HĂRȚUIREA NONSEXUALĂ: POSIBILE IMPLICAȚII PENALE

Vitalie STATI

Abstract


Pot oare mijloacele extrapenale să asigure în toate cazurile prevenirea și descurajarea săvârșirii de hărțuire la locul de muncă? O întrebare urmată de alta, nu mai puțin importantă: Nu ar trebui oare posibila incriminare a hărțuirii la locul de muncă să fie privită ca parte a unui obiectiv mai larg, și anume – posibila incriminare in corpore a hărțuirii nonsexuale, indiferent de ambianța (de muncă, educațională, stradală, virtuală etc.) în care se comite o astfel de faptă? În cadrul acestui studiu se oferă răspunsuri argumentate la aceste întrebări. Se arată că nu ar fi suficient ca norma penală proiectată cu privire la infracţiunea de hărțuire să apere exclusiv relațiile sociale cu privire la demnitatea persoanei. Pentru a avea gradul de pericol social caracteristic unei infracțiuni, hărțuirea nonsexuală trebuie să lezeze valorile sociale de cel mai înalt rang. Principiul ofensivității va fi respectat în ipoteza în care va fi incriminată hărțuirea care provoacă din imprudență vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesul victimei. În cazul în care hărțuirea provoacă din imprudență vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesul victimei, mijloacele extrapenale ar fi ineficiente. În ipoteza în care nu cauzează din imprudenţă vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesul victimei, hărțuirea ar trebui să atragă răspunderea contravențională. Aceasta ar asigura diferențierea adecvată a răspunderii juridice pentru hărțuire.

 

NON-SEXUAL HARASSMENT: POSSIBLE CRIMINAL IMPLICATIONS

Can the extra-penal means ensure in all cases the prevention and deterrence of harassment at work? Another equally important question is: shouldn't the possible criminalization of harassment in the workplace be seen as part of a broader goal, namely – the possible criminalization of non-sexual harassment in the body, regardless of the environment (work, education, street, virtual space, etc.) in which such an act is committed? This study provides reasoned answers to these questions. It is pointed out that it would not be sufficient for the projected criminal law on the crime of harassment to defend exclusively social relations with regard to the dignity of the person. In order to have the degree of social danger characteristic of a crime, non-sexual harassment must harm the highest social values. The principle of offensiveness will be respected in the event that the harassment that recklessly causes severe bodily injury or damage to health or the death of the victim will be incriminated. If harassment recklessly causes severe bodily injury or damage to health or the death of the victim, the extra-penal means would be ineffective. Assuming that it does not inadvertently cause severe bodily injury or damage to health or the death of the victim, harassment should lead to contravention liability. This would ensure adequate differentiation of legal liability for harassment.


Keywords


harassment, the dignity of the person, discrimination, discriminatory action, the "ultima ratio" principle, the principle of offensiveness, social danger.

Full Text:

PDF

References


STATI, V, STATI, N. Hărțuirea la locul de muncă în Republica Moldova: abordări teoretice și practice. În: Modern Scientific Challenges and Trends: a collection scientific works of the International scientific conference (20th December, 2019). Warsaw: Sp. z o. o. “iScience”, 2019, Part 3, p.116-132. ISBN 978-83-949403-3-1

Ordonanța de Guvern al României nr.137 din 31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. În: Monitorul Oficial al României, 2000, nr.431.

Forma iniţiatorului. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern al României nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii României nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. [Accesat: 26.06.2020] Disponibil: www.cdep.ro/proiecte/2018/ 300/50/6/pl451.pdf

Punctul de vedere al Guvernului României. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern al României nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii României nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. [Accesat: 26.06.2020] Disponibil: http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/50/6/pvg451.pdf

ТІМОФЄЄВА, Л.Ю. Мобінг у контексті євроінтеграційної кримінально-правової політики. B: Держава та регіони. Серія: Право, 2019, №3, c.247-252. ISSN 1813-338X

Rezoluția Parlamentului European din 11.09.2018 referitoare la prevenirea și combaterea hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică a UE (2018/2055(INI)). [Accesat: 26.06.2020] Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52018I P0331&from= EN

Acordul cadru european privind hărţuirea şi violenţa la locul de muncă. [Accesat: 26.06.2020] Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0686:FIN:RO:PDF

Fifth item on the agenda: Violence and harassment in the world of work. [Accesat: 26.06.2020] Disponibil: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711242.pdf

European Parliament resolution on harassment at the workplace (2001/2339(INI)). [Accesat: 26.06.2020] Disponibil: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d8f9cea5-f1f1-45c9-8941-f9e39b912d10

NIȚĂ, A.A. Hărţuirea morală la locul de muncă. În: Revista de dreptul muncii și dreptul securității sociale, 2009, nr.2, p.7-8. ISSN 2069-3621

STANCIU, M., ILIEȘ, S., LAMBRU, M., TOMESCU, C., NEGUŢ, A., MIHĂILESCU, A., GHEONDEA, A. Fenomene specifice de discriminare la locul de muncă: mobbing-ul. În: Calitatea vieţii, 2010, nr.2, p.113-136. ISSN 1018-0389

ROMANDAȘ, N., BOIȘTEANU, E. Problematica mobbing-ului şi a bullying-ului pentru domeniul raporturilor juridice de muncă. În: Avocatul poporului, 2011, nr.2, p.10-12. ISSN 1810-7141

БРАЖНИК, А.А., ГАЛЄЄВ, Я.В. Криміналізація «мобінгу»: проблеми та перспективи. B: Юридичний науковий електронний журнал, 2018, №6, c.271-275. ISSN 2524-0374

LAZARIUC, C. Măsuri în prevenirea şi contracararea mobbing-ului la locul de muncă la nivelul Uniunii Europene. În: Materialele conferințelor: „Științele socio-umanistice și progresul tehnico-științific” (Conferință științifică interuniversitară), 7 aprilie 2017; „Teoria și practica integrării europene” (Conferință științifică studențească), 5 mai 2017. Chișinău: Tehnica-UTM, p.118-141. ISBN 978-9975-45-498-8

CACE, S., ILIE, S., LAMBRU, M. et al. Studiu asupra fenomenului de mobbing şi a unor forme de discriminare la locul de muncă în România. București: Expert, 2011. 142 p. ISBN 978-973-618-244-7

BOTNARENCO, M. Răspunderea penală pentru hărțuirea sexuală în Republica Moldova: Teză de doctor în drept. Chişinău, 2016. 197 p.

SÂMBOAN, C. Considerations on the court approach of the workplace harassment. En: Revue europénnee du droit social, 2018, vol. XVI, Is.4, p.57-66. ISSN 1843-679X

Codul penal al Republicii Franceze. [Accesat: 26.06.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Franta-RO.html

Codul penal al Regatului Spaniei. [Accesat: 26.06.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Spania-RO.html

Codul penal al României. [Accesat: 26.06.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Romania-RO.html

Codul penal al Marelui Ducat de Luxemburg. [Accesat: 26.06.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Luxemburg-RO.html

Codul penal al Regatului Belgiei. [Accesat: 26.06.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Belgia-RO.html

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. [Accesat: 26.06.2020] Disponibil: http://particip.gov.md/public/documente/139/ro_1472_Proiect-de-lege-VF.pdf

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. [Accesat: 26.06.2020] Disponibil: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016800 8482e

International Classification of Crime for Statistical Purposes. [Accesat: 29.06.2020] Disponibil: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_English_2016_web.pdf

PAVLIUC, GH. Actele de persecuție în reglementarea Codului contravențional al Republicii Moldova: analiza unei inovații legislative. În: International Scientific Journal "Euro-american scientific cooperation: research articles", 2017, vol.5, p.34-37. ISBN 978-1-77192-337-8

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.22 din 27.06.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 328 alin.(1) din Codul penal (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu) (sesizările nr.113g/2016 și nr.8g/2017). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.352-355.

Decizia Curții Constituţionale a României nr.405 din 15.06.2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.246 din Codul penal din 1969, ale art.297 alin.(1) din Codul penal şi ale art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. În: Monitorul Oficial al României, 2016, nr.517.

VERDUSSEN, M. Contours et enjeux du droit constitutionnel penal. Bruxells: Bruylant, 1995. 845 p. ISBN 978-2-8027-0985-5

STRETEANU, F., NIȚU, D. Drept penal. Partea generală. Vol.I. București: Universul Juridic, 2014. 520 p. ISBN 978-606-673-526-1

Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.13, 60, 65 ș.a.; Codul de procedură penală – art.58, 147, 152 ș.a.; Codul de executare al RM – art.1751, 232). [Accesat: 28.06.2020] Disponibil: http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1344/lan guage/en-US/Default.aspx

Legea pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova, nr.111 din 22.04.2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.73.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу. [Accesat: 28.06.2020] Disponibil: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65602

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо попередження та протидії мобінгу. [Accesat: 28.06.2020] Disponibil: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65695

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії цькуванню (мобінгу) та іншим проявам упередженого ставлення в сфері праці. [Accesat: 28.06.2020] Disponibil: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65699

Висновок Головного науково-експертного управління від 13.05.2019. [Accesat: 28.06.2020] Disponibil: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65602

DEL PILAR PACIENCIA BAÑARES, M. Perspectiva médico legal del mobbing en el ejercicio de la medicina y la enfermería en el ámbito hospitalario: Tesis doctoral. Madrid, 2018. 152 p.

BASILE, A.A. El "mobbing" y sus implicancias médico-legales. [Accesat: 28.06.2020] Disponibil: http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacc080097-basile-mobbing_sus_implicancias_medicolegales.htm#

ДМИТРИЕВА, О.А., ВОЛКОВА, Я.А. Моббинг как тактика деструктивного институционального общения. B: Известия Волгоградского государственного педагогического университета, 2015, №8, c.83-88. ISSN 1815-9044

EZER, M., EZER, O.F. Workplace harassment. Mobbing phenomenon. In: Perspectives of Business Law Journal, 2012, vol.1, Is.1, p.298-304. ISSN 2286-0649

RADU, R.C. Protection of dignity and the harassment issue at the workplace. In: Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, 2015, Supplement 1, p.92-99. ISSN1844-6051.

ZAHARIA, E.C. Mobbingul sau teroarea psihologică. [Accesat: 28.06.2020] Disponibil: https://snapromania.ro/uploaded_files/bbed129d692492516d15f36264bef8aa.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.