PARTICULARITĂŢILE PROCEDURII DE CONSTATARE A FAPTELOR CARE AU VALOARE JURIDICĂ

Igor COBAN, Dionis BRÎNZĂ

Abstract


Constatarea faptelor care au valoare juridică reprezintă o categorie de cauze examinate în ordinea procedurii spe­ciale, care are drept scop apărarea intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice. Art.281 alin.(2) CPC RM pre­vede faptele care pot fi constatate de către instanța de judecată, însă această normă nu prevede o listă exhaustivă, ci mai degra­bă una exemplificativă. Astfel, instanțele de judecată pot constata și alte fapte decât cele prevăzute la art.281 alin.(2) CPC RM. Pentru a putea fi constatat de către instanța de judecată, faptul care are valoare juridică trebuie să întru­nească condițiile prevăzute la art.282 alin.(1) CPC RM.

De menționat că examinarea cauzelor de constatare a faptelor care au valoare juridică este incom­pa­tibilă cu existența vreunui litigiu de drept care ține de competența instanțelor de judecată. În cazul constatării litigiului ce ține de compe­tența instanțelor judecătorești, instanța va scoate cererea de pe rol și, obligatoriu, va explica partici­panților dreptul lor de a soluționa litigiul în procedură de acțiune civilă la instanța competentă.

Procedura de examinare a cauzelor de constatare a faptelor care au valoare juridică nu este prevăzută direct în CPC RM, aceasta urmează a fi dedusă atât din regulile generale ale procedurii civile, cât și din specificul cauzelor de consta­tare a faptelor care au valoare juridică.

 PECULIARITIES OF THE PROCEDURE FOR DETERMINATION OF
FACTS
WITH LEGAL VALUE 

The determination of the facts which have legal value is a category of cases examined in the order of the special procedure, which aims to defend the legitimate interests of natural and legal persons. Article nr.281 paragraph (2) of the CPC RM provides the facts that can be determination by the court, but this rule does not provide an exhaustive list but rather an exemplary list. Thus, the courts can find facts other than those provided in art.281 paragraphs (2) of the CPC RM. In order to be determinates by the court, the fact that it has legal value must meet the conditions provided in art. 282 paragraphs (1) to the CPC RM.

It is important to mention that examining the causes of finding the facts that have legal value is incompatible with the existence of any legal dispute that falls within the jurisdiction of the courts. In the event of finding the dispute that falls within the jurisdiction of the courts, the court will dismiss the request for what role, and obligatorily explain to the participants about their right to settle the litigation in the civil action procedure at the competent court.

The procedure for examining the cases of finding the facts that have legal value is not provided directly in the CPC RM, it will be deduced both from the general rules of the civil procedure and from the specific causes of finding the facts that have legal value.


Keywords


determination of the facts which have legal value, the special procedure, legitimate interest, petitioner, interested person, lack of litigation, legal fact.

Full Text:

PDF

References


BELEI, E., BORŞ, A. ş.a. Drept procesual civil. Partea specială. Chişinău, 2016, p.118.

КРЕЦУ, В. Рассмотрение судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. B: Analele ştiinţifice. Seria „Ştiinţe juridice”, 2005, nr.8, p.267.

BELEI, E., BORŞ, A. ş.a. Drept procesual civil. Partea specială. Chişinău, 2016, p.122

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova privind practica judiciară cu privire la consta-tarea faptelor care au valoare juridică şi declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată, nr.4 din 07.07.2008. În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2009, nr.4-5, pct.9.

Încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Râşcani) din 14.11.2017. Dosarul nr.2-3991/17.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.17 din 05.04.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.142-148, art.277.

КРЕЦУ, В. Рассмотрение судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. B: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe juridice”, 2005, nr.8, p.273.

КРЕЦУ, В. Сущность особого производства и его признаки. B: Analele ştiinţifice.ale Universității de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe juridice”, 2005, nr.8, p.258.

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova privind practica judiciară cu privire la consta-tarea faptelor care au valoare juridică şi declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată, nr.4 din 07.07.2008. În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2009, nr.4-5, pct.3.

CREŢU, V. Cu privire la pregătirea pentru dezbateri judiciare a cauzelor examinate în procedura specială. În: Revista Naţională de Drept, 2009, nr.10-12.

КРЕЦУ, В. Рассмотрение судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. B: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe juridice", 2005, nr.8, p.283.

ВЫШКЕВИЧ, В. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. B: Судовы веснiк, 2009, №3, c.15.

Codul administrativ al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.309-320, art.466.

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.130-134, art.415.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.