EFECTELE NEÎNREGISTRĂRII PROCESULUI-VERBAL DE SECHESTRU ÎNTOCMIT DE EXECUTORUL JUDECĂTORESC – TEMEI DE CONTESTARE

Igor COBAN

Abstract


Executarea silită este o parte integrantă a procesului civil, aceasta fiind faza la care o hotărâre judecătorească favo­ra­bilă justiţiabilului capătă contur şi este în măsură să aducă acestuia o satisfacţie echitabilă reală şi practică în urma litigiului dedus judecăţii. La această etapă statul are obligaţia pozitivă de a asigura mijloace şi procedee de executare silită efective atât în drept, cât şi în practică. Unul dintre aceste mijloace fiind procedura de sechestrare şi vânzare a bunurilor debitorului. Astfel, având în vedere că sechestrarea bunurilor debitorului are loc prin întocmirea unui proces-verbal de sechestru, care în cazul unor anumite categorii de bunuri necesită a îndeplini condiţii ad validatem speciale, cum ar fi înregistrarea acestuia în Registrele de înregistrare a bunurilor respective. În prezentul studiu ne-am propus să analizăm care sunt şi care ar putea fi efectele neîndeplinirii condiţiei respective şi, implicit, contestarea acestuia.

 

EFFECTS OF NON-REGISTRATION OF THE REPORT OF SEQUESTER PREPARED BY THE JUDICIAL EXECUTOR – REASON FOR CONTESTATION

Forced execution is an integral part of the civil process, this being the phase at which a court decision favorable to a litigant take shape and it is able to bring to him a real and practical just satisfaction following the litigation. At this stage, the state has a positive obligation to provide effective enforcement means and procedures both in law and practice. One of these means is the procedure for seizing and selling the debtor's assets. Thus, considering that the debtor's seizure of goods takes place by drawing up a seizure report, which in the case of certain categories of goods requires fulfilling special ad validatem conditions, such as its registration in the Registers of registration of the respective assets. In this study we set out to analyze what are and what might be the effects of not fulfilling the respective condition and the procedure of contestation it.


Keywords


forced execution, debtor's goods, seizure report, registration body, fair trial, court executor, procedure of contestation bailiff’s acts regarding seizing and selling the debtor's assets.

Full Text:

PDF

References


GÂRBULEŢ, I., OPRINA, E. Tratat teoretic şi practic de executare silită. Bucureţti: Universul Juridic, 2013.

VOICU, M. Procedura executării silite în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului – CEDO. În: RRDJ, 2012, nr.5, p.17-36.

BÎRSAN, C. Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Vol.I. Drepturi şi libertăţi. Bucureşti: All Beck, 2004.

Hornsby vs. Grecia, Hotărârea din 19 martie 1997.

SELEGEAN, M. Dreptul la un proces echitabil. Articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. București: I.N.M., 2005.

Fuklev vs. Ucraina, Hotărârea din 7 iunie 2005.

Varga vs. România, Hotărârea din 1 aprilie 2008.

Scollo vs. Italy, Hotărârea din 28 septembrie 1995, Seria A nr. 315-C.

Ruianu vs. Romania, Hotărârea nr.34647/97 din 17 iunie 2003.

Fociac vs. Romania, Hotărârea nr.2577/02 din 3 februarie 2005.

Apostol vs. Georgia, Hotărârea nr.40765/02 din 2006.

Cebotari şi alţii vs. Moldova, Hotărârea din 27.01.2009


Refbacks

  • There are currently no refbacks.