DATELE CONFIDENȚIALE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE ÎN REGIM DE SECRET PROFESIONAL: ASPECTE DE DREPT PENAL COMPARAT

Costică MOŢOC

Abstract


În articol sunt analizate soluțiile legislative în materie penală ale statelor străine în ceea ce priveşte protecția datelor confidențiale cu caracter personal în regim juridic de secret profesional. În acest scop au fost identificate și sintetizate normele juridico-penale ce se conțin în Codurile penale și în legi speciale penale ale unor state europene (Franța, Germania, Elveția, Italia) și ale unor state din spațiul post-sovietic (Ucraina, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Georgia). Pe parcursul cercetării s-a observat că legiuitorii din spațiul european oferă suficiente garanții protecției oricărui secret profesional, iar legislația penală a statelor din spațiul post-sovietic se limitează doar la protecția juridico-penală a secretului profesional medical (cu excepția Georgiei). În baza cercetării intreprinse sunt formulate concluzii și recomandări menite să lichideze lacunele legislative depistate.

 

Confidential Personal data protection in the regime of professional secrecy: comparative penal law approach

In the realm of this scientific article there are analyzed legislative approaches in penal matter of foreign countries concerning confidential personal data protection in the regime of professional secrecy. In such a manner there have been identified and synthesized penal norms which are contained in the Criminal code and other special laws of some European countries (France, Germany, Swiss confederation and Italy) as well as several states form the Post-Soviet space (Ukraine, Belarusi, Kazahstan, Kyrgyzstan, Georgia). During the research there have been found, that foreign lawmakers offer sufficient guarantees for penal protection of professional data, while penal legislation from the Post-Soviet space is restricted only to penal protection of the professional medical secret, except for Georgia. As a result of the research there have been formulated conclusions and recommendations which are designed to compensate legislative gaps.


Keywords


confidential data with personal character, professional secret, inviolability of privacy, disclosure of professional secrecy.

Full Text:

PDF

References


ГОЛУБЧИКОВ, С.В., НОВИКОВ, В.К., БАРАНОВА, А.В. Виды профессиональной тайны и ее защита. В: Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2018, №1. ISSN 2221-1373 (on-line) https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-professionalnoy-tayny-i-eyo-zaschita

Code pénal. Version consolidée au 1 juin 2019. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719

Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 March 2019). The Federal Assembly the Swiss Confederation, based on Article 123 paragraphs 1 and 3 of the Federal Constitution1,2 and having considered a Federal Council Dispatch dated 23 July 19183, decrees. https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/201903010000/311.0.pdf

German Criminal code. Criminal Code in the version promulgated on 13 November 1998, Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt] I p. 3322, last amended by Article 3 of the Law of 2 October 2009, Federal Law Gazette I p. 3214 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/criminal_code_germany_en_1.pdf

Уголовный кодекс Грузии. Принят 22 июля 1999 года. Вступил в силу 01 июля 2000. Опубликован: Сакартвелос саканонмдебло мацне, 1999, №41(48), ст.209. https://matsne.gov.ge/ka/document/download/16426/143/ru/pdf

Ibidem.

Закон Грузии o свободе слова и выражения от 24 июня 2004 года № 220-вс http://www.matsne.gov.ge

Уголовный кодекс Республики Беларусь 9 июля 1999 г. № 275-З Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года. http://www.derechopenalenlared.com/legislacion/codigo_penal_belarus.pdf

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК. www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/kz/kz075ru.pdf

Ibidem.

Уголовный кодекс Кыргызской Республики. Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 декабря 2016 года от 2 февраля 2017 года № 19. (Вводится в действие Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 1 января 2019 года) (В редакции Закона КР от 15 мая 2019 года №62) http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru

‘Rules on medically assisted procreation’ Act, February 19, 2004, no.40. Published in Official Gazette No45, February 24, 2004. Parliament Italian. https://www.ieb-eib.org/ancien-site/pdf/loi-pma-italie-english.pdf

Legea României nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. În: Monitorul Oficial, 2001, nr.790.

DOLEA, Ig. Drepturile persoanei în probatoriul penal: conceptul promovării elementului privat. Chişinau: Cartea Juridică, 2009, p.341

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliui din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32016L0680

Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. 4.4.2011 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88/45. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:RO:PDF

Eur. Court of HR, Z. vs. Finland, judgment of 25 February 1997, application no.22009/93. http://www.staff.uni-mainz.de/kebert/Entscheidungen/EGMR%20Z%20v%20Finland.pdf

Legea României cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA, nr.23 din 16.02.2007. În: Monitorul Oficial, 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.