PRECIZAREA UNOR ASPECTE-CHEIE ÎN DREPTUL PENAL EUROPEAN REFERITOARE LA PARTICIPAȚIA PENALĂ COMPLEXĂ: CAZUL ORGANIZAȚIEI CRIMINALE

Victoria MUNTEANU

Abstract


Acest articol este consacrat analizei și concretizării unor aspecte-cheie în dreptul penal european referitoare la participația penală complexă: cazul organizației criminale. Conținutul articolului este formulat după algoritmul comen­tariului la textul art.2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului Europei din 24 octombrie 2008 privind lupta împot­riva crimei organizate (Infracțiuni privitoare la participarea la o organizație criminală). În cadrul cercetării au fost anali­zate unele documente internaționale, surse doctrinare și un caz din practica judiciară străină. S-a demnostrat că compor­ta­­mentul recunoscut drept particpație penală la organizație criminală trebuie să fie unul voluntar, deci conștient de cauză și intenționat.

 

clarifying some key-aspects in European CRIMINAL Law concerning

the complex criminal participation: case of criminal organization

This article is dedicated to analysis and particularization of some key-aspects in European Criminal Law concerning the complex criminal participation: case of criminal organization. The content of the article is formulated by the algorithm of commentary of the text from article 2 from Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime (Offences relating to participation in a criminal organisation). In the realm of this research there have been analyzed several international acts, scientific sources as well as a case from foreign judicial practice. There have been demonstrated that the criminal misconduct as taking art to a criminal organization must be a voluntary one, which means with intent and with knowledge of either.


Keywords


criminal participation, criminal organization, voluntary behavior, intentional and conscious behavior, provision of information, provision of material means, financing of criminal activity, recruitment of new members.

Full Text:

PDF

References


Directiva UE 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018, privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 12.11.2018, L 284/22.

Document de lucru al Parlamentului European privind crima organizată. Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani (2009-2014). Raportor: Salvatore Iacolino. Disponibil: https://www.europarl.europa.eu/ meetdocs/2009_2014/documents/crim/dt/913/913961/913961ro.pdf

Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului Europei din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2008, L 300/42.

EŢCO, C., MOROŞANU, M., GOMA L. [et al.] Comunicarea pentru schimbarea comportamentală: (Suport de curs universitar) /red. şt. şi coord.: Constantin Eţco; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Economie, Management şi Psihopedagogie. Chișinău: CEP „Medicina”, 2008. 163 p. ISBN 978-9975-915-33-5

Directiva UE 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 20 mai 2015 privind prevenirea uti¬-lizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parla¬men¬tului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 141/73, 5.6.2015 RO Disponibil: http://www.onpcsb.ro/pdf/Directiva%20UE%20849-2015.pdf

Decizia-cadru a Consiliului Europei din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii (2001/500/JAI). În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 5.7.2001, L 182/1, 19/vol.

Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului. Disponibil: https://cna.md/public/files/ legislatie/directiva_parl_euro_spalare_bani.pdf

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 127/39, 29.4.2014.

BOGDAN, C. Natura juridică a măsurii confiscării în procesul penal. (July 1, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3337733 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3337733, p.89.

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor. Bruxelles, 21.12.2016 COM, (2016) 826 final 2016/0414 (COD) Disponibil: https://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0826:FIN:RO:PDF

Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Republicii Moldova din 08 iunie 2018 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului. http://www.posta.md/files/Files/Legislatie/Ordin_SPCSB_nr._16_din_08.06.2018_Aprobarea_ghidului_privind_identificarea_activitatilor_si_tranzactiilor_suspecte_de_finantare_a_terorismului.pdf

Arhiva Înaltei Curți de Casație și Justiție a României. Secţia penală, decizia nr.609 din 19 februarie 2014. Disponibil: https://www.scj.ro/1093/Detaliijurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86906


Refbacks

  • There are currently no refbacks.