PROTECȚIA JURIDICO-PENALĂ A SECRETULUI PROFESIONAL PRIN PRISMA INCRIMINĂRILOR PREVĂZUTE LA art.178, 259, 2601, 2602 CP RM

Costică MOŢOC, Lilia GÎRLA

Abstract


Scopul acestui articol rezidă în efectuarea unei analize juridice cuprinzătoare a semnelor obiective ale infracțiunilor pre­vă­­zute la articolele 178, 259, 2601, 2602 CP RM cu scopul de a cerceta plenititudinea și relevanța protecției juridico-penale a secretului profesional în legea penală a Republicii Moldova. În cadrul cercetării științifice s-a studiat literatura de specialitate, s-a analizat legislația extrapenală din Republica Moldova, s-au examinat actele internaționale în materia asigurării și protecției datelor personale confidențiale; s-au analizat semnele obiective ale faptelor infracționale prevă­zu­te la articolele 178, 259, 2601, 2602 CP RM; s-a examinat practica judiciară; s-a cercetat plenititudinea și relevanța pro­tec­ției juridico-penale a secretului profesional în legea penală a Republicii Moldova; s-a argumentat necesitatea revizui­rii normelor care urmează a fi revizuite; s-au propus modificări de lege ferenda în scopul îmbunătățirii viitoare a legii penale.

Cuvinte-cheie: secret primar, secret derivat, secret profesional, secretul corespondenței, corespondență electro­­nică, acces la informații protejate, secretul vieții private.

 

Penal legal protection of the professional secret in the light of the articles 178, 259, 2601, 2602 of the criminal code of the republica moldova

The basic purpose of this article consists in the detailed penal analysis of objective signs of the criminal offences provided in the articles 178, 259, 2601, 2602 Criminal code of the Republic of Moldova. The main task is considered to be the investigation of the relevant penal protection of professional secret in the Criminal Law of the Republic of Moldova. There have been researched the following sources: special scientific literature; national regulations as well as international treaties in the matter of confidential data protection. A special place is taken by the judicial practice. More than it, in the realm of this article the necessity for the further updating has been discussed, as a result, several amendments were proposed for the future improvement of the Criminal Law.


Keywords


primary secret, secondary secret, professional secret, secret of communications, electronic communication, access to protected data, secret of privacy.

Full Text:

PDF

References


Legea Republicii Moldova privind comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.51-54.

БУШКОВ, Д.В. Тайна личной корреспонденции в уголовном праве: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Ставрополь, 2003. 160 с.

ГОВЕНКО, Ю.А. Уголовно-правовая охрана тайны частного характера: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Краснодар: Пятигорский государственный технологи-ческий университет, 2010. 26 с.

DOBRINOIU, M. Accesul la posta electronică a unei persoane. Posibile încadrări juridice în Romania. În: Revista de Drept Penal nr.3, Anul XV, Iulie-Septembrie .https://www.legi-internet.ro/articole-drept-it/accesul-la-poota-electronic-a-unei-persoane-posibile-ncadrri-juridice-n-romnia.html

ЦАТУРЯН, Л.А. Гражданско-правовое регулирование информации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность: 12.00.03 – Частное право (гражданское право, торговое (коммерческое) право, международное частное право, семейное право, трудовое право, право социального обеспечения). Ереван: Российско-армянский славянский университет, 2014. 30 с.

ЕРШОВ, М.А. Ответственность за посягательства на конфиденциальную информацию по российскому уголовному праву (проблемы правоприменения и совершенствования законодательства): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД, 2010. 237 с.

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor perso-nale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidentialității și comuni-cațiilor electronice). În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 201, 31.07.2002, p.37-47, https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=RO

COPEȚCHI, St. Corespondența electronică: obiect imaterial al infracțiunii prevăzute la art.178 CP RM. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr.8(108). Seria „Științe sociale”, p.116-122. (ISSN 1814-3199, ISSN online 2345-1017)

STATI, V. Observaţii critice referitoare la modificările şi completările operate la 22.12.2014 în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004. În: Revista Națională de Drept, 2015, nr.2, p.2-18. (ISSN 1811-0770)

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor, nr.23 din 28.06.2004. În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2004, nr.8.

Arhiva Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul 1ra-433/2015. Decizia Colegiului penal lărgit din 19 mai 2015.

Arhiva Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Dosarul nr.1ra-3/2014. Decizia Colegiului penal lărgit din 21 ianuarie 2014.

ДИВАЕВА, И.Р. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни. В: Вестник Челябинского государственного университета, 2009, № 36 (174), Право, Вып.22, с.88. (ISSN 2409-4102)

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119/1, 04.05.2016.

Калмыков Д.А. Информационная безопасность: понятие, место в системе уголовного законодательства РФ: проблемы правовой охраны: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно–исполнительное право. Ярославль: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 2005. 223 с.

Legea Republicii Moldova cu privire la schimbul de date și interoperabiltate, nr.142 din 19.07.2018. În: Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.295-308.

Legea Republicii Moldova cu privire la protecția datelor cu caracter personal, nr.17-XVI din 15.02.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111/468.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.