CAZUL FORTUIT ȘI STAREA DE EXTREMĂ NECESITATE ÎN CONTEXTUL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.264 DIN CODUL PENAL

Nicolae POSTOVANU

Abstract


Tragerea la răspundere penală pentru fapta săvârşită fără vinovăţie ar avea ca efect incriminarea obiectivă și ar veni în contradicție cu principiul caracterului personal al răspunderii penale, stabilit la art.6 CP RM. În cazul infracțiunilor cu componență formală, prezența obligativității de a conștientiza caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale (criteriul obiectiv al neglijenței) și prezența posibilității de a conștientiza caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale (criteriul subiectiv al neglijenței) este ceea ce deosebește neglijența de fapta săvârşită fără vinovăţie. În cazul infrac­ți­unilor cu componență materială, prezența obligativității de a prevedea survenirea urmărilor prejudiciabile (criteriul obiectiv al neglijenței) și prezența posibilității de a prevedea survenirea urmărilor prejudiciabile (criteriul subiectiv al neglijenței) este ceea ce deosebește neglijența de fapta săvârşită fără vinovăţie. În cazul neglijenței sunt prezente ambele aceste criterii. În cazul faptei săvârşite fără vinovăţie, lipsește fie criteriul obiectiv al neglijenței, fie criteriul subiectiv al neglijenței, fie ambele aceste criterii. În cazul săvârșirii faptei în stare de extremă necesitate nu putem vorbi despre lipsa vinovăției. Articolul 20 CP RM nu este o normă generală pentru art.38 CP RM. Vinovăția în cazul săvârșirii faptei în stare de extremă necesitate se poate exprima fie în intenție, fie în imprudență concretizată în încredere exagerată.

 

THE FORTUITOUS EVENT AND THE STATE OF EXTREME NECESSITY WITH REGARD TO THE OFFENCES SET OUT IN art.264 OF THE PENAL CODE

The application of the penal liability for an act committed without guilt would produce the effect of objective incrimi­nation, action that would contravene the principle of personal side of the penal liability, established by art.6 PC RM. With regard to the offences with formal composition, the two criteria of the obligatory awareness considering the prejudicial nature of own action or inaction (the objective criterion of negligence) and the possible awareness considering the prejudicial nature of own action or inaction (the subjective criterion of negligence) are the elements that make the differentiation between the act of negligence and the act committed without guilt. With regard to the offences with material composition, the two criteria of the obligatory capacity to foresee the prejudicial consequences (the objective criterion of negligence) and the possible capacity to foresee the prejudicial consequences (the subjective criterion of the negligence) are the elements that make the differentiation between the act of negligence and the act committed without guilt. With regard to the act of negligence, both these criteria are present. What concerns the act committed without guilt, either one or both of these criteria are missing. With regard to the act committed in a state of extreme necessity, there cannot be considered the possible absence of guilt. Art. 20 PC RM does not constitute a general norm for art. 38 PC RM. The guilt considering the act committed in a state of extreme necessity can be expressed either through the intention or by the recklessness that degenerates into exaggerated confidence.


Keywords


guilt, fortuitous event, negligence, the technical possibility of avoiding or preventing the road accident, reaction time, driving dexterity, extreme necessity, imminent danger.

Full Text:

PDF

References


Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 25.09.2013. Dosarul nr.1ra-842/2013. [Accesat: 07.06.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=641

ХУБИЕВ, Т.Р. Невиновное причинение вреда. B: Наука и инновации XXI века: Материалы III Всероссийской конференции молодых ученых (г.Сургут, 1-2 декабря 2016 г.). Т.III. Сургут: ИЦ СурГУ, 2016, c.218-220. ISBN 978-5-89545-480-0

АПАЛЬКОВА, А.А., БУКРЕЕВА, А.И., ШАХБАЗОВ Р.Ф. Проблемы разграничения неосторожной формы вины от косвенного умысла и казуса: в контексте недопустимости объективного вменения. B: Актуальные проблемы развития хозяйствующих субъектов, территорий и систем регионального и муниципального управления. Материалы ХIII Международной научно-практической конференции / Под ред. Ю.В. Вертаковой. 2018, Вып. 2, c.13-16. ISBN 978-5-00044-407-8

КОПЕЙКИНА, И.В. Казус в уголовном праве. [Accesat: 15.06.2019] Disponibil: https://forum-nauka.ru/_7_11__iyul_2017/

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 28.10.2014. Dosarul nr.1ra-1367/2014. [Accesat: 07.06.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=3205

Hotărârea Guvernului nr.357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.92-93.

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 09.04.2014. Dosarul nr.1ra-697/2014. [Accesat: 07.06.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=2129

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 20.06.2017. Dosarul nr.1ra-930/2017. [Accesat: 16.06.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=9047

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1300 p. ISBN 978-9975-53-470-3

АКСЕНОВА, Л.Ю. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о дорожно-транспортных преступлениях. B: Вестник Омской юридической академии, 2016, №1, c.71-77. ISSN 2658-7602

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 30.10.2013. Dosarul nr.1ra-939/2013. [Accesat: 07.06.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=822

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 16.05.2018. Dosarul nr.1ra-969/2018. [Accesat: 07.06.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=11104

ТЕСЛИЦКИЙ, И.В. Невиновное причинение вреда по психофизиологическому основанию в уголовном праве: Dиссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ставрополь, 2004. 167 c.

БУЙЛЕНКО, В.Я., ЖАНКАЗИЕВ, С.В., ДЕМЕНТИЕНКО, В.В., КОРОТКОВА, Ю.А., ГАВРИЛЮК, М.В. Психо¬логические особенности человека при управлении автомобильным транспортом. Москва: МАДИ, 2017. 172 c.

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 01.02.2017. Dosarul nr.1ra-75/2017. [Accesat: 16.06.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=8155

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 19.02.2019. Dosarul nr.1ra-407/2019. [Accesat: 16.06.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=13031

СОЛОВОВ А.О. О некоторых проблемах правоприменения ч.2 ст.28 УК РФ. B: Отечественная юриспруденция, 2017, №8, c.30-32. ISSN 2412-8228

ГОДУНОВ, В.С. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность лица за совершение авто¬транс-пор¬т¬ного преступления. B: Вестник Московского университета МВД России, 2013, №11, c.86-92. ISSN 2073-0454

МУХОРТОВА, М.В. Преступления, связанные с нарушением специальных правил: природа и особенности элементов состава: Dиссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2016. 260 c.

НИКУЛЕНКО, А.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: концептуальные основы уголовно-правовой регламентации: Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук. Санкт-Петербург, 2019. 512 с.

НАУМОВ, А.В. Российское уголовное право. Т.1: Общая часть. Москва: Волтерс Клувер, 2007. 710 с. ISBN 978-5-466-00257-7

MOREGA, D.E. Starea de necesitate şi efectele acesteia în doctrina şi legislaţia penală a României. În: Закон и Жизнь, 2012, №6, р.50-58. ISSN 1810-3081

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 22.12.2015. Dosarul nr.1ra-1212/2015. [Accesat: 16.06.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=13031

ДАГЕЛЬ, П.С. Избранные труды. Владивосток: Дальневосточный университет, 2009. 352 с. ISBN: 978-5-7444-2290-3

UDROIU, M. Drept penal. Partea generală. Noul Cod penal. București: C.H. BECK, 2014. 424 p. ISBN 606-18-0323-1

MITRACHE, C., STĂNOIU, R., MOLNAR, I. et al. Noul Cod penal comentat. Vol.I. / G.Antoniu (coord.). București: C.H. Beck, 2006. 600 p. ISBN 973-655-969-6

МИРОШНИЧЕНКО, Н.В. Преступления, связанные с нарушением профессиональных функций: проблемы уголовно-правовой теории и практики: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук Москва, 2015. 480 с.

Энциклопедия уголовного права. Том 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Санкт-Петербург: СПб ГКА, 2007. 721 с. ISBN 5-91005-011-7

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 24.01.2017. Dosarul nr.1ra-1858/2017. [Accesat: 16.06.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=8012

БОХАН, А.П., МЯСНИКОВ, В.В. Крайняя необходимость или дорожно-транспортное преступление? В: Юристъ-Правоведъ, 2016, №1, с.34-40. ISSN 1817-7093

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 08.05.2013. Dosarul nr.1ra-495/2013. [Accesat: 16.06.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=37

BOTNARU, S., ȘAVGA, A., GRAMA, M. et al. Drept penal. Partea Generală. Chișinău: Cartier, 2005. 624 p. ISBN 9975-79-318-5

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 20.11.2013. Dosarul nr.1ra-1057/2013. [Accesat: 16.06.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=961

Opinie separată formulată de judecătorul Ghenadie Nicolaev conform alin.(3) art.340 din Codul de procedură penală pe cauza penală privindu-l pe G.V. Dosarul nr.1ra-1212/2015. [Accesat: 16.06.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=5498

КОРОБЕЕВ, А.И. Транспортные преступления. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. 404 с. ISBN 5-94201-161-3

STATI, V. De ce este oportună adoptarea unei noi hotărâri explicative a Plenului Curții Supreme de Justiție consacrate practicii judiciare în cauzele penale privind infracțiunile în domeniul transportului? (Partea I) În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2010, nr.2, p.54-68.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.