UNELE ASPECTE PRIVITOARE LA RĂSPUNDEREA PENALĂ A JUDECĂTORILOR

Igor HŁOPEŢCHI, Adrian TĂBÎRȚĂ

Abstract


Într-o societate democratică judecătorul nu poate fi la adăpostul unei imunităţi absolute, se reliefează problema condiţiilor şi modalităţilor de angajare a răspunderii judecătorului. Astfel, trebuie remarcat faptul că, deși standardele europene permit judecătorilor să fie trași la răspundere penală în exercitarea funcțiilor lor judiciare, pragul este destul de înalt. În acest sens, standardele internaționale privind independența judecătorilor stabilesc că sarcinile de interpretare a legii, de examinare a probelor şi de evaluare a faptelor, îndeplinite de un judecător pentru a soluţiona cazurile, nu trebuie să dea naştere la răspunderea civilă, penală sau disciplinară a judecătorului, decât în cazuri de rea-credinţă, culpă intenţio­nată sau neglijenţă gravă dovedită.


SOME ASPECTS ABOUT THE CRIMINAL LIABILITY OF THE JUDGES

In a democratic society the judge may not enjoy an absolute immunity, there emerges the issue of conditions and ways for a judge to be held liable. Therefore, there shall be noted that although European standards allow for judges' criminal liability in performing their judicial duties, the threshold is quite high. In this regard, under international standards on independence of judges, the duty performed by a judge in interpreting the law, examining evidence and assessing facts when solving cases, shall not give rise to civil, criminal or disciplinary liability of the judge, save for cases involving bad faith, intentional guilt or proved gross negligence.

Keywords


a labelling effect, beyond a reasonable doubt, Criminal Liability of Judges, immunity, the independence of judges.

Full Text:

PDF

References


http://constcourt.md

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea specială. Vol.II. Chișinău, 2015, p.807-832. ISBN 978-9975-53-470-3

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)028-e&fbclid=IwAR2-izkN6zhSsTI70RrzIV wyoIoBhAMdQFg0nC_yYMLzJdmsWYM-o4cAAgY

http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/16.p.138-145_123.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.