PRINCIPIUL LEGALITĂȚII ÎN DREPTUL PENAL CONTEMPORAN: O ÎNDEPĂRTARE DE LA CONCEPȚIA SA CLASICĂ

Mihaela BOTNARENCO

Abstract


În prezentul articol se examinează accepțiunea contemporană a principiului legalității incriminării și pedepsei versus accepțiunea sa clasică. Este pusă în discuție compatibilitatea cu principiul legalității a normelor incriminatoare în alb (dispozițiilor de blanchetă) care își completează conținutul cu prevederile unui act normativ de forță juridică inferioară legii. Tangențial se abordează influența dreptului internațional și a celui european asupra legii penale interne. Se precizează că, în accepțiunea Convenției Europene a Drepturilor Omului, noțiunea de lege comportă o semnificație mai largă decât sensul formal avut în vedere în legislația internă. Este evidențiat că însuși legiuitorul ignoră principiul legalității incriminării și pedepsei prin redactarea defectuoasă a unor prevederi.

 

THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN CONTEMPORANY CRIMINAL LAW:
      A DISTANCING FROM ITS CLASSICAL CONCEPT

The article approaches the contemporary sense of the principle of legality of incrimination and punishment versus its classic meaning. In this manner, it is analyzed the compatibility of the framework norms (reference provisions) with the principle of legality. These provisions complement their content with the stipulations of a normative act with the legal force inferior to the law. The influence of the international and European law on the national criminal law is addressed in a tangential way. It is specified that in the interpretation of the European Convention on Human Rights, the notion of law has a broader meaning than the formal meaning considered in the national law. It is highlighted that the legislator himself ignores the principle of legality of incrimination and punishment by a deficient wording of some provisions.


Keywords


law, criminal provision, legality of incrimination and punishment, foreseeability, accessibility, legislative technical procedure of reference, normative act inferior to the law, framework norms (reference provisions).

Full Text:

PDF

References


DRAGO, M.-L. Le principe de normativité criminelle, reconfiguration du principe de légalité criminelle. These pour obtenir le grade de docteur. Université de Montpellier, France, Soutenue le 5 décembre 2016. [Accesat: 03.08.2020] Disponibil: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01553361/document

DE LAMY, B. Dérives et évolution du principe de la légalité en droit pénal français: contribution à l’étude des sources du droit pénal français. En: Les Cahiers de droit, vol.50, 2009, no.3–4, p.585–609. ISSN 1918-8218. [Accesat: 03.08.2020] Disponibil: https://id.erudit.org/iderudit/039334ar

BECCARIA, C. Despre infracțiuni și pedepse. București: Editura Științifică, 1965.

Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului din 26 august 1789. [Accesat: 03.08.2020] Disponibil: https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789

Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948. [Accesat: 03.08.2020] Disponibil: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf

Pactul Internațional cu privire la drepturile civile şi politice din 16 decembrie 1966. [Accesat: 03.08.2020] Disponibil: http://www.justice.gov.md/file/Directia%20rela%C5%A3ii%20interna%C5%A3ionale%20/002%20PIDCP.pdf

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 4 noiembrie 1950. [Accesat: 03.08.2020] Disponibil: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf

Codul penal al Franței din 1810. [Accesat: 03.08.2020] Disponibil:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006490633&cidTexte=LEGITEXT000006071029&dateTexte=19811010

Codul penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

IFTIMIEI A. La constitutionnalisation du droit pénal roumain et français. Thèse en cotutelle présentée pour obtenir le grade de docteur. Université de Bordeaux et Université „Alexandru Ioan Cuza” de Iași. Soutenue le 8 Novembre 2014. [Accesat: 04.08.2020] Disponibil: https://www.theses.fr/2014BORD0103/document?

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.21 din 22 iulie 2016 privind excepţia de neconstitu¬ţiona¬li-tate a articolului 125 lit.b) din Codul penal, a articolelor 7 alin.(7), 39 pct.5), 313 alin.(6) din Codul de procedură penală și a unor prevederi din articolele 2 lit.d) și 16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție (faptele care constituie practicarea ilegală a activității de întreprinzător). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.355-359.

COPEŢCHI S., HADÎRCA I. Calificarea infracţiunilor. Note de curs. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 352 p. ISBN 978-9975-53-547-2

MARANI, S. Principio di determinatezza e norma integratrice del precetto penale. Edizioni Accademiche Italiane, 2014. 224 p. ISBN 978-3639647877 [Accesat: 03.08.2020] Disponibil: https://flore.unifi.it/retrieve/handle/2158/803917/2 5675/PRINCIPIO%20DI%20DETERMINATEZZA%20E%20NORMA%20INTEGRATRICE%20DEL%20PRECETTO%20PENALE.pdf

Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.25 din 13 octombrie 2015 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora. În: Mo¬nitorul Oficial al Republicii Moldova 2016, nr.13-19.

BUGA, L. Tehnica legislativă penală. Chișinău: Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, 2017 (Tipografia „Pulsul Pieței”). 213 p. ISBN 978-9975-3053-6-5

TOMESCU, I.R. Politica penală europeană și modalitățile de receptare a acesteia în or¬di¬nea juridică internă română. În: Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Seria Litere și Ştiinţe Sociale, 2012, nr.1, p.152-173. [Accesat: 03.08.2020] Disponibil: http://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/2012-01/10_INA_RALUCA_TOMESCU.pdf

Tratatul din 25.03.1957 privind funcționarea Uniunii Europene (versiunea consolidată). În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2012, nr.326C.

PRADEL J., CORSTENS G. Droit pénal européen. Paris: Dalloz, 1999. ISBN 9782247034956

BRÎNZA, S., STATI, V. Cu privire la posibila neconstituționalitate a unor amendamente recente operate în Codul penal și în Codul contravențional. Partea II. În: Revista Națională de Drept, 2017, nr.2, p.2-12. ISSN 1811-0770

DREYER, E. Droit penal general. Paris: Lexis Nexis, 2016. 1395 p. ISBN 978-2-7110-2545-9

Raportul Comisiei de la Veneţia privind preeminenţa dreptului (adoptat la cea de-a 86-a sesiune plenară, 25-26 martie 2011). [Accesat: 04.08.2020] Disponibil: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=C DL-AD(2011)003rev-e

DE LAMY, B. Le principe de la légalité criminelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En: Les Cahiers du Conseil Constitutionnel, 2009, no26, p.16-20. ISSN 1253-2177. [Accesat: 04.08.2020] Disponibil: https://www.conseil-constitutionnel.fr/node/2406/pdf

Decizia Curții Constituționale a României nr.363 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.6 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. În: Monitorul Oficial al României, 2015, nr.495.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.