OMORUL SĂVÂRȘIT CU SCOPUL DE A PRELEVA ŞI/SAU UTILIZA ORI COMERCIALIZA ORGANELE SAU ŢESUTURILE VICTIMEI: ANALIZĂ DE DREPT PENAL

Sergiu BRÎNZA, Iulia POPOV

Abstract


Este oportună agravarea răspunderii pentru omorul săvârșit cu scopul de a preleva şi/sau utiliza ori comercializa organele sau ţesuturile victimei. Lipsa practicii de aplicare a lit.n) alin.(2) art.145 CP RM nu înseamnă deloc că această normă este inutilă. Utilitatea ei se măsoară nu doar praxiologic. Latența considerabilă a omorului săvârșit în prezența agravantei examinate presupune că săvârșirea acestei infracțiuni este oricând posibilă. Stabilirea răspunderii pentru infracțiunea prevăzută la lit.n) alin.(2) art.145 CP RM are conotații preponderent preventive, aceasta fiind o dovadă a respectării principiului stabilit de alin.(2) art.2 CP RM. Victimă a infracțiunii prevăzute la lit.n) alin.(2) art.145 CP RM este persoana ale cărei organe sau țesuturi se preconizează a fi prelevate, utilizate sau comercializate. În sensul lit.n) alin.(2) art.145 CP RM, omorul în scopul de a preleva şi/sau utiliza ori comercializa organele sau ţesuturile victimei este săvârșit de persoana care: îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii de privare ilegală de viață a victimei; prevede decesul acesteia; dorește sau admite în mod conştient survenirea decesului victimei. Atunci când scopul infracţiunii prevăzute la lit.n) alin.(2) art.145 CP RM nu are legătură cu transplantul de organe sau țesuturi ale victimei, subiect poate fi orice persoană (nu doar un lucrător medical) care îndeplinește condițiile stabilite de art.21 CP RM. Pentru aplicarea lit.n) alin.(2) art.145 CP RM este irelevant dacă aceeaşi persoană comite omorul şi realizează prelevarea, utilizarea sau comercializarea organelor sau ţesuturilor victimei omorâte.

 

MURDER COMMITTED WITH THE PURPOSE TO REMOVE AND/OR USE OR TRADE THE VICTIM’S ORGANS OR TISSUES: A CRIMINAL LAW ANALYSIS

It is considered appropriate to aggravate the liability for murder committed with the purpose to remove and/or use or trade the victim's organs or tissues. The lack of practical application of lett.n) par.(2) art.145 PC RM does not make this rule obsolete. Its utility is not determined exclusively in terms of practise. The considerable latency of murder committed within the margins of the aggravation in question implies that the commission of this crime is at any time possible. The liability for the crime stipulated at lett.n) par.(2) art.145 PC RM has mainly preventive connotations, which is in compliance with the principle of par.(2) art.2 PC RM. A victim of the crime mentioned at lett.n) par.(2) art.145 PC RM is the person whose organs or tissues are expected to be removed, used or traded. Within the meaning of lett.n) par.(2) art.145 PC RM, the murder committed with the purpose to remove and/or use or trade the victim’s organs or tissues, is carried out by the person who: realizes the detrimental nature of his/her own action or inaction of illegal deprivation of life of the victim; foresees the victim’s death; consciously desires or admits the death of the victim. When the purpose of the crime referred to at lett.n) par.(2) art.145 PC RM does not include the transplant of the victim’s organs or tissues, the subject of the crime can be any person (not exclusively a medical worker) who meets the conditions listed at art.21 PC RM. The application of lett.n) par.(2) art.145 PC RM is still possible even if the same person committed the murder and subsequently removed, used or traded the victim’s organs or tissues.


Keywords


murder, aggravating circumstance, purpose of the crime, organs, tissues, removal, use, trade

Full Text:

PDF

References


Уголовный кодекс Российской Федерации. [Accesat: 07.08.2019] Disponibil: pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891

Уголовный кодекс Республики Армения. [Accesat: 07.08.2019] Disponibil: http://www.parliament.am/legislation.php?sel= show&ID=1349〈=rus

Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. [Accesat: 07.08.2019] Disponibil: scfwca.gov.az/store/media/NewFolder/Уголовный%20кодекс%20Азербайджанской%20Республики.doc

Уголовный кодекс Республики Беларусь. [Accesat: 07.08.2019] Disponibil: уголовный-кодекс.бел

Criminal Code of Georgia. [Accesat: 07.08.2019] Disponibil: https://matsne.gov.ge/en/document/download/16426/157/en/pdf

Уголовный кодекс Республики Казахстан. [Accesat: 07.08.2019] Disponibil: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252

Уголовный кодекс Кыргызской Республики. [Accesat: 07.08.2019] Disponibil: cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru

Codul penal al Republicii Lituania. [Accesat: 07.08.2019] Disponibil: codexpenal.just.ro/downloads/Cod-Penal-Lituania-RO.pdf

Уголовный кодекс Республики Монголия. [Accesat: 07.08.2019] Disponibil: www.bsu.ru/content/page/13364/ugolovnii-kodeks.docx

Уголовный Кодекс Республики Таджикистан. [Accesat: 07.08.2019] Disponibil: mmk.tj/ru/library/ugolovnii_kodeks_rt..doc

Уголовный кодекс Республики Узбекистан. [Accesat: 07.08.2019] Disponibil: lex.uz/acts/111457

СТРЕЛЬНИКОВ, А.И. Ответственность за убийство, совершенное при обстоятельствах, отягчающих наказание (ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации) / Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 1997. 183 c.

БУДАЕВ, К.В. Убийство, совершенное в целях использования органов или тканей потерпевшего. B: Фунда¬-ментальные основы правового государства и актуальные вопросы реформирования современного законо¬да-тельства. Cборник статей III Международной научно-практической конференции. Москва: Наука и Прос-в嬬щение, 2018, c.89-91. ISBN 978-5-907103-12-2

ПАВЛУЦКАЯ, С.В. Убийства, совершаемые при отягчающих обстоятельствах, характеризующих осбен-ности субъективной стороны / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юриди-чес¬¬ких наук. Владивосток, 2009. 22 c.

СМИРНОВ, В.А. Уголовно-правовая характеристика целей убийства, предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Томск, 2012. 24 c.

КРАЕВ, Д.Ю. О субъективной стороне убийства в целях использования органов или тканей потерпевшего. B: Криминалистъ, 2015, № 2, c.12-16.

ТИХОНОВА, С.С. Прижизненное и посмертное донорство в Российской Федерации: вопросы уголовно-правового регулирования. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 352 c. ISBN 5-94201-087-0

КУПЦОВ, В.М., ЧЕБОТАРЬОВА, Г.В. Характеристика злочинів, які посягають на життя при трансплатації органів і тканин людини. În: Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 21, c.28-33. ISSN 1999-5717

СТАРОДУБОВА, В.С. К вопросу о квалификации убийства в целях использования органов и тканей потер¬-певшего. B: Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки», 2018, №3. [Accesat: 07.08.2019] Disponibil: https://alley-science.ru/domains_data/files/7March18/K%20VOPROSU%20O%20KVALIFIKACII%20 UBIYSTVA%20V%20CELYaH%20ISPOLZOVANIYa%20ORGANOV%20I%20TKANEY%20POTERPEVShEGO.pdf

КОЛЧИНА, Н.А. Организационно-правовой механизм борьбы с убийствами, совершенными в целях исполь¬-зования органови (или) тканeй потерпевшего / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-дидата юридических наук. Москва, 2011. 27 c.

ХОМЯКОВА, М.А. Биологический материал человека как предмет ритуальных убийств и квалификация таких преступлений. B: Эволюция российского права. Материалы XVI Международной научной конференции молодых ученых и студентов. Екатеринбург: Уральский государственный юридический университет, 2018, c.400-402. ISBN 978-5-7845-0551-4

Legea privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, nr.42 din 06.03.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.81.

Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31.03.2004 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesu¬tu¬rilor și a celulelor umane. [Accesat: 09.08.2019] Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri= CELEX%3A32004L0023

ЗАЛИВОХИНА, О.С. Проблемы уголовной ответственности за каннибализм. [Accesat: 09.08.2019] Disponibil: http://femida-science.ru/index.php/home/vypusk-8/item/243-problemy-ugolovnoj-otvetstvennosti-za-kannibalizm

КРАЕВ, Д.Ю. Уголовная ответственность за убийство в целях использования органов или тканей потер¬-певшего (п.«м» ч.2 ст.105 УК РФ). B: Криминалистъ, 2014, №1, c.17-21.

ФЕДЯЕВА, Е.С. Криминологические и уголовно-правовые аспекты противодействия убийствам, совер¬-шенных с целью изъятия органов и тканей потерпевшего. В: Соблюдение прав человека и гражданина в деятельности сотрудников органов внутренних дел. Материалы Всероссийской заочной конференции с международным участием. Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2014, c.190-198.

АРХИПОВА, М.В., РЕДЬКИНА, Е.А., СИНЬКОВ, Д.В., ТРИКОЗ, Ю.Е. Убийство: уголовно-правовая и криминологическая характеристика. Иркутск: БГУЭП, 2008. 171 c. ISBN 978-7253-1834-0

СУТУРИНА, М.Н., СУПРУНОВА, Н.О., ЖУКОВА, А.С. Криминальный «каннибализм» или убийство с использованием органов и тканей потерпевшего: вопросы уголовно-правового содержания. В: Проблемы гражданского общества и правового государства. Сборник статей и материалов. Чита: Забайкальский государственный университет, 2017, c.217-226. ISBN 978-5-9293-1978-5

ЧЕРНЫШЕВА, Ю.А. Убийство в целях использования органов и (или) тканей потерпевшего. B: В мире научных открытий. Сборник научных трудов. Москва: Перо, 2018, c.104-107. ISBN 978-5-00122-332-0

ГОРБУНОВА, Н.А. Проблемные вопросы квалификации убийства с целью использования органов или тканей потерпевшего. B: Российское правосудие, 2015, №5, c.59–67. ISSN 2072-909X

БАБИЧЕВ, А.Г. Преступления против жизни: теоретико-прикладные проблемы и доктринальная модель уголовного закона / Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Казань, 2019. 452 c.

СМИРНОВ, В.А. Система преступлений, связанных с использованием органов и тканей человека. В: Cибир¬-ский юридический вестник, 2004, №1, c.43-45. ISSN 2071-8136

ШИРШОВА, А.О. Убийство в целях использования органов и тканей потерпевшего. B: Наука и современное общество: взаимодействие и развитие, 2015, №1, c.268-271.

ХАЛГАЕВ, Н.Г., БОГАЧЕВ, А.В. Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего: п.«м» ч.2 ст.105 УК РФ. B: Аллея науки, 2017, Т.4, №10, c.344-349. ISSN 2587-6244

КАРАПЕТЯН, А.А., ВОЛКОВА, Н.А. Убийство в целях использования органов и тканей потрпевшего: п.«м» ч.2 ст.105 УК РФ. B: Теория и практика современной науки, 2016, №12-1, c.511-515. ISSN 2412-9682

ШВАНСКАЯ, А.Д., ЧЕСНОКОВА, О.А. Проблемные аспекты убийства в целях использования органов и тканей потерпевшего. B: Научные открытия 2018. XXXVIII Международная научно-практическая кон¬фе-ренция. Москва: Олимп, 2018, c.273-278. ISBN 978-5-6040640-9-2

ЯКИМЕНКО, А.С. Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным изъятием оргବнов и (или) тканей человека / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юриди¬чес¬ких наук. Ростов-на-Дону, 2007. 24 c.

БУДАЕВ, К.В. Убийство, совершенное в целях использования органов или тканей потерпевшего. B: Фунда¬-ментальные основы правового государства и актуальные вопросы реформирования современного законо-дательства. Cборник статей III Международной научно-практической конференции. Москва: Наука и Просвещение, 2018, c.89-91. ISBN 978-5-907103-12-2

UDROIU, M. Dicționar de drept penal și de procedură penală. București: C.H. Beck, 2009. 437 p. ISBN 978-973-115-425-1

БАБИЙ, Н.А. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах. Москва: ИНФРА-М, 2017. 287 c. ISBN 978-5-16-009059-7

ЖУМАНИЯЗОВ, М.А. Проблемы квалификации убийств по законодательству Республики Казахстан. B: Вестник Института законодательства Республики Казахстан, 2009, №1, c.90-99. ISSN 1994-408X

ДОРОГИН, Д.А. Противоправные деяния, связанные с органами и (или) тканями человека: уголовно-праввое исследование. Москва: Юрлитинформ, 2016. 222 c. ISBN 978-5-4396-1239-0

СМИРНОВ, В.А. Убийство в целях использования органов и (или) тканей потерпевшего: историко-правовое исследование. B: Сибирский юридический вестник, 2011, №1, c.103-110. ISSN 2071-8136

АГАПЧЕВА, Ю.Р. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в целях использования органов или тканей потерпевшего. B: Право и политика: теоретические и практические проблемы: Сборник материалов 3-й Международной научно-практической конференции. Рязань: Концепция, 2014, c.244-247. ISBN 978-5-88006-866-1

БАБАЕВА, Э.У., ГЕРАСИМОВА, Е.В., ПЕТРОВА, И.А. Уголовно-правовые проблемы оценки убийства и причинения тяжкого вреда здоровью в целях использования органов и тканей человека. B: Вопросы российского и международного права, 2018, Том 8, №12А, c.331-340. ISSN 2222-5129

ПОПОВ, А.Н. Преступления против жизни с отягчающими обстоятельствами, относящимися к субъек¬тив¬-ным признакам содеянного (пп.«з»-«м» ч.2 ст.105 УК РФ). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, 2003. 207 c.

СИЗИНЦЕВА, В.О. К вопросу о каннибализме. B: Лучшая студенческая статья 2017. Сборник статей X Международного научно-практического конкурса. Пенза: Наука и Просвещение, 2017, c.170-172. ISBN 978-5-906973-90-0

ИСМАГИЛОВ, Р.А., ШАРАПОВ, Р.Д. Похоронная культура как объект уголовно-правовой охраны. Москва: Юрлитинформ, 2014. 156 c. ISBN 978-5-4396-0588-0

САВЕЛЬЕВА, О.Ю. Уголовная ответственность за преступления против личности, связанные с изъятием и использованием органов или тканей человека. B: Вектор науки Тольяттинского государственного универ-ситета. Серия: Юридические науки, 2010, №3, c.183-186. ISSN 2220-7457

ОСОКИН, Р.Б. Изъятие органов и (или) тканей у трупа человека как способ надругательства над телами умерших. B: Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, 2012, Том 111, №7, c.309-310. ISSN 1810-0201

ВАУЛИНА, Т.И., ВОЛОСТНОВ, П.А., КОВАЛЕВ, М.И. и др. Уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. И.Я. Козаченко и др. Москва: Норма: Инфра-М, 2001. 956 c. ISBN 5-89123-511-0

ВЕРЕЩАГИНА, А.А. Проблема установления уголовной ответственности за убийство в целях исполь¬¬зова-ния органов и тканей потерпевшего. B: Российское и зарубежное законодательство: современное состоя-ние и перспективы развития. Ч. 2. Вологда: Фонд развития филиала МГЮА имени О.Е. Кутафина в г.Вологде, 2018, c.43-46. ISBN 978-5-6040807-2-6

АНДРЕЕВА, Л.А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих обстоятельствах. Санкт-Петер-бург: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной Прокуратуры Российской Феде¬рации, 1998. 56 c. ISBN 5-89094-040-6

МАЛЯЕВА, Е.О. Проблемы квалификации убийства с целью использования органов и тканей потерпевшего. B: Российский следователь, 2003, №9, c.16-18. ISSN 1812-3783

ЯКУШИН, В.А. Некоторые вопросы квалификации убийств. B: Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева, 2015, №2, c.211-230. ISSN 2076-7919

ЗЫРЯНОВ, В.Н. Попустительство по службе, совершаемое в правоохранительной сфере. Ставрополь: Изда¬тельство Ставропольского университета, 1999. 606 c.

ДОРОГИН, Д.А., РАГУЛИНА, А.В. Некоторые проблемы квалификации преступлений, связанных с изъя¬¬тием и использованием органов и тканей человека. B: Mедицинское право, 2010, №6, c.36-39. ISSN 2658-6312


Refbacks

  • There are currently no refbacks.