REFLECŢII PRIVIND NATURA JURIDICĂ A PROVOCĂRII INFRACŢIUNII

Stanislav COPEŢCHI

Abstract


În prezentul studiu este abordată instituţia provocării infracţiunii. Sunt stabilite criteriile de delimitare a provocării infracţiunii de circumstanţa atenuantă prevăzută la lit.g) alin.(1) art.76 CP RM (ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor victimei, dacă ele au provocat infracţiunea). Sunt identificate trăsăturile caracteristice provocării infracţiunii. Este dată apreciere juridico-penală faptei comise sub influenţa unei provocări. Se ajunge la concluzia că persoana provocată nu trebuie să răspundă penal pentru fapta comisă. Totodată, se argumentează necesitatea introducerii unui nou articol în Partea specială a Codului penal care să incrimineze provocarea infracţiunii.  

 

REFLECTIONS ON THE LEGAL NATURE OF THE ENTRAPMENT

The institution of entrapment is analyzed in this study. The criteria for delimiting the entrapment by the mitigating circumstance stipulated in letter g) paragraph (1) art.76 PC RM (the illegality or immorality of the victim’s actions if such were the reason for the crime), are established. The characteristics of the entrapment are identified. The legal-criminal assessment is given to the act committed under entrapment. It is concluded that the provoked person should not be held criminally liable for the committed crime. At the same time, the necessity of introducing a new article in the Special Part of the Criminal Code that incriminates the entrapment is argued.


Keywords


entrapment, accusatory evidence, fair trial, circumstance that eliminate the criminal nature of an act, offence, undercover investigator.

Full Text:

PDF

References


Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110.

Legea Republicii Moldova privind activitatea specială de investigaţii, nr.59 din 29.03.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.113-118.

Codul penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

GLADCHI, Gh. Victima în dreptul penal. În: Revista de ştiinţe penale, anul II, 2006, p.81-89.

BULAT, I. Victimologie şi psihologia victimei: note de curs. Chişinău, 2013. 40 p.

BRÎNZA, L. Legitima apărare şi scuza provocării în lumina reglementărilor juridico-penale din România şi din Republica Moldova. În: Revista Naţională de Drept, 2015, nr.12, p.10-15.

РАДАЧИНСКИЙ, С.Н. Провокация как обстоятельство, исключающее преступность деяния. B: Уголовное право, 2009, №2, c.64-69.

ДЕМЧУК, С.Д. И вновь о провокации преступления. B: Юридическая наука и правоохранительная практика, 2015, №2(32), c.103-110.

СЕМИН, А.А. Провокация и инсценировка преступления: понятие, правовая оценка и отграничение от оперативно-розыскного мероприятия. B: Вестник Полоцкого государственного университета, 2010, №10, c.239-244.

ИВАНОВ, В.Д. Уголовно-правовое понятие провокации преступления и ее правовые последствия. În: Научные труды. Том 2, 2003, c.453-457.

ДУДАРЕНКО, В.В. Соотношение провокации преступления и соучастия в преступлении. B: Вестник Томского государственного университета, 2015, №398, c.153-157.

КОКУНОВ, А.И. Понятие и уголовно-правовое значение провокации. B: Альманах современной науки и образования, 2015, №10(100), p.74-76.

ЧЕРЕПАХИН, В.А. Уголовно-правовая характеристика различных видов соучастников и их отличие от провокации преступления. B: Новая правовая мысль, 2014, №3 (62).

CUŞNIR, V.M. Corupţia: Reglementări de drept; activităţi de prevenire şi combatere. Partea I. Chişinău: Academia de Poliţie Ştefan cel Mare, 1999.

ЩЕЛКОНОГОВА, Е.В. Уголовно-правовое значение провокации. B: Криминологический журнал Байкаль-ского государственного университета экономики и права, 2014, №1, c.180-184.

BULAI, C. Manual de drept penal. Partea Generală. Bucureşti: All, 1997. 650 p.

GRAMA, M., BOTNARU, S., ŞAVGA, A. et al. Drept penal. Partea Generală. Vol.I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2016. 336 p.

ЯКУБОВ, С. Провокация преступления. Ташкент: Академия МВД Республики Узбекистан, 2007. 56 p.

PUŞCAŞU, V. Agenţi sub acoperire. Provocarea ilegală a infracţiunii. Consideraţii. În: Revista „Caiete de Drept Penal”, 2010, nr.2, p.29-74.

РАДАЧИНСКИЙ, С.Н. Проблема оценки действий лиц, спровоцированных на совершение преступление. B: Российский следователь, 2009, №5, c.18-19.

ГОВОРУХИНА, Е.В. Понятие и правовые последствия провокации в уголовном праве: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону, 2002. 30 c.

АВУНЦ, А.Р. Уголовно-правовое значение провокации преступления в праве зарубежных стран. B: Пробелы в российском законодательстве, 2012, №3, c.291-293.

АЛИЕВА, Ш.Э. Провокации в оперативно-розыскной деятельности и права человека. [Accesat: 28.10.2019] Disponibil: http://www.iolr.org/mopi/wp-content/uploads/2013/12.pdf

ИВАНОВ, В. Провокация или правомерная деятельность. B: Уголовное право, 2001, c.16-18.

ЯНИ, П.С. Незаконный оборот наркотиков: пособничество в приобретении или сбыт? B: Уголовное право, 2005, №5.

МИРЗОЯН, В.Г. Подстрекательство к совершению преступления в российском и зарубежном уголовном праве: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар, 2012. 27 c.

АЮСИНОВ, А.Е. Особенности субъективной стороны преступной провокационной деятельности. B: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2016, №2 (34), c.241-244.

COPEŢCHI, S. Provocarea versus instigarea la săvârşirea infracţiunilor. În: Rezumatele Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 9-10 noiembrie 2017. Chişinău: CEP USM, 2017, p.24-28.

КОКУНОВ, А.И. Уголовно-правовые последствия служебной провокации преступления. B: Приволжский научный вестник, 2015, №9 (49), c.54-56.

Codul contravenţional al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 24.10.2008. În: Monito¬rul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6.

Уголовный кодекс Туркменистана. [Accesat: 28.10.2019] Disponibil: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/81084/89805/F491701052/TKM81084.pdf

Уголовный кодекс Армении. [Accesat: 28.10.2019] Disponibil: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/am/am012ru.pdf

Уголовный кодекс Казахстана. [Accesat: 28.10.2019] Disponibil: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#pos=5495;-36

Уголовный кодекс Кыргызской Республики. [Accesat: 28.10.2019] Disponibil: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527

Уголовный кодекс Таджикистана. [Accesat: 28.10.2019] Disponibil:

http://continent-online.com/Document/?doc_id=30397325#pos=3195;-60

Уголовный кодекс Грузии. [Accesat: 28.10.2019] Disponibil: https://matsne.gov.ge/ka/document/download/16426/143/ru/pdf

COPEŢCHI, S. Provocarea infracţiunii în contextul măsurilor speciale de investigaţie. Partea a II-a. În: Revista Naţională de Drept, 2017, nr.3(42), p.18-25.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.