ASPECTELE DE DREPT PENAL ALE PROVOCĂRII LUĂRII DE MITĂ SAU A DĂRII DE MITĂ

Cristian BRÎNZA

Abstract


Combaterea fenomenului infracțional este inadmisibilă prin recurgerea la mijloace ilegale și imorale. Pornind de la această premisă, autorul își propune să stabilească conținutul noțiunii-cadru „provocarea unei fapte prevăzute de legea penală” și al noțiunii subsecvente „provocarea luării de mită sau a dării de mită”. De asemenea, scopul studiului de față constă în examinarea din perspectiva de lege lata și de lege ferenda a problemei provocării unei fapte prevăzute de legea penală, inclusiv problema provocării luării de mită sau a dării de mită. Se argumentează că provocarea unei fapte prevăzute de legea penală este o instituție de sine stătătoare, diferită de instituția participației. Este formulată definiția noțiunii „provocarea unei fapte prevăzute de legea penală”: fapta provocatorului de inițiere a săvârșirii infracțiunii ce urmează a fi imputată persoanei provocate care, înainte de contactul cu provocatorul, nu fusese predispusă să comită acea infracțiune, cu condiția că persoana provocată nu conștientizează că săvârșirea infracțiunii a fost inițiată de către provocator pentru a crea o aparență, o falsă reprezentare cu privire la săvârșirea infracțiunii de către persoana provocată, și pentru a-i prejudicia prin aceasta interesele. Este propusă completarea Capitolului III din Partea generală a Codului penal cu noi prevederi privind provocarea unei fapte prevăzute de legea penală, privită drept cauză care înlătură caracterul penal al faptei. De asemenea, este recomandată completarea Capitolului XIV din Partea specială a Codului penal cu un articol în care să fie prevăzută răspunderea pentru provocarea unei fapte prevăzute de legea penală.

 

THE CRIMINAL LAW CONNOTATIONS WITH REGARD TO CHALLENGING THE ACT OF RECEIVING OR GIVING A BRIBE

It is inadmissible to resort to illegal and immoral methods in order to combat crime. Starting from this premise, this article made significant strides in establishing the content of the main collocation of “provoking the comission of an act provided by the criminal law” and the content of the subsequent collocation of “challenging the act of receiving or giving bribes”. Also, this study successfully examined both these situations from the perspective of de lege lata and de lege ferenda. Accordingly, it is argued that provoking the comission of an act provided by the criminal law is an institution of its own, different from the institution of participation. To consolidate this idea, there was formulated the definition of the collocation of “provoking the comission of an act provided by the criminal law”, namely: it is the act of initiation by the provocateur towards the commission of a crime that will be imputed to the challenged person who, before getting in contact with the provocateur, was not predisposed to commit the crime in question, provided that the challenged person was not aware of the fact that the provocateur initiated the commission of the crime only to create an appearance, a misrepresentation, looking to put the entire blame on the provoked person, and by that affecting his or her interests. In this regard, there was recommended to supplement Chapter III of the General Part of the Penal Code with new provisions on the circumstance of provoking the comission of an act provided by the criminal law, accounted as a motive that negates the criminal character of the act. Also, there was recommended to supplement Chapter XIV of the Special Part of the Penal Code with an article that would apply criminal liability for provoking the comission of an act provided by the criminal law.


Keywords


provocation, provocateur, challenged person, incitement, participation, receiving a bribe, giving a bribe, motive that negates the criminal character of the act.

Full Text:

PDF

References


Codul de procedură penală, nr.122 din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.104-110.

Legea privind activitatea specială de investigații, nr.59 din 29.03.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.113-118.

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, nr.1950 din 04.11.1950. [Accesat: 15.07.2019] Disponibil: http://lex.justice.md/md/285802/

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 31.05.2016. Dosarul nr.1ra-726//2016. [Accesat: 15.07.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=6582

Case of Ramanauskas vs. Lithuania. Accesat: 15.07.2019] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84935

Opinia separată formulată de judecătorul Ghenadie Nicolaev conform alin.(3) art.340 din Codul de procedură penală, pe cauza penală privindu-l pe P.Gh. Dosarul nr.1ra-698/2017. [Accesat: 15.07.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=9253

ВОЛЖЕНКИН, Б.В. Допустима ли провокация как метод борьбы с коррупцией? B: Российская юстиция, 2001, №5, с.43-45. ISSN 0131-6761

НАЗАРОВ, А.Д. Провокации в оперативно-розыскной деятельности. Москва: Юрлитинформ, 2010. 152 с. ISBN 978-5-93295-722-6

ВОЛЫНСКИЙ, А.Ф. ЛАПИН, Е.С. Расследование провокаций взятки и коммерческого подкупа. Москва: Юрлитинформ, 2010. 160 с. ISBN 978-5-93295-728-8

МАСТЕРКОВ, А.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты провокационной деятельности / Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Владивосток, 2000. 184 c.

COPEȚCHI, S. Provocarea infracţiunii în contextul măsurilor speciale de investigaţie (II). În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2017, nr.3, p.18-25. ISSN 1857-2405

БРАНЧЕЛЬ, И.И. Провокация и инсценировка преступлений при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. В: Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции, 2011, №4, с.72-90. ISSN 2221-2558

РАДАЧИНСКИЙ, С. Юридическая природа провокации преступления. В: Уголовное право, 2008, №1, с.59-63. ISSN 2071-5870

КАПКАНОВ, В. Разграничение провокации преступлений и провокации их совершения. В: Уголовное право, 2007, №6, с.116-120. ISSN 2071-5870

ИВАНОВ, В.Д. Провокация или правомерная деятельность? В: Уголовное право, 2001, №3, с.16-18. ISSN 2071-5870

ЕРМАКОВ, С.В., ДАВЫДОВ, С.И. Провокация совершения преступления: оперативно-разыскной и уго-ловно-правовой аспекты. В: Алтайский юридический вестник, 2018, №4, с.115-119. ISSN 2307-5309

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 22.12.2014 cu privire la aplicarea legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru infracţiunile de corupţie. [Accesat: 15.07.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=248

НОМОГОЕВА, И.А. Провокация преступления в уголовном праве России. В: Проблемы становления гражданского общества: Сборник статей VII Международной научной студенческой конференции. Ч.III. Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2019, с.94-98.

ЧИСТЯКОВ, А.А. Общие начала уголовной ответственности за провокационно-преступную деятельность. В: Проблемы применения уголовного законодательства при осуществлении оперативно-разыскной деятель-ности. Материалы Межведомственного круглого стола / Под ред. Г.В. Ищука, Е.Н. Билоуса, А.В. Ковалева, Г.С. Шкабина. Рязань: Концепция, 2016, с.164-173. ISBN 978-5-4464-0093-5

БАЛЕЕВ, С.А. Провокация преступления и подстрекательство к нему: проблемы разграничения. В: Юриди-ческая наука и практика, 2018, Т.14, №1, с.61-65. ISSN 1818-7986

АРТЕМЕНКО, Н.В., МИНЬКОВА, А.М. Проблемы уголовно-правовой оценки деятельности посредника, провокатора и инициатора преступления в уголовном праве РФ. В: Журнал российского права, 2004, №11, с.48-54. ISSN 1605-6590

Уголовный кодекс Российской Федерации. [Accesat: 19.07.2019] Disponibil: pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891

ДОМАШЕНКО, Н.А. Особенности расследования провокации взятки или коммерческого подкупа / Авто¬ре-ферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону, 2011. 30 с.

Case of Teixeira de Castro vs. Portugal. [Accesat: 15.07.2019] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58193

Case of Ramanauskas vs. Lithuania. [Accesat: 15.07.2019] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84935

Case of Khudobin vs. Russia. [Accesat: 15.07.2019] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77692

Case of Sandu vs. the Republic of Moldova. [Accesat: 15.07.2019] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140773

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Bălți din 25.05.2016. Dosarul nr.1a-231//2015. [Accesat: 15.07.2019] Disponibil: https://cab.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/8a675de2-3d39-e611-a9ba-005056a5fb1a

КРЮКОВ, В.Н. Отграничение оперативного эксперимента от провокации взятки и инсценировки получения взятки. В: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D: Экономические и юридические науки, 2006, №2, с.167-170. ISSN 2070-1616

ДУБОНОСОВ, Е.С. Провокация взятки при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. В: Извес-тия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, №3-2, 2016, с.34-42. ISSN 2071-6184

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 08.08.2017. Dosarul nr.1ra-1201//2017. [Accesat: 16.07.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=9326

ИВАНОВ, В.Д., ЧЕРЕПАХИН, В.А. Отличие провокации преступления от оперативного эксперимента. В: Современные проблемы уголовной политики. Материалы III Международной научно-практической кон-ференции / Под ред. А.Н. Ильяшенко. Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2012, с.226-233. ISBN 978-5-9266-0468-6

ВОЛЖЕНКИН, Б.В. Служебные преступления: комментарий законодательства и судебной практики. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2005. 560 с. ISBN 5-942014-46-9

Курс уголовного права. Особенная часть. Т.5 / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. Москва: Зерцало, 2002. 512 с. ISBN 5-94373-035-4

НОМОГОЕВА, М.А. К вопросу об объективной стороне провокации взятки либо коммерческого подкупа. В: Современные проблемы права, экономики и управления, 2017, №2, с.61-67. ISSN 2414-3847

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 13.08.2013. Dosarul nr.1ra-697//2013. [Accesat: 18.07.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=534

ШЕВЕЛЕВ, А.В. Доказывание по уголовным делам о взяточничестве: теоретико-прикладной аспект / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород, 2007. 30 с.

МЕТЕЛЬСКИЙ, П.С. Уголовно-правовая характеристика провокации взятки либо коммерческого подкупа. В: Вестник НГУ. Серия: Право, 2006, Т.2, Вып.2, с.115-124. ISSN 1818-7986

ДОМАШЕНКО, Н.А. Совершенствование борьбы с провокацией взятки или коммерческого подкупа в свете современных тенденций антикоррупционной политики. В: Юристъ-Правоведъ, 2009, №4, с.39-42. ISSN 1817-7093

MOREI, N. Aspecte analitice privind noțiunea agentului provocator și delimitarea acestuia de alți subiecți ai mă-surilor speciale de investigare. În: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Vol.2. Chișinău: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, 2019, p.216-221. 255 p. ISBN 978-9975-108-67-6

MOREI, N. Aspecte introductive privind istoricul apariției și evoluția noțiunii de provocare în procesul penal. În: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Vol.2. Chișinău: Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, 2017, p.170-174.

DOMOCOŞ, C.A., IERAN, C.A.R. Verificarea legalităţii administrării probelor în cadrul procedurii de cameră preliminară. Aspecte controversate. În: Revista Universul Juridic, 2018, nr.4, p.97-111. ISSN 2393-3445

NOVAC, L. Excluderea probelor – sancțiune unică sau subsumată nulității. În: Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, 2016, vol.5, nr.2, p. 411-425. ISSN 2285-0171

Уголовный кодекс Республики Беларусь. [Accesat: 21.07.2019] Disponibil: http://уголовный-кодекс.бел/

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. [Accesat: 21.07.2019] Disponibil: www.e-qanun.az/code/11

Уголовный кодекс Республики Казахстан. [Accesat: 21.07.2019] Disponibil: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252

Уголовный кодекс Кыргызской Республики. [Accesat: 21.07.2019] Disponibil: cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru

РАДАЧИНСКИЙ, С. Провокация как обстоятельство, исключающее преступность деяния. В: Уголовное право, 2009, №2, с.64-69. ISSN 2071-5870

ЕГОРОВА Н. Провокация взятки или коммерческого подкупа. В: Российская юстиция, 1997, №8, с.27-28. ISSN 0131-6761

САНДАКОВСКИЙ, С.А. Правовая природа провокации и меры борьбы со взяточничеством. В: Российский криминологический взгляд, 2008, №2, с.171-173. ISSN 1997-4310

НИКУЛЕНКО, А.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: концептуальные основы уголовно-правовой регламентации / Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук. Санкт-Петербург, 2019. 512 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.