ATITUDINEA ȚARISMULUI FAȚĂ DE COMPONENTA JURIDICĂ BASARABEANĂ: DE LA PROMISIUNI GENEROASE LA REZULTATE DEZASTRUOASE

Elena ARAMĂ, Oxana CHISARI – LUNGU

Abstract


După anexarea Basarabiei, în 1812, la Imperiul Rus, țarul Alexandru I a promis populației băștinașe a Basarabiei păstrarea legilor și a obiceiurilor locale, însă aceste promisiuni treptat au fost golite de sens. Modalitățile de aplicare a legilor locale au avut ca rezultat o jurisprudență extrem de confuză, iar refuzul țarului privind aprobarea codului civil a multiplicat aspectele ar­­haice ale vieții juridice basarabene, a demonstrat intenția țarismului de a limita ori, eventual, de a anihila spiritul românesc al legilor locale și de a păstra distanța dintre românii basarabeni și ceilalți români.

 

THE ATTITUDE OF TSARISM TOVARDS THE BESSARABIAN LEGAL COMPONENT: FROM GENEROUS PROMISES TO DISASTROUS RESULTS

After the annexation of Bessarabia in 1812, the Tsar of the Russian Empire promised the native population to preserve the local laws and customs, but this promise was gradually meaningless. The way of implementing of local laws resulted in extremely confusing jurisprudence, and the Tsar's refusal to approve civil code projects multiplied the archaic aspects of Bessarabian legal life and proved the intention of tsarism to limit or even annihilate the Romanian spirit of Bessarabian local laws and to keep at the distance the Bessarabian Romanians from the other Romanians.


Keywords


local laws, legal habits, the attitude of tsarism, denationalization, refusal to codify, confusing jurisprudence

Full Text:

PDF

References


RĂDULESCU, A. Dreptul românesc în Basarabia. Comunicare făcută în şedinţa publică a Academiei Române de la 3 iulie 1942, p.11, A.R. Memoriile Secţiunii Istorice, Seria III. Tom XXV. Memoria 13.

Кишиневские Епархиальные Ведомости, 1872, №22, с.738.

Полное Собрание Законов Российской Империи, Собрание II, Том III, 1828, №27.357, Печатано вь Типогра-фии II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии (în continuare  Полное Собрание), Ст. Петерсбург, 1830. Privitor la documentele cu referire specială la Basarabia și spațiul carpato-danubian publicate în această colecție a se vedea: Mihai Tașcă, Igor Ojog, Igor Șarov (îngrijitori). Basarabia în „Colecția Completă a legilor Imperiului Rus”. Vol.I. Documente extrase din Colecția I (1649-1825). Chișinău: Cartdidact, 2017.

SAVENCO, M.G. Legile locale din Basarabia și jurisprudența Imperiului Rus. (Ediție îngrijită, traducere și note de Elena Aramă și Mihai Tașcă). Chișinău: Cartea juridică, 2012, p.31.

КАБУЗАН, В.М. Народонаселение Бессарабской области и левобережных районов Приднестровья. Кишинев: Штиинца, 1974, с.36.

Полное Собрание ..., Том XXXII, 1812-1814, №25.441a.

ARAMĂ, E., COPTILEŢ, V. Evoluţia dreptului public pe teritoriul dintre Prut şi Nistru în prima jumătate a seco-lului al XIX-lea. Chişinău: Ştiinţa, 2003, p.15-19.

MIHAIL, P., MIHAIL, Z. Acte în limba română tipărite în Basarabia (1812-1830). București: Editura Academiei Române, 1992, p.62.

Полное Собрание …, Том XXXIX, 1824, №29.869.

Полное Собрание …, Том XL, 1825, №30.439.

Arhiva Națională a R. Moldova (ANRM), F. 3, inv.4, d.15, f.1-3.

Ibidem.

SAVENCO, М.G. Legile locale din Basarabia și jurisprudența Imperiului Rus. Chişinău: Cartea Juridică, 2012, p.76.

NEGRU, Gh. Limba română și politica de rusificare în Basarabia. În: Basarabia – 1812: problemă națională, implicații internaționale. București: Editura Academiei Române, 2014, p.657.

ARAMĂ, E., COPTILEȚ V. Istoria dreptului românesc. Chișinău: Cartea juridică, 2012, p.125.

Полное Собрание …., Собрание Второе, Том XXII, 1847, № 21794.

SAVENCO, М.G. Op. cit., p.46, 76-77.

Полное Собрание …., Собрание Второе, Том XXII, 1847, № 21794.

SAVENCO, М.G. Op. cit., p.27.

ARAMĂ, E., COPTILEŢ,V. Istoria dreptului românesc. Chișinău: Cartea juridică, 2012, p.147-149.

ARAMĂ, E. Legile locale și obiceiurile din Basarabia în interpretarea instanțelor judiciare ale Imperiului Rus (cazul protimisisului). În: Basarabia  1812: problemă națională, implicații internaționale. București: Editura Academiei Române, 2014, p.690-700.

TAŞCĂ, M. Petru Manega, autorul primului cod civil pentru Basarabia. În: Revista de drept privat, 2001, nr.1, p.159-160.

ЕГУНОВ, A. Местные гражданские законы Бесcарабии. Второе издание. Ст. Петерcбургь: Тип. M. Эттингера, 1881, c.144-145. POŞTARENCU, D. O tentativă de a introduce în Basarabia studierea dreptului local. În: Revista de drept privat, 2002, nr.3, p.122-127; TOMULEŢ, V., TOMULEŢ, C. Poziţia nobilimii basarabene şi a adminis¬tra¬ţiei de stat imperiale privind codificarea legislaţiei în Basarabia (în baza raportului secretarului de stat Urusov din 13 octombrie 1867), În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria Ştiinţe socioumanistice. Chișinău, 2003, p.278-286.

КРУПЕНСКИЙ, A. Краткий очерк о бессарабском дворянстве 1812-1912. К столетнему юбилею Бессарабии. Ст. Петербургь, 1912, c.32-35.

ШИМАНОВСКИЙ, M. О местных законах Бессарабiи. Сообщение Одесскому юридическому обществу. Выпускъ 2. Семейное, наследственное и договорное право. Одесса: Тип. Одесского Вестника, 1887, c.49.

POŞTARENCU, D. O tentativă de a introduce în Basarabia studierea dreptului local. În: Revista de drept privat, 2002, nr.3, p.122-127.

ЕГУНОВ, A. Местные гражданские законы Бесcарабии. Второе издание. Ст. Петерcбургь: Тип. M. Эттингера, 1881, p.144-145.

TOMULEŢ, V., TOMULEŢ, C. Poziţia nobilimii basarabene şi a administraţiei de stat imperiale privind codifi¬ca¬rea legislaţiei în Basarabia (în baza raportului secretarului de stat Urusov din 13 octombrie 1867). În: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria Ştiinţe socioumanistice. Chișinău, 2003, p.278-286.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.