CONȚINUTUL LATURII OBIECTIVE A INFRACȚIUNII DE ÎNCĂLCARE A REGULILOR DE PROTECȚIE A MUNCII

Stela BOTNARU, Tudor JALBĂ

Abstract


Articolul conține descrierea semnelor laturii obiective a infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a muncii, actualitatea și aplicabilitatea normei prevăzute de art.183 din Codul penal. Cercetarea scoate în evidență carențele care sunt întâlnite în practică la încadrarea judico-penală a faptelor penale de comitere a infracțiunii nominalizate, în acest context fiind propuse soluții pentru înlăturarea acestora, precum și înaintate propuneri de lege ferenda.

 

THE OBJECTIVE SIDE OF THE OFFENSE CONTENT OF LABOR PROTECTION RULES INFRINGEMENT

The article contains the description of the signs on the objective side of the offense of violation of the rules of labor protection, the topicality and the applicability of the norm provided by art.183 of the Criminal Code. The research highlights the shortcomings that are encountered in practice when the criminal-legal classification of the criminal acts of committing the named crime, in this context solutions for their removal, as well as lex ferenda proposals being proposed.


Keywords


criminal offence, objective side, violation of protection rules, the work, rules of security technique, industrial hygiene, accident, harmful consequences.

Full Text:

PDF

References


Codul penal al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

Constituția Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.78/140.

КУДРЯВЦЕВ, В.Н. Объективная сторона преступления. Москва, 1960, с.9.

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chișinău, 2015, p.751.

https://ism.gov.md/ro/legisla%C5%A3ia.

JALBĂ, T. Securitatea și sănătatea în muncă, cadru teoretic și normativ. În: Materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională ,,Statul și Dreptul între Tradiție și Modernitate”, desfășurată la data de 28.03.2019 în cadrul Universității de Stat din Moldova. Chișinău: CEP USM, 2019.

Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1361 din 22.12.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.9-12.

Regulamentul de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale, nr.199 din 27.06.2003, aprobat de Ministerul Sănătății. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-172.

Codul contravențional al Republicii Moldova, nr.218 din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78-84.

http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=712&l=ro.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.