REALIZAREA DREPTULUI LA APĂRARE PRIN INTERMEDIUL AVOCATULUI-APĂRĂTOR

Mihail GHEORGHIŢĂ, Gabriela-Ștefănia NUȚ

Abstract


Apărarea, în esența sa, presupune activitatea desfășurată de însăși persoana bănuită,  învinuită, inculpată de o faptă prejudiciabilă sau de un avocat-apărător în vederea valorificării intereselor legale lezate și combaterii acuzațiilor ce i se aduc persoanei respective.

Dreptul la apărare, fiind un drept constituțional și procesual al bănuitului, învinuitului, inculpatului, permite realizarea acestui drept și prin acordarea asistenței juridice de un avocat-apărător în mod obligatoriu în acele cauze în care, datorită situației personale a părții acuzate sau gravității pedepsei ce poate fi aplicată față de ea, este necesar să intervină asistenţa din partea unui profesionist al dreptului, care să apere interesele legitime ale părţii din proces. În așa mod, bănuitul, în­vi­nuitul, inculpatul poate să beneficieze de asistență juridică din partea unui  profesionist în domeniul dreptului – avocat-apărător, sarcina căruia constă în apărarea intereselor legitime ale persoanei acuzate.

 

THE EXERCISE OF RIGHT TO DEFENCE THROUGH THE MEDIUM OF DEFENCE LAWYER

Defence is essentially an activity carried out by the suspect, accused, indicted with a damaging act or by a defence lawyer aiming to bring value to the damaged legal interests and fight allegations against the individual in question.

The right to defence is a constitutional and procedural right of the suspect, accused, indicted. It may also be exercised in terms of legal aid in cases when the defence lawyer is provided to those in difficulty or facing a severe punishment. Thus, the suspect, accused, indicted may benefit from the assistance of a professional defence lawyer, whose task will be defend legitimate interests of the indicted.


Keywords


defence, right to defence, lawyer, defence lawyer, evidence in a criminal case, stages of criminal procedure, equality of rights.

Full Text:

PDF

References


Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, în vigoare din 27 august 1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

Constituția României, adoptată la 8 decembrie 1991 și revizuită prin Legea 429/2003 în temeiul referendumului național din 18-19 octombrie 2003. În: Monitorul Oficial al României, 2003, nr.758.

Codul de procedură penală al României, adoptat de Parlament prin Legea nr.135/2010. În: Monitorul Oficial al României, 2010, nr.486.

VESCO, I. Acordarea asistenței juridice de către avocat în faza urmăririi penale: Teza de doctor în drept. Chișinău, 2011.

Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat de Parlament la 14 martie 2003, cu modificările și completările publicate până la data de 1 octombrie 2018. ISBN 978-9975-3252-7-1

Codul de procedură penală al RSSM. Chișinău, 1961.

Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova cu modificările și completările adoptate la 1.07.2016 de Congresul avocaților.

Legea Republicii Moldova cu privire la avocatură, nr.1260 din 19.07.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.126-127.

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 4 noiembrie 1950, semnată de către RM la 13 iulie 1995, ratificată prin Hotărârea Parlamentului RM nr.1298-XIII din 24 iulie 1999. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.54-55/502.

Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană, adoptat la 28.X.1988, ulterior modificat în sesiunile plenare ale CCBE la 28.XI.1998, 6.XII 2002 și 19.V.2006.

MĂRGINEANU, I. Principiile justiției penale în Republica Moldova. Exegeză comparativă de drept procesual penal. Chișinău, 2006. ISBN 978-9975-9747-2-1

МАКАРОВ, З.В. Профессиональная защита подозреваемых. Санкт-Петерсбург: Юридический центр Пресс, 2008. ISBN 978-5-94201-539-2

МАРТЫНЧИК, Е.Г., ЛАПТЕАКРУ, В. Адвокат в кассационном и надзорном производстве по уголовным делам. Кишинэу: Инконком, 1994. ISBN 5-7790-0084-0

Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova, cu modificările și completările adoptate la 1.07.2016 de Congresul avocaților.

Carta principiilor de bază ale avocatului european, adoptată la Bruxelles la 24.XI.2006.

СТЕЦОВСКИЙ, Ю.И., ЛАРИН, А.М. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. Москва: Наука, 1988. ISBN 5-02-012866-X

Мишель де Салвия. Претенденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской Конвенции о защите прав и основных свобол. Судебная практика с 1960 по 2002 г. Санкт-Петерсбург, 2004.

https//hudoc.echr.coe.int/eng”. ”itemid”.[”001-57683]

БАРАНОВ, А.М. Справедливость в уголовном процессе. В: Актуальные проблемы права России и стран СНГ. Челябинск, 2004. ISBN 5-94288-046-8

Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия / Научно-практический комментарий и перевод текста закона под ред. П.Головненков, Н.Спица. Universităt Potsdam, 2012. ISBN 978-3-86956-208-7

ГОМИЕН, Д., ХАРРИС, Д., ЗВААК, Л. Европейская Конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. Москва: МНИМП, 1998. ISBN 5-88720-017-0

Вилхабер И. Прецедент в Европейском Суде по правам человека. Европейский судебный вестник. Москва, 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.