ÎMBOGĂȚIREA ILICITĂ – O ANALIZĂ COMPARATIVĂ A LEGISLAȚIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI DIN ROMÂNIA

Sergiu BRÎNZA, Mihai MAREȘ

Abstract


Prezentul articol cuprinde analiza comparativă a prevederilor legislative din Republica Moldova și din România referitoare la îmbogățirea ilicită. Se ajunge la concluzia că în România există un cadru legislativ și instituțional bine consolidat pentru a controla și sancționa dobândirea averii în mod ilicit, ce implică atât o procedură administrativă, cât și una jurisdicțională. În Republica Moldova, îmbogățirea ilicită este incriminată la art.3302 CP RM. Faptele prevăzute la art.3302 CP RM se caracterizează prin următoarele: 1) subiectul infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.3302 CP RM este persoana cu funcţie de răspundere sau persoana publică; 2) în cazul infracţiunii specificate la alin.(2) art.3302 CP RM, subiect este persoana cu funcţie de demnitate publică; 3) în ipoteza ambelor infracţiuni, fapta prejudiciabilă constă în acţiunea de deţinere a bunurilor; 4) reprezentând obiectul material sau imaterial al infracţiunii, bunurile în cauză trebuie să îndeplinească următoarele două condiţii: a) valoarea lor să depăşească substanţial valoarea mijloacelor dobândite;         b) în baza probelor, să se constate că ele nu aveau cum să fie obţinute licit.

 

ILLICIT ENRICHMENT – A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGISLATIONS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND ROMANIA

This article contains a comparative analysis of the legislative provisions of the Republic of Moldova and Romania with regard to illicit enrichment. It is concluded that in Romania exists a well-established legislative and institutional framework to control and sanction the act of illicit acquisition of wealth, which implies both the administrative procedure and the judicial one. In the Republic of Moldova, the illicit enrichment is incriminated at art.3302 PC RM. The facts stipulated in art.3302 PC RM are characterized by the following conditions: 1) the subject of the crime set forth in par.(1) art.3302 PC RM is the person in a position of authority or a public person; 2) in the case of the crime specified in par.(2) art.3302 PC RM, the subject is the person in a public dignity position; 3) with regard to both of the crimes, the prejudicial act is determined by the action of possession of the goods; 4) to represent the material or immaterial object of the crime, the goods in question must meet the following two conditions: a) their value must substantially exceed the value of the acquired means; b) based on the evidence, there should be determined that they could not be obtained legally.


Keywords


illicit enrichment, criminal liability, incrimination, presumption of innocence, person in a position of authority, public person, person in a public dignity position

Full Text:

PDF

References


United Nations Convention against Corruption. [Accesat: 09.03.2020] Disponibil: https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html.

Legea pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, nr.365 din 15.09.2004, adoptată la New York la 31 octombrie 2003. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, 2003, nr.758. Republicată în: Monitorul Oficial al României, 2003, nr.767.

Legea pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, nr.158 din 06.07.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106.

UNODC, State of Implementation of the United Nations Convention Against Corruption Criminalization. Law Enforcement and International Cooperation, ed. a 2-a, United Nations, Viena, octombrie 2017. [Accesat: 09.03.2020] Disponibil: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.326 din 23.12.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.47-48.

Notă informativă la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. [Accesat: 09.03.2020] Disponibil: http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ ro-RO/Default.aspx

Decizia Curții Constituționale a României nr.64/1996 privind pronunțarea asupra excepției de neconstituționalitate a Legii nr.18/1968 privind controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit. În: Monitorul Oficial al României, 1996, nr.181.

DANILEȚ, C. Opinie despre prezumția liceității dobândirii averii, 24.06.2011. [Accesat: 09.03.2020] Disponibil: www.juridice.ro.

Decizia Curții Constituționale a României nr.415 din 14 aprilie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Cap.I „Dispoziţii generale” (art.1-9), ale art.11 lit.e), f) şi g), ale art.12 alin.(2), ale art.13, ale art.14 lit.c), d), e) şi f), ale art.17, ale art.38 alin.(2) lit.f), g) şi h), ale art.42 alin.(2), (3) şi (4), ale Cap.VI „Verificarea averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor” (art.45-50) şi ale art.57 din Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. În: Monitorul Oficial al României, 2010, nr.294.

CSM: Eliminarea prezumției de liceitate a dobândirii averilor ar reprezenta un regres, 21.06.2011. [Accesat: 09.03.2020] Disponibil: https://www.mediafax.ro/social/csm-eliminarea-prezumtiei-de-liceitate-a-dobandirii-averi lor-ar-reprezenta-un-regres-9767468.

BÎRSAN, C. Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, Vol.I. Drepturi și libertăți. București: All Beck, 2005. 1273 p. ISBN 973-655-663-8

Legea privind Codul de procedură penală, nr.135 din 01.07.2010. În: Monitorul Oficial al României, 2010, nr.486, cu modificările și completările ulterioare.

CEDO, Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights. Right to a Fair Trial (Criminal Limb), 13.12.2019. [Accesat: 09.03.2020] Disponibil: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ ENG. pdf

UNODC, Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention against Corruption, ed. a 2-a, United Nations, New York, aprilie 2012. [Accesat: 09.03.2020] Disponibil: https://www.unodc.org/documents/ treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_E.pdf

Legea pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, nr.115 din 16.10.1996. În: Monitorul Oficial al României, 1996, nr.263, cu modificările și completările ulterioare.

Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, nr.144 din 21.05.2007. În: Monitorul Oficial al României, 2009, nr.535, cu modificările și completările ulterioare.

Legea privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, nr.176 din 01.09.2010. În: Monitorul Oficial al României, 2010, nr.621, cu modificările și completările ulterioare.

Legea privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, nr.161 din 19.04.2003. În: Monitorul Oficial al României, 2003, nr.279, cu modificările și completările ulterioare.

Legea privind Codul penal, nr.286 din 17.07.2009. În: Monitorul Oficial al României, 2009, nr. 510, cu modificările și completările ulterioare.

Decizia Curții Constituționale a României, nr.418 din 03.07.2014, referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.25 alin.(2) teza a doua și art.26 alin.(3) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, a art.75 lit.b) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali și a art.46 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. În: Monitorul Oficial al României, 2014, nr.563.

ANI, Raport anual de activitate – 2018. [Accesat: 09.03.2020] Disponibil: https://www.integritate.eu/Files/Files/ Noutati/Raport_Activitate_Anual_ANI_2018.pdf

JORGE, G. Cadrul legislativ din România privind îmbogățirea ilicită, proiect coordonat de ABA/CEELI. [Accesat: 09.03.2020] Disponibil: http://old.mpublic.ro/jurisprudenta/publicatii/imbogatirea_ilicita.pdf

Tabelul obiecţiilor şi propunerilor la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. [Accesat: 09.03.2020] Disponibil: http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislatiId/ 1987/language/ro-RO/Default.aspx

Об уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников и иных лиц, обязанных представлять сведения о своих доходах и расходах. Инициатива № 77Ф9376. [Accesat: 09.03.2020] Disponibil: https://www.roi.ru/9376/

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul penal şi Codul de procedură penală (confiscarea extinsă şi îmbogăţirea ilicită), nr.6 din 16.04.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.115-123.

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova nr.1/2001 privind controlul constituţionalităţii dispoziţiilor art.183 din Codul penal. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.8-10.

UDROIU, M. Drept penal. Partea generală. Ed. a 6-a. București: C.H. Beck, 2019. 862 p. ISBN 978-606-18-0865-6


Refbacks

  • There are currently no refbacks.