drept penal. Partea specială. București: All Beck, 2002. 555 p. ISBN 973-655-237-3

ANTONIU, G., BRUTARU, V., DUVAC, C. et al. Explicațiile noului Cod penal. Vol. III (Articolele 188-256). București: Universul Juridic, 2015. 654 p. ISBN 978-606-673-337-3

CIOCLEI, V. Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei. București: C.H. Beck, 2009. 287 p. ISBN 978-973-115-670-5

PĂVĂLEANU, V. Drept penal special. București: Universul Juridic. 620 p. ISBN 978-606-673-287-1

ALECU, GH. Instituții de drept penal. Partea generală și Partea specială. Constanța: Ovidius University Press, 2010. 671 p. ISBN 978-973-614-579-7

BARBĂNEAGRĂ, A., BERLIBA, V., GURSCHI, C. et al. Codul penal comentat și adnotat. Chișinău: Cartier, 2005. 656 c. ISBN 9975-79-338-X

ВАСИЛЮК, О.Н. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. B: Актуальные проблемы науки XXI века: сб. ст. уч. II науч.-практ. семинара молодых ученых, Минск, 16 февраля 2012 г. Минск, 2012, c.12-16. ISBN 978-985-490-818-2

БАБАДЖАНОВ, И.Х. Жизнь и смерть человека как институционально-правовые категории (теоретико-аксиологический и частно-правовой анализ): Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Душанбе, 2014. 388 c.

СОТУЛА, О.С. Кримінально-правова охорона життя людини у країнах романо-германської правової сім’ї (порівняльне теоретико-правове дослідження): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків, 2016. 34 c.

GÎRLA, L. Aspecte teoretice și practice privind infracțiunea de pruncucidere. Chișinău: CEP USM, 2006. 216 p. ISBN 978-9975-70-623-0

НЕКЛЮДОВ, Н.А. Руководство к особенной части русского уголовного права. Преступления и проступки против личности. Том 1. Санкт-Петербург: Типография П.П. Меркульева, 1876. 545 c.

КРАСИКОВ, А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1999. 123 c. ISBN 5-292-02346-9

ALECU, C. Unele consideraţii privind moartea din perspectivă filozoficǎ şi juridică. În: Vector european, 2014, nr.2, p.163-168. ISSN 2345-1106

ЮЖЕКА, Р.С. Життя та здоров'я як об'єкти кримінально-правового захисту. B: Стан дотримання прав людини в умовах сучасноті: теоретичні та практичні аспекти: матеріали V Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (Київ, 10 груд. 2014 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2014, c.169-170.

БОРОДИН, С.В. Квалификация преступления против жизни. Москва: Наука, 1977. 240 c.

ИСТОМИН, А.Ф. С запасом прочности: о квалификации необходимой обороны. B: Российская юстиция, 1995, №7, c.42-47. ISSN 0131-6761

ЗАЙЦЕВА, А.М. Жизнь человека как объект конституционно-правового регулирования: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2009. 237 c.

РОМАНОВСКИЙ, Г.Б. Гносеология права на жизнь. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. 370 c. ISBN 5-94201-179-8

ОСТАПЕНКО, Л.А. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2003. 14 c.

ШКУРНАЯ, Е.В. Жизнь как объект права: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2010. 150 c.

ВИТРУК, Н.В. Общая теория правового положения личности. Москва: Норма, 2008. 447 c. ISBN 5-468-00162-2

ГУРЕВИЧ, Л.И. Борьба с телесными повреждениями по советскому уголовному праву: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 1950. 24 c.

БЕЗРУЧКО Е.В. Юридическое определение понятия «здоровье». B: Философия права, 2009, № 3, c.90-93. ISSN 1817-7085

ГАЛЮКОВА, М.И. Здоровье человека как приоритетный объект уголовно-правовой охраны. B: Современные наукоёмкие технологии, 2005, № 1, c.49-50. ISSN 1812-7320

ПИОНТКОВСКИЙ, А.А., МЕНЬШАГИН, В.Д. Курс советского уголовного права. Особенная часть. Том 1. Москва: Госюриздат, 1955. 743 p.

Regulamentul nr.199 din 27.06.2003 a Ministerului Sănătății de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corporale. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-172.

ДОМБРОВСКИЙ, И.С. О содержании объекта причинения легкого вреда здоровью. B: Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, 2013, №1, c.91-95. ISSN 2227-7226

НИКИФОРОВ, А.С. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву. Москва: Госюриздат, 1959. 128 c.

ЗАГОРОДНИКОВ, Н.И. Преступления против здоровья. Москва: Юридическая литература, 1969. 608 c.

БАГУН, Э.А. Здоровье человека как объект побоев и истязания. B: Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии, 2013, №18, c.108-115. ISSN 2073-8838

ГЫРЛА, Л.Г., ТАБАРЧА, Ю.М. Уголовное право Республики Молдова. Часть особенная. Том 1. Кишинэу: Cartdidact, 2010. 712 c. ISBN 978-9975-4158-0-4

БОРОДИН, С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву. Москва: Юрист, 1994. 216 c. ISBN 5-7357-0035-9

CIOCLEI, V. Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei. București: C.H. Beck, 2009. 287 p. ISBN 978-973-115-670-5

BOROI, A. Infracțiuni contra vieții. București: All Beck, 1999. 249 p. ISBN 973-9435-57-2

NISTOREANU, GH., BOROI, A. Drept penal. Partea specială. București: All Beck, 2002. 580 p. ISBN 973-655-148-2

BRÎNZA, S. Infracţiunile prevăzute la art.146 şi la art.147 CP RM: aspecte teoretice şi practice. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe sociale”, 2014, nr.3, p.86-104. ISSN 1814-3199

BARBĂNEAGRĂ, A., BERLIBA, V., BÎRGĂU, M. et al. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu / Sub red. lui A. Barbăneagră. Chișinău: ARC, 2003. 836 p. ISBN 9975-61-291-1

JOSANU, C. Omorul săvârșit în stare de afect. În: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” (28-29 septembrie 2016). Rezumate ale comunicărilor. Știinţe juridice. Vol.I. Chişinău: CEP USM, 2016, p.131-136. ISBN 978-9975-71-815-8

BULAI, C., BULAI B.N. Manual de drept penal. Partea generală. București: Universul Juridic, 2007. 678 p. ISBN 978-973-8929-83-8

COPEȚCHI, S., HADÎRCĂ, I. Calificarea infracțiunilor. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 352 p. ISBN 978-9975-53-547-2

BULIGA, D. Viața persoanei ca valoare socială unică, principal sau secundară ocrotită de legea penală. În: Revista Naţională de Drept, 2016, nr.9, p.34-41. ISSN 1811-0770


Refbacks

  • There are currently no refbacks.