CONȚINUTUL VINOVĂȚIEI ÎN CAZUL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.264 DIN CODUL PENAL

Nicolae POSTOVANU

Abstract


Pentru a fi considerată infracțiune, fapta prejudiciabilă prevăzută de legea penală trebuie să fie săvârșită cu vinovăție. Altfel spus, făptuitorul poate fi tras la răspundere penală doar pentru fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile în privința cărora a fost stabilită vinovăția lui. În art.264 CP RM este specificată imprudența față de urmările prejudiciabile exprimate în vătămarea medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii. În același timp, lipsește orice mențiune cu privire la atitudinea făptuitorului față de fapta prejudiciabilă prevăzută la art.264 CP RM – încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport. Articolul 19 CP RM nu caracterizează conținutul vinovăției în cazul infracțiunilor prevăzute la art.264 CP RM. În esență, infracțiunile prevăzute la art.264 CP RM trebuie considerate infracțiuni săvârșite din imprudență. Săvârșirea de către aceeași persoană (aceleași persoane), în același timp, a faptelor prevăzute la art.228, 235-244 din Codul contravențional și a faptelor prevăzute la art.149 sau la art.157 CP RM are ca efect însumarea pericolului social al acestor fapte și „fuzionarea” lor într-un produs calitativ nou, și anume – în infracțiunile prevăzute la art.264 CP RM. În cazul infracțiunilor prevăzute la art.264 CP RM, conținutul vinovăției include intenția sau imprudența față de fapta prejudiciabilă și doar imprudența față de urmările prejudiciabile.

 

THE CONTENT OF THE GUILT WITH REGARD TO THE OFFENCES SET OUT IN art. 264 OF THE PENAL CODE

In order to consider the prejudicial act an offence, within the context of penal law, it must be committed with guilt. In other words, the perpetrator may be held criminally liable only for the prejudicial act and the prejudicial consequences for which his/her guilt has been established. Article 264 PC RM includes the act of recklessness with regard to the prejudicial consequences of middle battery or middle health injury. At the same time, no mention is made regarding the perpetrator's attitude towards the prejudicial act provided by art.264 PC RM – the violation of traffic safety rules or the use of transport rules. Article 19 PC RM does not make any references to the content of the guilt considering the offences set out in art.264 PC RM. In essence, the offences specified in art.264 PC RM should be considered as acts committed by recklessness. The concomitant perpetration by the same person (same people) of the acts stipulated in art.228, art.235-244 of the Contraventional Code and of the acts provided by art.149 or art.157 PC RM generates the combination of the social danger of all these acts and their “merging” into a new qualitative product, namely into the offences provided by art.264 PC RM. With regard to the offences set out in art.264 PC RM, the content of the guilt implies both the intention or recklessness considering the prejudicial act and only the recklessness considering the prejudicial consequences.


Keywords


the subjective side, guilt, intention, recklessness, direct intention, indirect intention, exaggerated confidence, negligence, the intellectual aspect, the volitional aspect.

Full Text:

PDF

References


BOTNARU, S., ȘAVGA, A., GRAMA, M. et al. Drept penal. Partea Generală. Chișinău: Cartier, 2005. 624 p. ISBN 9975-79-318-5

TEACĂ, A. Intenția eventuală, pe teritoriul culpei cu prevedere, în accidentele fatale de circulație. [Accesat: 08.06.2019] Disponibil:https://revista.universuljuridic.ro/intentia-eventuala-pe-teritoriul-culpei-cu-prevedere-accidentele-fatale-de-circulatie/2/

ШИРЯЕВ, В.А. «Раздвоенная» форма вины как уголовно-правовая категория: Aвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва,1998. 25 c.

МАКАРОВ, Р.В., ГАБДРАХМАНОВ, Ф.В. Квалификационные ошибки при определении субъективной стороны преступления и их классификация. B: Евразийская адвокатура, 2018, № 3, c.37-42. ISSN 2304-9839

Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova despre practica judiciară cu privire la aplicarea legislaţiei la examinarea cauzelor penale referitoare la încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau exploatare a mijloacelor de transport, nr.20 din 08.07.1999. [Accesat: 07.06.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=244

Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 2 от 9 апреля 1965 г. «О судебной практике по делам, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта или городского электротранспорта». B: Бюллетень Верховного Суда СССР, 1965, №3, c.10-12.

Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 11 от 6 октября 1970 г. «О судебной практике по делам об автотранспортных преступлениях». B: Бюллетень Верховного Суда СССР, 1970, №6, c.41-47.

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1300 p. ISBN 978-9975-53-470-3

CERNOMOREŢ, S., HORTOPAN, D. Analiza laturii subiective a infracţiunii prevăzute de articolul 264 din Codul penal al Republicii Moldova. În: Relaţii internaţionale. Plus, 2017, nr.1, p.178-189. ISSN 1857-4440

Уголовный кодекс Российской Федерации. B: Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №25.

ЯЦЫНА, А.П. Проблемы отграничения преступлений с двумя формами вины от сходных деяний. [Accesat: 07.06.2019] Disponibil: https://nauchforum.ru/journal/stud/16/26139

ПИТУЛЬКО, К.В., КОРЯКОВЦЕВ, В.В. Уголовное право. Особенная часть. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 256 c. ISBN: 978-5-49807-478-8

BORODAC, A. Manual de drept penal. Partea specială. Chişinău: Tipografia Centrală, 2004. 622 p. ISBN 9975-9788-7-8

Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu / Sub red. lui A.Barbăneagră. Chişinău: ARC, 2003. 836 p. ISBN 9975-61-291-1

BARBĂNEAGRĂ, A., BERLIBA, V., GURSCHI, C. et al. Codul penal comentat şi adnotat. Chişinău: Cartier, 2005. 656 p. ISBN 9975-79-338-X

BRÎNZA S., ULIANOVSCHI X., STATI V. et al. Drept penal. Partea Specială. Chișinău: Cartier, 2005. 804 p. ISBN 9975-79-324-X

BARBĂNEAGRĂ, A., ALECU, GH., BERLIBA, V. et al. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu (Adnotat cu jurisprudenţa CEDO şi a instanţelor naţionale). Chişinău: Sarmis, 2009. 860 p. ISBN 978-9975-105-20-0

BUDECI, V. Latura subiectivă a infracţiunii de încălcare a regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport. În: Legea şi Viaţa, 2014, nr.6, p.28-33. ISSN 1810-309X

AIRAPETEAN, A., IONIȚĂ, D., PRODAN, S., POPOV, R. Drept penal. Partea Specială: Note de curs. (Ciclul I). Chișinău, 2013. [Accesat: 07.06.2019] Disponibil: http://www.usem.md/uploads//files/Note_de_curs_drept_ ciclul_ 1/041_-_054_-_Drept_penal__Partea_speciala_I,_II.pdf

POALELUNGI, M., DOLEA, I., VÎZDOAGĂ, T. et al. Manualul judecătorului pentru cauze penale. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013. 1192 p. ISBN 978-9975-53-231-0

ГЫРЛА, Л.Г., ТАБАРЧА, Ю.М. Уголовное право Республики Молдова. Часть Особенная. Том 2. Кишинэу: Cartdidact, 2010. 592 c. ISBN 978-9975-4158-2-8

Комментарий к Уголовному кодексу Республики Молдова. Общая и Особенная Часть / Под ред. В.Бужора, В.Гуцуляка. [Accesat: 10.06.2019] Disponibil: https://criminology.md/index.php/ro/manuale-si-monografii/225-kommentarij-k-ugolovnomu-kodeksu-respubliki-moldova-obshchaya-i-osobennaya-chast

ȘEVCIUC, I. Latura subiectivă și subiectul infracţiunii prevazute la art.264 Cod Penal. În: Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei. Vol.I. Cahul: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, 2018, p.204-213. ISBN 978-9975-88-041-1

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 05.06.2013. Dosarul nr.1ra-612/2013. [Accesat: 07.06.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=164

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 06.11.2014. Dosarul nr.4-1re-254/2014. [Accesat: 07.06.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=540

НЕВЕРОВ, В.И. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: уголовно­правовое и криминологическое исследование: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов, 2007. 243 с.

МУХОРТОВА, М.В. Преступления, связанные с нарушением специальных правил: природа и особенности элементов состава: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Mосква, 2016. 260 с.

Кримінальне право України: Особлива частина / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Київ: Юрінком Інтер, 2005. 544 с. ISBN 966-667-159-Х

ТАГАНЦЕВ, Н.С. Русское уголовное право: часть общая. Том 1. Москва: Наука, 1994. 375 с. ISBN 5-02-012940-2

ВОЛОБУЕВА, Е.С. Преступления с двойной формой вины в российском уголовном праве. В: Аллея науки, 2018, Том 1, № 9, с.700-704. ISSN 2587-6244

ЮРОВА, Е.С. Две формы вины в одном преступлении по уголовному праву РФ. В: Студенческая наука: современные реалии. Материалы Международной студенческой научно-практической конференции. (Чебоксары, 27 апр. 2017 г.). Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017, с.222-223. ISBN 978-5-9500127-6-1

ИВАНЧИН, А.В. Вина и конструирование состава преступления. В: Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки, 2012, №2, с.102-105. ISSN 2658-3844

КОРОБЕЕВ, А.И. Транспортные преступления. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. 404 с. ISBN 5-94201-161-3

Кримінальний кодекс України. В: Відомості Верховної Ради України, 2001, №25-26.

КАСИНЮК, В.І. Особливості вини в транспортних злочинах. В: Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Хaрків: Право, 2012, с.313-315. ISBN 978-966-458-403-3

Уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. Москва: Норма, 2008. 1008 с. ISBN978-5-468-00175-2

ПИКУРОВ, Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками состава. Москва: Российская академия правосудия, 2009. 288 с. ISBN 978-5-93916-184-8

ЛОПАШЕНКО, Н.А. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 УК РФ. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 802 с. ISBN 5-94201-032-3

ПУДОВОЧКИН, Ю.Е. Учение о составе преступления. Москва: Юрлитинформ. 2009. 248 с. ISBN 978-5-93295-547-5

ЗИНЧЕНКО, Э.Н. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности горных работ. Киев; Донецк: Вища школа, 1979. 146 с.

НАЗАРОВА, К.О. К вопросу о преступлениях с двумя формами вины. В: Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2007, №1, с.22-32.

Уголовное право: новые идеи / Отв. ред. С.Г. Келина, А.В. Наумов. Москва: ИГП РАН, 1994. 100 с. ISBN 5-201-01287-6

БОХАН, А.П. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону, 2002. 28 с.

МИРОШНИЧЕНКО, Н.А. Вина в сложных составах преступлений. В: Правове життя сучасної України. Матеріали Міжнародной наукової конференції (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.). Том 2. Одеса: Фенікс, 2013, с.263-265. ISBN 978-966-438-708-5

БАЙБАРИН, А.А., ГРЕБЕНЬКОВ, А.А., ШЕВЕЛЕВА, С.В. Уголовное право России. Общая часть / Отв. ред. А.А. Гребеньков. Курск: ЮЗГУ, 2013. 429 с. ISBN 978-5-905556-69-2

МИРОШНИЧЕНКО, Н.В. Субъективная сторона преступлений, связанных с нарушением специальных правил безопасности. В: Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата, 2012, №2, с.108-112. ISSN 1997-0986

ГРАЧЕВ, Ю.В., ЕРМАКОВА, Л.Д., ЕСАКОВ, Г.А. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.И. Рарога. Москва: Проспект, 2014. 960 с. ISBN 978-5-392-12420-6

ДАГЕЛЬ, П.С. КОТОВ, Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж: Издательство Воронежкого университета, 1974. 243 с.

Уголовный кодекс Республики Беларусь. В: Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1999, №24.

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p. ISBN 978-9975-53-469-7

ХАРТАХАЙ, Д.А. Две формы вины в одном преступлении по уголовному праву РФ. В: Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право, №2, 2007, с.103-106. ISSN 2305-9605

ТАРАСОВ, С.В. Проблемы определения формы вины в транспортных преступлениях. В: Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, 2014, № 9, Ч. II, с.164-167. ISSN 1997-292x

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ: Юридична думка, 2010. 1288 с. ISBN 978-966-326-383-0

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Київ: Ін Юре, 2003. 1196 с. ISВN 966-313-048-2

Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Т.2: Особлива частина / За заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. Хaрків: Право, 2013. 1040 с. ISBN 978-966-458-426-2

ДАНИЛЕВСЬКИЙ, А.О. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. В: Правовий часопис Донбасу, 2018, №2, с.142-149. ISSN 2523-4269

ЛЯСС, Н.В. Субъективная сторона преступлений на автотранспорте. В: Правоведение, 1972, №3, с.109-112.

РАДЧЕНКО, С.Н. АЛЕХИН, В.П. К вопросу о видах неосторожности в российском уголовном праве. В: Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: Материалы VI Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 18 июня 2017 г.). Том 2. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017, с.316-327. ISBN 978-5-9500562-0-8

НИКУЛИН, В.В. Характеристика вины при нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (вопросы теории и квалификации деяния). В: Теория и практика общественного развития, 2005, №2, с.81-88. ISSN 1815-4964

БУГАЕВ, В.А., ДЕРЕВЯНКИНА, С.А. Субъективная сторона преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. В: Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки, 2018, Том 4, №2, с.125-130. ISSN 2413-1733

ШИЯН, В.И. Уголовное право. Москва: МГИУ, 2008. 248 с. ISBN 978-5-2760-1501-9


Refbacks

  • There are currently no refbacks.