IMPACTUL EFECTUĂRII ACHIZIȚIEI DE CONTROL ASUPRA CONSUMĂRII UNOR INFRACȚIUNI CU CARACTER TRANZACȚIONAL

Vitalie STATI

Abstract


Problema (ne)consumării infracțiunii, în legătură cu care se efectuează achiziția de control, este esențială sub aspectul aplicării legii penale în strictă corespundere cu principiul legalității. Or, de aceasta depinde calificarea faptei persoanei care a fost supusă achiziției de control, precum și mărimea pedepsei aplicate acestei persoane. Obiectivele prezentului studiu rezidă în analiza detaliată a problemei în cauză, în propunerea de soluții pentru cei care aplică legea penală și în generarea de idei care pot fi luate în considerare de către legiuitor în procesul de perfecţionare a legii penale. În rezultatul analizei efectuate, s-a ajuns la concluzia că efectuarea achiziției de control trebuie să constituie temeiul invocării art.27 CP RM la calificarea infracțiunii comise de înstrăinătorul supus acestei măsuri speciale de investigaţii. În cazul infracțiunilor prevăzute la art.2171 (în prezența modalității normative de înstrăinare ilegală), la art.290 (în modalitatea normativă de comercializare fără autorizația corespunzătoare) etc. din Codul penal, achiziția de control a unor entități corporale sau incorporale, aflate în circulaţie liberă, limitată sau interzisă, poate fi considerată cauză independentă de voința înstrăinătorului, care face ca acțiunea de trecere a respectivelor entități în posesia ilegală a dobânditorului să nu-și producă efectul. Ad similis, în ipoteza infracțiunilor prevăzute la art.236 CP RM (în modalitatea normativă de punere în circulație), efectuarea aceleiași măsuri speciale de investigații poate fi considerată cauză independentă de voința înstrăinătorului, care face ca acțiunea de introducere a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false în circuitul financiar să nu-și producă efectul.

 

THE IMPACT OF ACQUISITION OF CONTROL ON THE COMPLETION OF

SEVERAL CRIMES RELATED TO TRADE ACTIVITIES

It is absolutely essential to address the issue of (non-)completion of the crime, in relation to which the acquisition of control is made, in order to ensure the fact that the criminal law is applied in strict accordance with the principle of legality. Only after this we will be capable to qualify accordingly the act committed by the person subjected to the acquisition of control and also to establish the exact penalty for his or her actions. The objectives of this study resided in performing a detailed analysis on the issue in question, in proposing relevant solutions for entities within the criminal law and in generating ideas that will eventually be considered by the legislator with regard to improving the criminal law. As a result, it was concluded that carrying out the acquisition of control must be the single basis for invoking art.27 PC RM on the qualification of the crime committed by the alienator subjected to this special investigative measure. In the case of the crimes referred to in art.2171 (in the presence of illegal alienation in its normative form) and in art.290 (in the presence of trade without appropriate authorization in its normative form) etc. of the Penal Code, the acquisition of control of physical or non-physical entities, which exist in free circulation, limited or under ban, can be considered a motive independent of the will of the alienator, which disables the effects of passing the respective entities into the illegal possession of the acquirer. Ad similis, in the case of the crimes referred to in art.236 PC RM (in the presence of putting into circulation in its normative type), carrying out the same special investigative measure may be considered as a motive independent of the will of the alienator, which disables the effects of putting into financial circulation false money signs or false securities.


Keywords


acquisition of control, completion of the crime, attempted crime, alienator, acquirer, illegal alienation, illegal acquisition, participation, intention, error in effect.

Full Text:

PDF

References


Legea Republicii Moldova privind activitatea specială de investigaţii, nr.59 din 29.03.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.113-118.

ВЕСЕЛОВСКИЙ, А.А. О законодательном регулировании проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». B: Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности в современных условиях: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Орёл: Орловский юриди-ческий институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова, 2016, c.5-8. ISBN 978-5-88872-140-7

ИВАНОВА, Е.В. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, свя¬-занных с опасными для здоровья веществами / Диссертация на соискание ученой степени доктора юри¬ди-ческих наук. Москва, 2014. 472 c.

ЧУМАРОВ, С.А. О понятии проверочной закупки наркотических средств. B: Вестник Сибирского юриди¬-ческого института ФСКН России, 2012, №2, c.108-113. ISSN 2542-1735

ПОМЕЛОВ, А.А. К вопросу о сущности оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка. B: Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Сборник материалов XXII Между¬на-родной научно-практической конференции. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД Российской Федерации, 2017, c.273-279. ISBN 978-5-9538-0042-6

MITRACHE, C., STĂNOIU, R., MOLNAR. I. et. al. Noul Cod penal comentat. Vol.I. / G. Antoniu (coord.). București: C.H. Beck, 2006. 600 p. ISBN 973-655-954-8

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 29.01.2019. Dosarul nr. 1ra-33/2019. [Accesat: 31.07.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=13022

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 27.03.2019. Dosarul nr. 1ra-464/2019. [Accesat: 31.07.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=13284

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 31.05.2017. Dosarul nr. 1ra-991/2017. [Accesat: 31.07.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=8866

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 28.01.2014. Dosarul nr. 1ra-51/2014. [Accesat: 31.07.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=1334

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la practica judiciară de aplicare a le¬gis¬laţiei penale ce reglementează circulaţia drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora şi a precurso-rilor, nr.2 din 26.12.2011. [Accesat: 01.08.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_ expl.php?id=251

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильно-действующими и ядовитыми веществами» (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 23 декабря 2010 г. № 31, от 30 июня 2015 г. № 30 и от 16 мая 2017 г. № 17). [Accesat: 01.08.2019] Disponibil: https://vsrf.ru/documents/own/8251/

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной праꬬ¬тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильно-действую¬¬¬щими и ядовитыми веществами». [Accesat: 01.08.2019] Disponibil: https://rg.ru/2006/06/28/verhovny-sud.html

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 30 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови¬тыми веществами»». [Accesat: 02.08.2019] Disponibil: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-plenuma-verkho¬vnogo-suda-rf-ot-30062015/

БЕЗУГЛЫЙ, С.Н. Ответственность за неоконченное преступление по уголовному законодательству Российс¬кой Федерации: проблемы теории и практики / Диссертация на соискание ученой степени канди-дата юридических наук. Белгород, 2017. 203 c.

ТОНКОВ, В.Е. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступ¬ле-ниях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми ве¬щес-твами»: некоторые особенности. B: Российский судья, 2006, №11, c.7-10. ISSN 1812-3791

РОЛИК, А.И. Преступление, предусмотренное ст.2281 УК РФ: спорные вопросы характеристики. B: Lex Russica, 2014, Т.96, №9, c.1079-1092.

КЛЮЖЕВ, С.М. Новые подходы правоприменителя при квалификации преступлений о незаконном сбыте наркотических средств, выявленных в результате оперативно-розыскной деятельности. B: Марийский юри-ди¬ческий вестник, 2015, №4, c.70-72. ISSN 2413-0664

ОГАРЬ Т.А. Некоторые вопросы квалификации сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, осуществляемой в рамках оперативно-розыскного мероприятия. B: Cовременные тенденции развития науки и технологий, 2016, №1-7, c.83-87. ISSN 2413-0869

КЛАССЕН, А.Н., КИРИЕНКО, М.С. Трансформация позиции Верховного Суда РФ по вопросу квал謬фи¬кации сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. В: Законодательство и эко¬номика, 2015, №8, c.60-65. ISSN 0869-1983

МУРАШОВ, Н.Ф. О проблемных положениях новой редакции постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. №14. B: Наркоконтроль, 2016, №1, c.11-21. ISSN 2072-4160

КАДАНЦЕВ, В.А. Почему сбыт наркотических средств в ходе оперативно-розыскных мероприятий сч謬тает-ся оконченным составом преступления? B: Отечественная юриспруденция, 2017, №3, c.75-77. ISSN 2412-8228

ТАНАГА, И.В. Особенности объективной стороны преступления, предусмотренного статьей 2281 Уголо⬬но-го кодекса Российской Федерации. B: Общество и право, 2014, №3, c.99-103. ISSN 1727-4125

МУРАШОВ, Н.Ф. Актуальные вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков. B: Наркоконтроль, 2016, №4, c.31-38. ISSN 2072-4160

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la practica judiciară în cauzele pe¬nale despre purtarea (portul), păstrarea (deţinerea), transportarea, fabricarea, comercializarea ilegală, sustra-ge¬rea armelor de foc, a muniţiilor sau a substanţelor explozive, păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor, nr.31 din 09.11.1998. [Accesat: 01.08.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=39

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false (art.236 CP), nr.23 din 29.10.2001. [Accesat: 01.08.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=245

ИВАНЧИНА, С.А. Оконченное преступление: закон, теория, практика / Автореферат диссертации на соис-кание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов, 2012. 25 c.

ГОРНОСТАЙ, А.В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин. Харків: Юрайт, 2013. 232 c. ISBN 978-966-2740-17-2

ИВАНОВ, В.Д. Ответственность за покушение на преступление. Караганда: Карагандинская высшая школа МВД, 1974. 168 c.

Энциклопедия уголовного прав. Т. 4. Состав преступления. Санкт-Петербург: Издание профессора Малинина, 2005. 796 c. ISBN 5-91005-004-4

ЕСАКОВ, Г.А., РАГУЛИНА, А.В., ЮРЧЕНКО, И.А. Осознание как компонент интеллектуального элемента умысла: дискуссионные вопросы. B: Государство и право, 2004, №6, c.25-26. ISSN 0132-0769

ПОЛЯКОВА, О.В. Субъективная сторона преступления в уголовном праве. В: Альманах современной науки и образования, 2010, №1, Ч. II, c.79-81. ISSN 1993-5552

МУРАШОВ, Н.Ф. О некоторых положениях статьи В.Н. Курченко «Проблемы квалификации сбыта нарко¬-тиков: судебное толкование». Доктринальное толкование. B: Наркоконтроль, 2015, №2, c.35-41. ISSN 2072-4160

НОВИКОВА, Е.В. Сбыт при незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекур¬-соров и аналогов. B: Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: Международная научно-практическая конференция (Минск, 24 января 2018 г.): Тезисы докладов. Минск: Академия МВД, 2018, c.183-184.

ВИНОКУРОВ, В.Н. Квалификация преступлений, предусмотренных ст.228, 2281 УК РФ, в свете новой редак¬-ции Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми вещест¬вами». В: Наркоконтроль, 2015, №4, c.5-9. ISSN 2072-4160

КОРОСТЕЛЕВ, В.С. Сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации при проверочной закупке: дилемма квалификации. В: Вестник молодых ученых и специа¬лис¬тов Самарского государственного университета, 2016, №1, c.136-143. ISSN 2311-4576

БОРКОВ, В.Н., ЛУГОВИК, В.Ф. Контролируемое преступление: уголовно-правовые и оперативно-разыс¬к-ные аспекты. B: Известия Алтайского государственного университета, 2018, №3, c.160-164. ISSN 1561-9443

ТИХОНОВА, Р.С., ЧАЛКИНА, В.Э. Проблемы уголовной ответственности за неоконченное преступление. В: Перспективы развития науки в современном мире: Сборник статей по материалам XVI Международной научно-практической конференции. Уфа: Дендра, 2019, c.7-12.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.