OBIECTUL JURIDIC GENERIC ȘI OBIECTUL JURIDIC DE SUBGRUP AL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.264 DIN CODUL PENAL

Nicolae POSTOVANU

Abstract


Obiectul infracțiunii îl constituie relațiile sociale cu privire la anumite valori sociale ocrotite de legea penală. Secu­ri­tatea națională presupune starea de securitate nu doar a societății și a statului, ci și a persoanei împotriva amenințărilor de orice ordin, inclusiv a celor din domeniul transportului feroviar, naval, aerian și rutier. În orice caz, noțiunea de secu­ritate dobândește semantism doar în legătură cu anumite entități sau domenii sociale. Nu poate exista o securitate abstractă care să nu fie raportată la un anumit reper social. Transportul feroviar, naval, aerian și rutier este unul dintre aceste repere. Relațiile sociale cu privire la securitatea în transportul feroviar, naval, aerian și rutier formează obiectul juridic generic al infracțiunilor prevăzute în Capitolul XII al Părții speciale a Codului penal al Republicii Moldova. Transportul rutier este unul dintre tipurile de transport care implică funcționarea unui sistem dinamic complex, consti­tuit din pietoni şi vehicule (inclusiv de troleibuze) care, în procesul deplasării pe drumurile publice în condiţii stabilite, generează un ansamblu de relaţii juridico-sociale. Din relațiile sociale cu privire la securitatea în transportul feroviar, naval, aerian și rutier (ca obiect juridic generic al infracțiunilor prevăzute în Capitolul XII al Părții speciale a Codului penal al Republicii Moldova) derivă două obiecte juridice de subgrup: 1) relațiile sociale cu privire la securitatea în transportul feroviar, naval, aerian și rutier, care implică respectarea unor reguli aplicate în domeniul transporturilor (art. 262-267 şi 269 CP RM); 2) relațiile sociale cu privire la securitatea în transportul feroviar, naval, aerian și rutier, care nu implică respectarea unor reguli aplicate în domeniul transporturilor (art. 268, 270-272, 275 şi 276 CP RM).

 

GENERIC LEGAL OBJECT AND SUBGROUP LEGAL OBJECT

OF THE OFFENCES SET OUT IN art.264 OF THE PENAL CODE

The object of the offence is the social relations regarding certain social values protected by the criminal law. National security implies the security status not only of society and the state, but also of the person against threats of any order, including those in the field of railway, naval, air and road transport. In any case, the notion of security acquires semantism only in relation to certain entities or social domains. There can be no abstract security that is not related to a certain social mark. Railway, naval, air and road transport is one of these marks. The social relations regarding the security in the railway, naval, air and road transport form the generic legal object of the offences set out in Chapter XII of the Special part of the Criminal Code of the Republic of Moldova. Road transport is one of the types of transport, which involves the operation of a complex dynamic system, consisting of pedestrians and vehicles (including trolleybuses), which, in the process of traveling on public roads under established conditions, generates a set of legal-social relations. From the social relations regarding the security in the railway, naval, air and road transport (as a generic legal object of the offences set out in Chapter XII of the Special part of the Criminal Code of the Republic of Moldova) two subgroup legal objects derive: 1) the social relations regarding to the security in the railway, naval, air and road transport, which implies the respect of certain rules applied in the transport domain (art. 262-267 and 269 CP RM); 2) the social relations regarding the security in the railway, naval, air and road transport, which does not imply the respect of some rules applied in the transport domain (articles 268, 270-272, 275 and 276 CP RM).


Keywords


the object of the offence, the generic legal object of the offence, the subgroup legal object of the offence, social value, social relations, transport, security, transport security

Full Text:

PDF

References


Constituția Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

STĂNILĂ, L.M. Răspunderea penală a persoanei fizice. Bucuresti: Hamangiu, 2012. 649 p. ISBN 978-6-06-522809-2

POPA, N. Teoria generală a dreptului. Bucureşti: Actami, 1996. 334 p. ISBN 973-97016-9-8

BRÎNZA, S. Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului. Chișinău: Tipografia Centrală, 2005. 675 p. ISBN 9975-70-414-X

ДРОЖЖИНА, Е.А. Общественная безопасность как объект преступления: Aвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2015. 27 c.

GRAMA, M., BOTNARU, S., ȘAVGA, A. et al. Dreptul penal: Partea Generală. Vol. 1. Chișinău: Tipografia Centrală, 2012. 327 p. ISBN 978-9975-53-083-5

Codul penal al Republicii Bulgaria. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Bulgaria-RO.html

Codul penal al Republicii Estonia. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Estonia-RO.html

Codul penal al Republicii Finlanda. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Finlanda-RO.html

Codul penal al Republicii Polone. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Polonia-RO.html

Уголовный кодекс Российской Федерации. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: https://www.uk-rf.com

Кримінальний кодекс України. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Codul penal al Republicii Croaţia. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Croatia-RO.html

Codul penal al Republicii Lituania. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Lituania-RO.html

Codul penal al Regatului Spaniei. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Spania-RO.html

Codul penal al Republicii Letonia. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Letonia-RO.html

Codul penal al României. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Romania-RO.html

Codul penal al Republicii Slovenia. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Slovenia-RO.html

Codul penal al Greciei. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Grecia-RO.html

Codul penal al Republicii Portugheze. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Portugalia-RO.html

Codul penal al Republicii Federale Germania. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Germania-RO.html

Codul penal al Republicii Franceze. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Franta-RO.html

Codul penal al Republicii Italia. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Italia-RO.html

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1300 p. ISBN 978-9975-53-470-3

BRÎNZA, S., ULIANOVSCHI, X., STATI, V. et al. Drept penal. Partea Specială. Chișinău: Cartier, 2005. 804 p. ISBN 9975-79-324-X

Комментарий к Уголовному кодексу Республики Молдова. Общая и Особенная Части. [Accesat: 16.03.2020] Disponibil: https://criminology.md/index.php/ro/manuale-si-monografii/225-kommentarij-k-ugolovnomu-kodeksu-respubliki-moldova-obshchaya-i-osobennaya-chast

BORODAC, A. Manual de drept penal. Partea specială. Chişinău: Tipografia Centrală, 2004. 622 p. ISBN 9975-9788-7-8

ГЫРЛА, Л.Г., ТАБАРЧА, Ю.М. Уголовное право Республики Молдова. Часть Особенная. Том 2. Кишинэу: Cartdidact, 2010. 592 c. ISBN 978-9975-4158-2-8

BUDECI, V. Răspunderea penală pentru infracţiunile în domeniul transportului rutier: Teză de doctor în drept. Chișinău, 2014. 213 p.

SLISARENCO, I. Natura juridică a faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier: Teză de doctor în drept. Chişinău, 2019. 221 p.

Legea Republicii Moldova cu privire la transporturi, nr.1194 din 21.05.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68.

Legea Republicii Moldova privind siguranţa traficului rutier, nr.131 din 07.06.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere, nr.357 din 13.05.2009. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.92-93.

COTEANU, I., SECHE, L., SECHE, M. Dicționarul explicativ al limbii române. București: Univers Enciclopedic, 1998. 1192 p. ISBN 973-9243-29-0

БАБУРИН, С.Н., ДЗЛИЕВ, М.И., УРСУЛ, А.Д. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-методологические аспекты. Москва: Магистр; НИЦ Инфра-М, 2012. 512 с. ISBN 978-5-9776-0224-2

ЯРОЧКИН, В.И., БУЗАНОВА, Я.В. Теория безопасности. Москва: Академический Проект, 2005. 176 c. ISBN 5-8291-0486-5

КАЗАКОВ, Н.Д. Безопасность и синергетика (опыт философского осмысления). В: Безопасность, 1994, №4, c.62-63.

ЧУВАКОВ, О.А. Безопасность: политико-правовой аспект. В: Правова держава, 2015, №20, c.167-172. ISSN 2411-2054

ENICOV, V. Reflecţii asupra semnificaţiilor securităţii ca fenomen social. În: Legea şi Viaţa, 2015, nr.8, p.44-49. ISSN 1810-309X

Legea Republicii Moldova pentru aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova, nr.112 din 22.05.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.97-98.

Codul civil al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86.

ТРОФИМОВ, О.Е. Административно-правовое регулирование деятельности федеральных органов исполни¬-тельной власти в сфере обеспечения безопасности на объектах транспорта и транспортной инфра-структуры: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2013. 26 с.

КОРЯКИН, В.М. Понятие транспортной безопасности и ее место в общей системе национальной без-опасности Российской Федерации. В: Транспортное право и безопасность, 2016, №3, c.51-58. ISSN 2500-1868

АВЕРІЧЕВ, І.М. Транспортна безпека як особливий вид економічної безпеки. В: Водний транспорт, 2013, Вип. 2, c.53-57. ISSN 2256-8553

МАТВЄЄВА, А.В. Транспортна безпека держави як складова національної транспортної політики. В: Право та інновації, 2017, №3, c.30-35. ISSN 2518-1718

РЯЗАНОВ, Н.С. К вопросу о соотношении понятий «безопасность» и «транспортная безопасность». В: Вестник Омской юридической академии, 2017, Т.14, №3, c.89-94. ISSN 2306-1340

BRITCHENKO, I., CHERNIAVSKA, T. Transport securityas a factor of transport and communication system of Ukraine self-sustaining development. In: Науковий вісник Полісся, 2017, №1, c.16-24. ISSN 2410-9576

ЗЫРЯНОВ, С.М., КУЗНЕЦОВ, В.И. Транспортная безопасность и система субъектов ее обеспечения. B: Журнал российского права, 2012, №12, c.5-12. ISSN 1605-6590

БАРАНОВ, Р.Ю. Сущность транспортной безопасности и ее обеспечения. B: Научный форум: Юрис¬¬пру-денция, история, социология, политология и философия. Сборник статей по материалам XI Между¬народ-ной научно-практической конференции, 2017, №9, c.97-103. ISSN 2542-128Х


Refbacks

  • There are currently no refbacks.