SECRETUL PROFESIONAL REPRODUCTIV CA OBIECT IMATERIAL AL ÎNCĂLCĂRII INVIOLABILITĂȚII VIEȚII PERSONALE: CONSTATĂRI DE LEGE LATA, VIZIUNI DOCTRINARE ȘI JURISPRUDENȚA C¬¬tEDO

Costică MOŢOC, Lilia GÎRLA

Abstract


În acest articol a fost conceptualizată natura juridică a datelor confidențiale cu caracterr personal protejate în secretul profesional reproductiv din perspectiva legii penale și extrapenale a Republicii Moldova și a României, juridsprudenței CtEDO și prin abordarea viziunilor doctrinare contemporane. Pe parcursul investigației s-a efectuat analiza juridico-penală a datelor medicale cu caracter reproductiv sub forma secretului personal sau familial care formează obiectul imaterial al infracțiunii prevăzute la art.177 CP RM și al celei prevăzute la art.226 din Noul Cod penal român; s-a identificat conținutul secretului profesional reproductiv; s-a clarificat natura dreptului la „identitate genetică” și a dreptului de a cunoaște „ori­ginea biologică”, pe de o parte, și a dreptului la secretul reproductiv, pe de altă parte, legea fiind obligată să păstreze confidențialitatea ambelor identități. Autorii au demonstrat necesitatea îmbunătățirii cadrului incriminator prin a i se oferi secretului profesional medical în materia reproducerii umane asistate articifical regim juridic special.

 

the reproductive professional secrecy as an immaterial object of
privacy inviolability infringement: de lege lata statements, doctrinal 
visions and ECHR CASE LAW

In the realm of this article is the reconceptualization the legal nature of confident data of the person protected in the regime of the reproductive professional secrecy from the perspective of penal and extra-penal legislation of the Republic of Moldova and Romania, ECHR Case law, and contemporary scientific visions. During the scientific research there has been performed the penal analysis of medical data of a reproductive character regarded as a type of personal or family secret which forms the immaterial object of the art.177 Criminal code of the Republic of Moldova, as well as the reproductive professional secret in the sense of the article 226 New Criminal code of Romania; there has been identified the content of the reproductive professional secret; there has been clarified the right for genetic identity and the right for acknowledgement of its biological origin of a person, on the one hand, and the right for the reproductive secrecy, on the other hand, law being obliged to ensure confidentiality of both parties to the proceeding. The authors have demonstrated a necessity to improve the modern criminal laws of both of countries by means of recognizing a special legal regime of the reproductive professional secrecy in the matter of medically assisted human procreation.


Keywords


professional secret, reproductive secret, medical secret, confidential data with personal character, right for privacy, right for genetic identity, right for biological origin, right for procreation, techniques for medically assisted human procreation.

Full Text:

PDF

References


BULGARU, M. Asistenţa socială: fundamente teoretice şi practice: Manual. Chișinău: CEP USM, 2009. 495 p. ISBN 978-9975-70-809-8

ВЫРВА, П.А. ГУТНИК, С.И. Конфиденциальность персональных данных, подпадающих под правовой режим врачебной тайны, в образовательном процессе студентов медицинских вузов. B: Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки, 2015, №4(36), c.6-9.

Armonas versus Lituania (application no. 36919/02) (2009) 48 EHRR 53, [2009] EMLR 7, 36919/02, [2008] ECHR 1526, 27 BHRC 389 [Accesat: 06.06.2019] (Disponibil: https://swarb.co.uk/armonas-v-lithuania-echr-25-nov-2008/)

Biriuk versus Lituania (no. 23373/03). [Accesat: 06.06.2019] (Disponibil: https://www.globalhealthrights.org/europe/biriuk-v-lithuania/)

Case of K.H. and others vs. Slovakia (Application no. 32881/04) JUDGMENT. This version was rectified on 24 August 2011 under Rule 81 of the Rules of Court. STRASBOURG, 28 April 2009. [Accesat: 29.06.2019 (Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-92418"]})

Cauza M.S. împotriva Suediei (nr. 20837/92 din 27 august 1997) [Accesat: 29.06.2019] (Disponibil: https://swarb.co.uk/ms-v-sweden-echr-27-aug-1997/)

ИВАНОВА, Я.И. Методика расследования ятрогенных преступлений, совершаемых в сфере родовспоможения. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.12 – криминалис¬ти¬ка; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. Москва: Российский государ¬ствен¬ный университет правосудия, 2017. 177 c.

PALADI, Gh. Realizări în domeniul sănătății reproductive: eficiență, riscuri, aspecte etico-morale. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale, 2005, nr.2(2), p.20-24. ISSN 1857-0011

GUȚAN, S. Reproducerea umană asistată medical și filiația. Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu”, 2009. 35 p.

Sexual health, human rights and the law. World Health Organization. ISBN 978 92 4 156498 4 (NLM classification: WQ 200) © World Health Organization, 2015 [Accesat: 28.06.2019] (Disponibil: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/175556/9789241564984_eng.pdf;jsessionid=2AA883F2D8660678EFF7B585D7C5C16B?sequence=1)

ICHIM, R.G. Finalitatea umanistă a valorilor juridice: Teză de doctorat. Specialitatea 551.01 – Teoria generală a dreptului. Chișinău: ULIM, 2019. 209 p.

Memorandum privind propunerea legilsaltivă referitoare la reprodurecea umană asistata medical (2013) Andreea Popescu, Avocat la ECLJ, fost jurist la CEDO 15 noiembrie 2013. [Accesat: 06.06.2019] (Disponibil: https://7676076fde29cb34e26d759f611b127203e9f2a0021aa1b7da05.ssl.cf2.rackcdn.com/eclj/memorandum-privind-propunerea-legislativa-ruam-2013.pdf)

КИРИЧЕНКО, К.А. Правовой режим репродуктивной тайны. В: Вестник НГУ. Серия: Право, 2007, том 3, выпуск 1, с.97-103. ISSN 1818-7986

MOŞIN, V., EŞANU, A. Aspecte etice ale reproducerii umane asistate medical. În: Buletin de Perinatologie, 2012, nr.3, p.89-97. ISSN 1810-5289

VASCONCELOS, C., LUSTOSA, C., MEIRELLES, A.Th., ARANHA, A.V., GARRAFA, V. Right to knowledge of biological origin in Human Assisted Reproduction: bioethical and legal reflections. In: Rev. bioét. (Impr.), 2014, no.22(3), p.506-514. ISSN: 1983-8034 [Accesat: 29.06.2019] (Disponibil: http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/957/1148)

International Declaration on Human Genetic Data: collection, processing, use, storage. © UNESCO, 2004. [Accesat: 30.06.2019] (Disponibil: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000136112)

The Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights: from theory to practice. 3 February 2000 [Accesat: 30.06.2019] (Disponibil: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000122990

Legea Republicii Moldova cu privire la dispozitivele medicale, nr.102 din 09.06.2017. În: Monitorul Oficial al Repu¬blicii Moldova, 2017, nr.244-251.

Legea Republicii Moldova cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială, nr.185 din 24.05.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.90-91.

Legea Republicii Moldova privind sănătatea reproducerii, nr.138 din 15.06.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.205-207.

Regulamentul acordării serviciilor de reproducere umană asistată medical, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, nr.149 din 23.02.2017 [Accesat: 24.06.2019] (Disponibil: http://old2.ms.gov.md/sites/default/files/legislatie/regulament_reproducere_umana_anexa_1.pdf)

Legea României privind reforma în domeniul sănătăţii, nr.95 din 14 aprilie 2006. În: Monitorul Oficial, 2006, nr.372.

Legea României cu privire la drepturilor pacientului, nr.46 din 21 ianuarie 2003. În: Monitorul Oficial, 2003, nr.51.

Decizia Curții Constituționale a României nr.418/2005 asupra sesizării de neconstituționalitate a Legii privind sănă-tatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical. În: Monitorul Oficial, 2005, 26 iulie.

LEITE, T.H., DE HOLANDA HENRIQUES, Rodrigo Arruda. Resolução CFM 1.957/10: principais mudanças na prática da reprodução humana assistida. In: Revista bioética (Impr.) 2012, no.20(3), p.413-6. ISSN: 1983-8034 [Accesat: 30.06.2019] (Disponibil: http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/760/813)

Case Margarita ŠIJAKOVA and Others against the Former Yugoslav Republic of Macedonia. (Application no.67914/01) [Accesat: 09.06.2019] (Disponibil: http://echr.ketse.com/doc/67914.01-en-20030306/view/)

Causa Moretti e Benedetti vs. Italia (Ricorso n. 16318/07). Sentenza Strasburgo, 27 aprile 2010. [Accesat: 08.06.2019] (Disponibil: https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/sentenza/testo_ingleses/000/000/352/Moretti_e_Benedetti_c._Italia_IT.pdf)

Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life, home and correspondence. Updated on 30 April 2019. © Council of Europe/European Court of Human Rights, 2019. [Accesat: 10.06.2019] (Disponibil: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf)

Case of Odièvre vs. France (Application no.42326/98) Judgement, Strasbourg, 13 February 2003. [Accesat: 25.06.2019] (Disponibil: http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/42326_98.pdf)

Case of Affaire Pascaud vs. France (Requête no 19535/08) ARRÊT (fond) Strasbourg 16 juin 2011 DÉFINITIF 16/09/2011. [Accesat: 06.06.2019] (Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-105157&filename=001-105157.pdf Refusal to recognise a man’s true biological father unjustified. ECHR 052 (2011) 16.06.2011)

Case of Mikulić vs. Croatia (Application no.53176/99). Strasbourg, 7 February 2002, 04/09/2002) [Accesat: 28.06.2019] (Disponibil: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-60035"]})

Case of Gaskin vs. The United Kingdom (Application no. 10454/83), Judgement Strasbourg, 07 July 1989) [Accesat: 06.06.2019] (Disponibil: http://www.juridischeuitspraken.nl/19890707EHRMGaskin.pdf

Case of Kroon and Others vs. the Netherlands (Application no.00018535/91. Date October 27, 1994) [Accesat: 06.06.2019] (Disponibil: https://www.womenslinkworldwide.org/en/files/2855/gjo-echr-kroon-en.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.