CARACTERISTICA CONDUITEI AGENTULUI SUB ACOPERIRE ÎN ACTIVITATEA SPECIALĂ DE INVESTIGAȚIE

Artiom ENI

Abstract


Lupta efectivă împotriva criminalității a constituit un scop important al oricărui stat în diferite perioade istorice. La moment, scopul respectiv își menține actualitatea, având în vedere dinamica fenomenului criminalității, care se manifestă sub diferite forme și cuprinde arealul transnațional. Astfel, statele întreprind la nivel național și comunitar eforturi însem­nate în vederea prevenirii și combaterii infracțiunilor prin prisma politicii penale, pentru a proteja valorile sociale consfințite și ocrotite prin lege. Infracțiunea ca fenomen antisocial este prevenită și combătută de către organele de resort prin inter­me­diul unor măsuri coercitive. În acest sens, o atenție deosebită urmează a fi concentrată asupra investigației sub acoperire și, propriu-zis, agentului sub acoperire, care are menirea de a releva faptele infracționale. În studiul prezentat infra sunt abordate, prin metoda logică și deductivă, aspecte actuale privind conduita agentului sub acoperire ce trebuie manifestată în procesul de culegere a datelor cu privire la infracțiune, pentru ca în rezultat să determinăm limitele admisibile ale acti­vi­tății acestuia, precum și să fixăm anumite reguli comportamentale ale agentului, astfel încât acțiunile lui  să fie compatibile cu garanțiile unui proces echitabil și nu ar genera provocări la comiterea de infracțiuni.

 

THE CHARACTERISTICS OF THE UNDERCOVER AGENT CONDUCT IN
THE INVESTIGATION ACTIVITY

The effective fight against crime has been an important goal of any state during various historical periods. At the mo­ment, this purpose maintains its timeliness, taking into account the dynamics of the phenomenon of crime, which manifests itself in various forms and encompasses the transnational area. Thus, states undertake at both national and community level, significant efforts to prevent and combat crimes through criminal policy in order to protect the social values, enshrined and protected by the law. The offense as an antisocial phenomenon is prevented and countered by the competent bodies through coercive measures. In this respect, particular attention should be focused on the undercover investigation and, indeed, on the undercover agent, that is meant to reveal criminal offenses. In the study presented below, by the logical and deductive method, are analyzed current aspects of the undercover agent's conduct that must be manifested in the process of collecting data on the offense in order to determine the admissible limits of its activity, certain behavioral rules of the agent, so that his actions are compatible with the guarantees of a fair trial and would not pose challenges for the commission of crimes.


Keywords


undercover agent, conduct, undercover investigation.

Full Text:

PDF

References


Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr.122-XV din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110/447, în vigoare la 12.06.2003.

Codul de procedură penală al României, actualizat prin Legea nr.135/2010, red. art.138. Disponibil: https://legeaz.net/noul-cod-procedura-penala-ncpp/art-138 [Accesat: 16.09.2019]

OLTEANU, G., IACOB, A., GORUNESCU, M., DRAGOMIRESCU, B. Metodologie Criminalistică – Structurile infracţionale şi activităţile ilicite desfăşurate de către acestea. Bucureşti: AIT Laboratories SRL, 2008, p.243-244.

DIDÂC, V., CĂPĂTICI, M., CUŞNIR, V., MORARU, V. Tactica criminalistică. Activitatea operativă de investigaţii (pentru uzul audienților). Chișinău, 2009, p.22.

MÎRZAC, V., GLAVAN, B. Utilizarea mijloacelor tehnice în activitatea specială de investigații. Chișinău: Tipografia Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2014, p.34-35.

КУШНИР, И.В. Оперативно-розыскная деятельность. 2010. Disponibil: http://be5.biz/pravo/o001/toc.htm [Accesat: 16.09.2019]

ГОРЯИНОВА, К.К., ОВЧИНСКОГО, В.С., СИНИЛОВА, Г.К. Теория оперативно-розыскной деятельности. Учебник. Москва, 2004, p.360.

ШУМИЛОВ, А.Ю. Оперативно-розыскная деятелъностъ: вопросы и ответы. Книга II: Оперативно-розыскные мероприятия и меры. Москва: Изд-во Шумилова И.И., 2010, с.88.

BOTNARU, T., GANENCO, A. Istoria serviciilor secrete. Chișinău, 2004, p.212.

CRISTESCU, D. Investigarea criminalistică a infracțiunilor contra securității naționale și de terorism. Timișoara: Solness, 2004, p.175-176, 231-232.

VOICA, D. Investigatorul sub acoperire, o nouă instituție a dreptului procesual penal român. În: Revista Dreptul, nr.5, 2004, p.8.

Index de termeni şi abrevieri cu utilizare frecventă în documentele securităţii. Disponibil: http://www.cnsas.ro/documente/arhiva/Dictionar%20termeni.pdf [Accesat: 16.09.2019]

АБДУЛЛАЕВА, Н.Д. Оперативное внедрение в деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел. Иркутск, 2007. Disponibil: http://www.dissercat.com/content/operativnoe-vnedrenie-v-deyatelnosti-operativnykh-podrazdelenii-organov-vnutrennikh-del [Accesat: 16.09.2019]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.