MODALITĂȚI DE FLEXIBILIZARE A PROGRAMULUI DE MUNCĂ: DE LA PRACTICI INTERNAȚIONALE LA EXPERIENȚE NAȚIONALE

Anastasia OCERETNÎI

Abstract


Schimbările demografice și cele ale pieței muncii au impus necesitatea de a fi gândite și conceptualizate noi moda­­lități de creștere a atractivității pieței muncii și de echilibrare a vieții profesionale cu cea de familie. Unul dintre aceste mecanisme aplicate la nivel internațional este flexicuritatea. În anul 2019 la nivel european a fost stabilită, prin adopta­rea a câtrova directive, necesitatea de a fi reglementate în legislațiile naționale formulele de flexibilizare, care urmează a fi funcționale către anul 2022.

Scopul studiului este de a stabili modalitățile și mecanismele aplicate la nivel internațional de flexibilizare a progra­­melor de muncă, din perspectiva identificării beneficiilor și risucrilor pe care le comportă pentru anagajați, angajatori și societate. În același timp, sunt analizate rezultatele unui studiu pilot realizat în anul 2019 pentru a determina opțiunile angajatorilor cu privire la formulele de flexibilizare.

 

FLEXIBLE WORK PROGRAM ARRANGEMENTS: FROM INTERNATIONAL PRACTICES TO NATIONAL EXPERIENCES

Demographic and labor market changes have determined the need to think about and conceptualize new ways to increase the attractiveness of the labor market and to balance work and family life. One of these mechanisms applied at international level is flexicurity. In 2019, at the European level, there was established by adopting some directives, the need to regulate in the national laws the flexible work program formulas, which are to be functional by 2022.

The purpose of the study is to establish the ways and mechanisms applied at the international level to make the working programs more flexible, in order to identify the benefits and risks that they entail for employees, employers and society. At the same time, the author analyzes the results of a pilot study conducted in 2019, in order to determine the employers' options regarding the flexible work arrangements.


Keywords


work program, flexibility, work life balance, labor market, working time.

Full Text:

PDF

References


GORIUC, T. Unele aspecte privind principiile flexicurității raporturilor de muncă. În: Teoria și practica adminis¬-trării publice. Materiale ale Conferinței științifico-practice cu participare internațională din 17 mai 2019. Chișinău, 2019, p.402-405.

Regulamentul (UE) 2019/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de instituire a unei Autorități Europene a Muncii, de modificare a Regulamentului (CE) nr.883/2004, a Regulamentului (UE) nr.492/2011 și a Regulamentului (UE) 2016/589 și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/344 (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția). În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. nr. L186, 11.07.2019. [Accesat: 16.09.2019] Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:186:FULL&from=DE

LEOVARIDIS, C., CÂRCU, L. Echilibrul dintre muncă, viaţă personală şi educaţie în rândul studenţilor. O cerce¬tare calitativă. În: Revista română de sociologie (Bucureşti), 2018, nr.1-2, p.101-133.

Flexible Work Arrangements. A Discussion Paper. [Accesat: 10.07.2019] Disponibil: https://www.canada.ca/en/ employment-social-development/programs/labour-standards-equity/consultation-flexible-work-arrangements/ discussion-paper.html

Majority of Canadian organizations offer flexible working options: survey. [Accesat: 02.09.2019] Disponibil: https://www.benefitscanada.com/news/majority-of-canadian-organizations-offer-flexible-working-options-survey-115085

CĂȘUNEANU, I. Îmbunătățirea flexibilității forței de muncă din întreprinderile românești folosind practicile în domeniu din unele țări UE. În: Economie teoretică și aplicată, 2013, vol.XX, nr.8(585), p.110-122.

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde „Modernizarea dreptului muncii pentru a face față provocărilor secolului XXI”, COM (2006) 708 final, (2007/C 175/17). În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.C175, 27.07.2007. [Accesat: 08.11.2019] Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/ ?uri=uriserv:OJ.C_.2007.175.01.RON&toc=OJ:C:2007:175:TOC

Pilonul European al drepturilor sociale în 20 de principii [Accesat: 08.11.2019] Disponibil: https://ec.europa.eu/ commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar -social-rights-20-principles ro

Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului. În: Jur-na¬¬¬lul Oficial al Uniunii Europene, nr.L188, 11.07.2019. [Accesat: 11.01.2020] Disponibil:https://eur-lex. europa.eu/ legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=RO

Directiva (UE) 2019/1152 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. nr.L186, 11.07.2019. [Accesat: 16.09.2019] Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L: 2019:186:FULL&from=DE

Documentul de analiză a impactului la Proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, august 2019. [Accesat: 11.11.2019] Disponibil: https://particip.gov.md/ proiectview.php?l =ro& idd= 6570

Proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, august 2019. [Accesat: 11.11.2019] Disponibil: https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6570

WOJCAKA, E., BAJZIKOVAB, L., SAJGALIKOVAC, H., POLAKOVAD, M. How to Achieve Sustainable Efficiency with Teleworkers: Leadership Model in Telework. În: Procedia-Social and Behavoral Sciences, nr.229, 2016. p.33-41.

BULGARU, M., BULGARU O. Politici familiale cu consecințe demografice. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr.3(103). Seria „Științe Sociale”, p.3-14. ISSN online 2345-1017, [Accesat: 5.12.2019] Disponibil: http://studiamsu.eu/nr-3-103-2017/

Sondaj european privind condițiile de muncă (2015) [Accesat: 08.11.2019] Disponibil: https://www.eurofound. europa.eu/ro/data/european-working-conditions-survey

Austria: Working time flexibility [Accesat 11.11.2019] Disponibil: https://www.eurofound.europa.eu/ observatories/ emcc/erm/legislation/austria-working-time-flexibility

Act relating to working environment, working hours and employment protection, etc. (Working Environment Act) [Accesat: 11.11.2019] Disponibil: www.arbeidstilsynet.no/globalassets/regelverkspdfer/working-environment-act

Working time in Sweden [Accesat: 11.11.2019] Disponibil: https://www.eurofound.europa.eu/ga/country/sweden# working-time

YANG, S., ZHENG, L. The paradox of de-coupling: A study of flexible work program and workers’ productivity. In: Social Science Research, Vol.40, Issue 1, 2011. p. 299-311. [Accesat: 10.09.2019]. Disponibil: www.researchgate.net/publication/240440970_The_paradox_of_de-coupling_A_study_of_flexible_work_program_ and_workers'_productivity

60% of U.S. workers feel more productive when they have workplace flexibility. [Accesat: 02.09.2019] Disponibil: https://www.benefitscanada.com/news/60-of-u-s-workers-feel-more-productive-engaged-when-working-flexibly-survey-112321

DREW, H. Flexible working in Germany. [Accesat: 10.09.2019] Disponibil: https://www2.uwe.ac.uk/faculties/ BBS/BUS/Research/CESR/HD_CESR_Review_Jan_12.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.