FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECILE REPUBLICII MOLDOVA

Lilia POVESTCA

Abstract


Educația și cunoștințele în domeniul biblioteconomiei reprezintă viitorul și performanța profesiei, iar personalul de specialitate din bibliotecă trebuie să fie în pas cu schimbările dinamice în societatea tehnologiilor informaționale. Exploatarea și punerea în valoare a bibliotecarilor se poate obține doar printr-o formare și perfecționare profesională adecvată.

Articolul reflectă organizarea și dezvoltarea învățământului superior în domeniul infodocumentar: licență, masterat și doctorat. Sunt analizate modalitățile de bază ale formării profesionale continue. În lucrare este prezentat cadrul le­gisla­tiv și de reglementare care stimulează personalul de specialitate din biblioteci de a participa la formarea profesio­nală. Sunt reliefate rezultatele studiilor privind identificarea necesităților de formare profesională continuă.

 

PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALTY STAFF FROM THE LIBRARIES

OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Education and knowledge in the field of library science represents the future and performance of the profession and the specialized personnel in the library must be in step with the dynamic changes in the information technology society. The exploitation and enhancement of librarians can only be achieved through adequate professional training.

The article reflects the organization and development of higher education in the field of information: bachelor, master and doctorate. The basic modalities of continuous vocational training are analyzed. The work presents the legislative and regulatory framework that stimulates the specialised personnel from libraries to participate in vocational training. The results of the studies regarding the identification of the needs for continuous vocational training are highlighted.

Keywords


vocational training, training of librarians, specialised personnel from the library, professional competences, infodocumentary education, information technologies.

Full Text:

PDF

References


VARLEJ, J. Dezvoltarea profesională continuă: Principii şi acumularea celor mai bune experienţe [online], 2008. [Accesat: 13.12.2019]. Disponibil: https://www.ifla.org/files/assets/cpdwl/guidelines/cpdwl-qual-guide-ro.pdf

BĂRAN, G. Cuvânt de întâmpinare. În: Revista română de biblioteconomie şi ştiinţa informării, 2013, vol.9, nr.3-4, p.13. ISSN 1841-1940

MARINESCU, N. Dezvoltarea profesională biblioteconomică: Culegere de interviuri, articole, comunicări, proiecte. Iași: Princeps Edit, 2007. 155 p. ISBN 978-973-1783-44-4

OSOIANU, V. Concursul republican al proiectelor de cercetare şi dezvoltare: bilanţuri. În: Biblioteca: Revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, 2015, nr.6, p.171-172. ISSN 1220-3386

COSTANTINESCU, N. Bibliotecarii ca specialişti de date. În: BiblioPolis [online]. 2016, vol.61, nr.2. [Accesat: 25.11.2019]. ISSN 1811-900X. Disponibil: http://www.hasdeu.md/bibliopolis

OSOIANU, V. Biblioteca în căutarea identității. Chișinău: BNRM, 2013. 356 p. ISBN 978-9975-62-340-7.

ȚAP, E. Studierea competențelor de formare profesională ale cadrelor didactice și dezvoltarea bazei informaționale de formare continuă. În: Revistă de științe socioumane, 2013, nr.1, p.161-162. ISSN 1857-0119

STRATAN, E. Formarea profesională continuă: diversitate şi actualitate. În: Confluenţe Bibliologice. 2010, nr.1-4, p.113-115. ISSN 1857-0232

Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.4 din 14 ianuarie 2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova [online], 2014, nr.17-23. [Accesat: 03.12.2019]. Disponibil: http://lex.justice.md/md/365695/

Cadrul Național al Calificărilor: Învățământ Superior [online]. Chișinău, 2015. [Accesat: 26.12.2019]. ISBN 978-9975-80-951-1. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/cnc_22_31_32_33_34_38_42_44_55_85.pdf

KULIKOVSKI, L. Biblioteci versus inovații. În: BiblioPolis, 2009, nr.1, p.33-36. ISSN 1811-900X

RUSU, C., VOICU, M. ABC-ul managerului. Iaşi: Editura ,,Gh. Asachi”, 1993. 153 p.

Oferta programelor de formare continuă a adulților pentru anul 2019. Centrul de Formare Continuă USM [online]. Chișinău, 2018. [Accesat: 11.12.2019]. Disponibil: http://usm.md/wp-content/uploads/Fisier-4.pdf

КУЗНЕЦОВА, Т.Я. Дополнительное профессиональное библиотечно-информационное образование: кон-цеשּׁтуально-методологические основы и механизмы формирования системы. В: Научные и технические библиотеки, 2018, №5, с.25-35. ISSN 0130-9765

KULIKOVSKI, L. Managementul resurselor umane în bibliotecile din Republica Moldova: abordare teoretico-metodologică. În: BiblioPolis, 2010, vol.34, nr.2, p.15-29. ISSN 1811-900X

KULIKOVSKI, L. Cartea, modul nostru de a dăinui: Contribuţii la dezvoltarea domeniului biblioteconomic: inter-viuri, management, instruire, biblioteci-bibliotecari, asociaţia, miscelaneu. Chişinău: Reclama, 2006. 268 p. ISBN 978-9975-937-62-7

COȘERI, T. Managementul cunoașterii la Biblioteca Municipală: repere despre Campania ,,O oră de formare în fiecare zi”. În: BiblioPolis, 2007, vol.23, nr.3, p.29-33. ISSN 1811-900X

CORGHENCI, L. Parteneriat profesional practico-științific sau Învățământul biblioteconomic la vârsta maturității. În: BiblioPolis, 2010, vol.34, nr.2, p.45-48. ISSN 1811-900X

KULIKOVSKI, L. Managementul resurselor umane în bibliotecile din Republica Moldova: abordare teoretico-metodologică. În: BiblioPolis, 2010, vol.34, nr.2, p.15-29. ISSN 1811-900X apud STOICA, I. Criza în structurile infodocumentare. Constanța: Ex Ponto, 2001. 221 p.

ȚURCAN, N. Competențele profesionale ale specialiștilor în informare și documentare și Procesul de la Bologna [online]. [Accesat: 26.11.2019]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/39_42_Competentele% 20profesionale%20ale%20specialistilor%20in%20informare%20si%20documentare.pdf

Codul Educației al Republicii Moldova, nr.152 din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.319-324, p.17-52.

Lege cu privire la biblioteci, nr.160 din 20.07.2017. [Accesat: 18.12.2019]. Disponibil:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371219

Codul muncii al Republicii Moldova [online], 2018, nr.154 din 28.03.2003. [Accesat: 07.11.2019]. Disponibil: http://lex.justice.md/md/326757

CORGHENCI, L. Bibliotecarul și Biblioteca: aspect ale eficienței profesionale. Chișinău: Epigraf SRL, 2009. 112 p. ISBN 978-9975-947-83-1

COŞERI, T. Instituţia care învaţă: designul instruirii continue a adulţilor. În: BiblioPolis. 2004, nr.2, p.9-13. ISSN 1811-900X

Raport statistic centralizator privind activitatea Sistemului Național de Biblioteci în anul 2018 [online]. [Accesat: 13.10.2019]. Disponibil: http://www.bnrm.md/index.php/statistica/statistica-de-biblioteca

Regulament privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci: Legea Ministerului Culturii nr.17 din 05.02.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova [online], 2015, nr.115-123. [Accesat: 23.10.2019]. Disponibil: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=358722〈=1

ŢURCAN, N. Autodezvoltarea bibliotecarilor – condiţie sine qua non a evoluţiei profesionale. In: BiblioPolis, 2014, vol.52, nr.2. p.43-52. ISSN 1811-900X

ŢURCAN, N. Nevoile de formare profesională a personalului de specialitate din bibliotecile din Republica Moldova. În: BibliPolis [online], 2016, nr.4. [Accesat: 26.10.2019]. ISSN 1811-900X. Disponibil: http://www.hasdeu.md/bibliopolis

AMBROCI, T. Raport privind rezultatele sondajului ,,Studierea necesităților profesionale ale bibliotecarilor universitari din Republica Moldova”. În: Revista ABRM, 2015, nr.2, p.27-33. ISSN 1857-4890

POVESTCA, L. Competențele profesionale ale bibliotecarului în societatea cunoașterii. Studiu de caz. În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova: Seria „Științe sociale”. Chișinău: CEP USM, 2019, p.69-72. ISSN 1857-3665. ISBN 978-9975-149-58-7

MUREȘAN, S., VRÎNCEANU, N. Rolul bibliotecarului – specialist în știința informării și documentării – în dezvoltarea universității în contextul deschiderii europene. În: Biblio-Brașov. Conferința Națională de Bibliote¬co-nomie. Brașov: Editura Universității ,,Transilvania”, 2004. 228 p. ISBN 973-635-342-7

NIȚU, M. Biblioteca – rol și obiective în mediul informațional. În: Biblio-Brașov. Conferința Națională de Biblioteconomie. Brașov: Editura Universității ,,Transilvania”, 2004. 228 p. ISBN 973-635-342-7


Refbacks

  • There are currently no refbacks.