ACCESUL LA EDUCAȚIE PREȘCOLARĂ ȘI LA ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR ȘI POSTSECUNDAR. REALITATEA REPUBLICII MOLDOVA VERSUS STANDARDE CEDO

Victor MOCANU, Cezara-Elena POLISCA

Abstract


Educația reprezintă un factor crucial pentru evoluția umană, care conferă toate instrumentele necesare pentru dezvol­tarea persoanei în cadrul mediului cultural în care locuiește. Aceasta ia forma unui proces permanent de pregătire personală, profesională, socială și culturală, care are ca scop accesul la cunoștințe, știință, tehnică și la alte bunuri și valori culturale, iar realizarea efectivă a acesteia înnobilează persoana. Scopul acestei cercetări constă în analiza condițiilor de acces la educație preșcolară și la învățământ secundar și postsecundar, prevăzute în legislație, precum și a standardelor stabilite prin sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului pe palierul asigurării acestui drept.

 

ACCESS TO PRESCHOOL AND SECONDARY AND POST-SECONDARY EDUCATION. REALITY REPUBLIC OF MOLDOVA VERSUS ECHR’S STANDARDS

Education is one of the key factors of human evolution, giving all the necessary tools for the development of the person within the cultural environment in which he lives. It represents a permanent process of personal, professional, social and cultural training, aiming at the access to knowledge, science, technology and other cultural goods and values, and its effective realisation ennobles the person. The purpose of this research is intended to assess the conditions of access to preschool education and secondary and post-secondary education, as provided by the law, as well as the standards established by the System of the European Convention of Human Rights within the scope of this right.


Keywords


access to education, right to education, preschool education, secondary education, ECHR, ECtHR.

Full Text:

PDF

References


DURKHEIM, E. Educación y sociología / Traducere de Janine Muls de Liarás. Barcelona: Ediciones Península, 2013.

CEPEDA RODRÍGUEZ, E.H. Usos alternativos del derecho y movimientos sociale. Lecturas desde los derechos de los niños, la calidad de la educación y la participación. În: Instituciones Educativas Vivas, Tunja: Fundación Universitaria Juan Castellanos, 2013.

Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2016, nr.78/140.

Hotărârea Curții Constituționale nr.27 din 29 septembrie 1998 cu privire la controlul constituționalității pct.5 alin.5 din Hotărârea Guvernului nr.243 din 3 martie 1998 cu privire la măsurile urgente de realizare a Legii bugetului pe anul 1998. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.94-95/37.

Resolution no.70/1, adopted by the General Assembly on 25 September 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. [Accesat: 19.01.2020] Disponibil: https://undocs.org/A/RES/70/1

Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014;

Regulamentul cu privire la organizarea obligatorie a pregătirii copiilor către școală de la vârsta de 5 ani, cu modificările operate prin Ordinul ministrului Educației nr.7 din 4 ianuarie 2011. [Accesat: 20.02.2020] Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulamentul_de_organizare_obligatorie_a_pregatirii_copiilor_pentru_ scoala _ de_virsta_de_5_ani.pdf

Banca de date statistice a Moldovei. Statistica socială. Învățământ. Educația timpurie. [Accesat: 15.03.2020]. Disponibil: https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala __07%20INV__INV020/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802

Accesul la educația timpurie. Analiza statistică, anul 2018. [Accesat: 15.03.2020] Disponibil: https://mecc.gov.md/ sites/default/files/accesul_la_educatia_timpurie_anul_2018.pdf

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de învățământ profesional tehnic la programe de formare profesională tehnică secundară, aprobat prin Ordinul ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr.894 din 12 iunie 2018. [Accesat: 14.03.2020] Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_423_din_29.05.2017_-_regulament_admitere_ secundar_0.pdf

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară, aprobat prin Ordinul ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr.894 din 12 iunie 2018. [Accesat: 14.03.2020] Disponibil: https://mecc. gov.md/sites/default/files/ordinul_892_regulament_ admitere_ postsecundar.pdf

Acordul de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014, promulgată prin Decretul Președintelui nr.1237 din 8 iulie 2014.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, adoptată de Consiliul Europei la 4 noiembrie 1950, la Roma. Ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.1298 din 24 iulie 1997. În vigoare pentru Republica Moldova din 21 august 1999.

POALELUNGI, M., SÂRCU, D. ș.a. Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova. Concluzii și recomandări. Chișinău: Tipografia Centrală, 2017.

Cauza CtEDO Speța relativă la anumite aspecte ale regimului lingvistic al învățământului în Belgia vs. Belgia (Afacerea lingvistică v. Belgia), hotărârea din 23 iulie 1968.

Cauza CtEDO Kjeldsen, Busk Madsen și Pedersen vs. Danemarca, hotărârea din 7 decembrie 1976.

Cauza CtEDO Horváth și Kiss vs. Ungaria, hotărârea din 29 ianuarie 2013.

KOVÁCS, K. TÓTH, G.A. Stând pe picioroange: interpretări filosofice ale Convenției Europene a Drepturilor Omului / Traducere de Cezara-Elena Polisca. În: Preeminența dreptului și controlul de constituționalitate între tradiție și modernitate. București: Hamangiu, 2018.

Cauza CtEDO Ponomaryovi vs. Bulgaria, hotărârea din 21 iunie 2011.

Cauza CtEDO Catan și alții vs. Republica Moldova și Rusia [MC], hotărârea din 19 octombrie 2012.

Hotărârea Guvernului nr.944 din 14 noiembrie 2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.