MOMENTUL TEMPORAL AL INTRĂRII ÎN VIGOARE, AL MODIFICĂRII ȘI AL IEȘIRII DIN VIGOARE A LEGII PENALE

Drăgălin PĂDURE

Abstract


Ca regulă generală, legea penală se aplică tuturor infracţiunilor săvârşite în timpul cât aceasta se află în vigoare (prin­cipiul activităţii legii penale). Acest principiu este indisolubil legat de cel al legalităţii, care reprezintă o carac­te­ristică specifică statului de drept. Prin numeroasele elemente de noutate care se aduc, acestea reprezintă o provocare pentru profesioniştii dreptului, şi nu numai.

Forţa obligatorie a legii penale subzistă numai pe perioada cât este activă, perioadă ce se situează între momentul intrării ei în vigoare şi momentul ieşirii din vigoare, care coincide cu încetarea obligativităţii respectării legii penale. Totodată, pentru a-și asigura temeinicia rezultatelor cercetării, autorul a purces la analiza doctrinei contemporane în domeniul dreptului penal. În urma studiului realizat au fost formulate unele concluzii care clarifică momentele de intrare în vigoare a legii penale.

 

The moment of criminal law entering in force, updating and invalidation

As a general rule, criminal law applies to all offenses committed while it is in force (the principle of criminal law activity). This principle is inextricably linked to that of legality, which is a characteristic of the rule of law. By many novelty elements that are brought, they represent a challenge for law professionals and not only. The entering into force of the Criminal Code and the separate legal norms inside, it had as immediate effect the problem of determination of the more favorable criminal law.

The mandatory force of the Criminal law persists only during the period when it is active, from the moment of entering into force up to its loss of validity which coincide to the obligation of submission to Criminal law. As a result, there have been formulated several conclusions deemed to clarify the legal nature  of application of criminal law in time


Keywords


: Criminal law, rohibition of retroactivity of the criminal law, intelligibility of the Criminal law, legality of criminal punishments, legality of incrimination; entering into the force; updating of criminal law; invalidation of Criminal law.

Full Text:

PDF

References


NEGRU, A. Acțiunea normelor juridice în timp și spațiu: Teză de doctor în drept. Specialitatea: 551.01. – Teoria generală a dreptului. Chișinău, 2015, p.71-73.

POALELUNGI, O., POALELUNGI, P. Actul normativ-juridic – principalul izvor al sistemului de drept Romano-German. În: Revista Națională de Drept, 2010, nr.9-10, p.63-70.

POALELUNGI, O. Puterea juridică ca mijloc de soluţionare a coliziunilor actelor normativ-juridice. În: Revista Națională de Drept, 2012, nr.9, p.49-52

PĂDURE, D. Principiul fundamental al legalității în timp în dreptul penal substanțial: aspecte de tehnică legislativă. În: Revista Studia Universitatis Moldaviae, 2018, nr.3(113). Seria „Științe Sociale” p.154-161. ISSN 1814-3199, ISSN online 2345-1017.

Ghid practic comun al Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei pentru uzul persoanelor care parti-cipă la redactarea legislației Uniunii Europene. Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015. 74 p. (Print ISBN 978-92-79-49114-6; Pdf ISBN 978-92-79-49118-4)

ДУРМАНОВ, Н.Д. Советский уголовный закон. Москва: Издательство Московского университета, 1967. 320 с.

BRUTARU, V. Câteva aspecte controversate privind aplicarea legii penale în timp, potrivit Noului Cod penal. În: Studii și cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane. Cluj-Napoca: LIMES & Argonaut, 2013. 388 p. (ISBN 978-973-726-762-7)

Legea Republicii Moldova cu privire la actele normative, nr.100 din 22.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.7-17.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.27 din 21.09.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 109 alin.(1) din Codul penal (limitarea împăcării în cauzele penale). (Sesizarea nr.48g/2017). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.364-370

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind interpretarea art.76 din Constituţia Republicii Moldova ,,Intrarea în vigoare a legii”, nr.32 din 29.10.1998. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.100-102.

Manual de tehnică legislativă. http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/RechtsdurchsetzungUnd Buerokratieabbau/HandbuchDerRechtsfoermlichkeit_rum.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (Accesat: 10.12.2019)

PREDESCU, I., SAFTA, M. Principiul securității juriidce, fundament al satutului de drept: repere jurisprudențiale. https://www.ccr.ro/uploads/Publicatii%20si%20statistici/Buletin%202009/predescu.pdf (Accesat: 10.12.2019)

ЗАЦЕПИН, А.М. Изменение уголовного закона как предпосылка дополнительной классификации преступ¬-лений. В: Право. Журнал Высшей школы экономики, 2015, №1, с.105-114. (ISSN 2072-8166)

GHEORGHE, A., POPESCU, R.-D. Producerea efectelor juridice ale actelor normative. În: Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, 2012, nr.2(31), p.103-139. (ISSN on-line 2247-8329)

Энциклопедия уголовного права. Том 2. Уголовный закон. Издание профессора Малинина. Санкт-Петербург, 2005. 850 с. (ISBN 5-91005-001-х. ISBN 5-91005-005-2)

MADESCU, L. Legistica formală. Universitatea „Spiru Haret”. București, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative. Programul de studiu: Administrație publică, 2016.

CIORA, C. Consideraţii privind instituţia abrogării în viziunea Legii nr.24/2000. În: Buletin de informare legislativă al Consliului Legislativ, 2017, nr.1, p.3-7. http://www.clr.ro/eBuletin/1_2017/Buletin_1_2017.pdf

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.18 din 04.07.2013 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002 şi Codul de executare nr.443-XV din 24 decembrie 2004, în redacţia Legii nr.34 din 24 mai 2012 pentru completarea unor acte legislative (Sesizarea nr.11a/2013). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.182-185.

Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr.315 din 20.12.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.17-23.

Codul de executare al Republicii Moldova, nr.443-XV din 24.12.2004. Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214-220.

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.14 din 27 mai 2014 pentru controlul constituționalității art.II al Legii nr.56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova (prescripția tragerii la răspundere penală) (Sesizarea nr.27a/2014). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.364-365.

Selecții de decizii în rezumat. Curtea Constituțională a României. Rezumat realizat de dna Afrodita Laura Tutunaru, magistrat-asistent la Curtea Constituţională, p.134-135. În: Dorneanu V., Poalelungi M. Preeminenţa dreptului şi controlul de constituţionalitate între tradiţie şi modernitate / Curtea Constituţională a României, Curtea Consti¬tu¬ţională a Republicii Moldova. Bucureşti: Hamangiu, 2018. 224 p. ISBN 978-606-27-1210-5

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova, nr.21 din 01.10.2018, pentru controlul constituţionalităţii art.458 alin.(3) pct.4) din Codul de procedură penală (efectul retroactiv al hotărârilor Curţii Constituţionale în mate-rie de drept penal procedural). Sesizarea nr.98a/2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.416-422.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.