UNELE PROBLEME PRIVIND APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP: VIZIUNEA DOCTRINEI CONTEMPORANE MONDIALE

Drăgălin PĂDURE, Lilia GÎRLA

Abstract


În acest articol sunt sintetizate recentele viziuni și concluzii referitoare la regulile tehnicii legislative operate în materia revizuirii și adaptării normelor juridico-penale, sunt scoase în evidență vizuinile progresive privind aplicarea legii penale în timp, accentul fiind pus pe unele puncte discutabile. O condiţie pentru corecta înţelegere şi aplicare a legii penale o constituie claritatea, accesibilitatea normelor sale. Forţa obligatorie a legii penale subzistă numai pe pe­rioada cât este activă, perioadă ce se situează între momentul intrării ei în vigoare şi momentul ieşirii din vigoare, care coincide cu încetarea obligativităţii respectării legii penale.

 Totodată, pentru a-și asigura temeinicia rezultatelor cercetării, autorii au purces la analiza doctrinei contemporane în domeniul dreptului penal. În urma studiului realizat au fost formulate unele concluzii care clarifică natura aplicării legii penale în timp în doctrina modernă.

 

Several questions On Application of Criminal Law in Time:

the modern penal doctrine APPROACH

In the realm of this article there have been synthesized the most recent conclusions of the legal drafting methodology rules in the matter of legal norms revision and adaption. The author has selected the most progressive opinions of the Criminal Law and has emphasized the most advanced views comprehended by the author as the basic principles in the application of the Criminal Law in time. A condition for a correct comprehension and application of the Criminal Law is considered to be clearness and accessibility of its norms. The mandatory force of the Criminal Law persists only during the period when it is active, from the moment of entering into force up to its loss of validity which coincides to the obligation of submission to Criminal Law.

 At the same time, in order to ensure the reasonableness of research the authors have performed an analysis of contemporary doctrine in the sphere of Substantive Criminal Law. As a result, there have been formulated several conclusions deemed to clarify the legal nature  of application of criminal law in time.


Keywords


Criminal law, lex mitior, lex tertia, prohibition of retroactivity of the criminal law, intelligibility of the Criminal law, legality of criminal punishments, legality of incrimination, legality of security measures.

Full Text:

PDF

References


Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova din 16 aprilie 2015 pentru controlul constituționalității a unor prevederi din Codul penal și Codul de procedură penală (confiscarea extinsă şi îmbogăţirea ilicită) (Sesizarea nr.60a/2014). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.115-123.

MASSON, Cl.R. Direito penal esquematizado. Parte geral. vol.I / Cleber Rogério Masson. 9.s ed. rev. atual. o ampl. Rio de Janeira: Forense; Sao Paulo: MÉTODO, 2015. 979 p. ISBN 978-85-309-6134-3

OPREA, M. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției: Rezumat al tezei de doctorat. București: Universitatea „Nicolae Titulescu”, 2014. 53 p.

ZORZETTO, S. The Lex Specialis Principle and its Uses in Legal Argumentation. An Analytical Inquire. In: Revista en Cultura de la Legalidad „Eunomía”, septiembre 2012-febrero 2013, no.3, p.61-87. ISSN 2253-6655

RODRIGUEZ, M.D.F. (Profesora titular de Derecho penal. Universidad de Murcia). Los límites del ius puniendi. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Centro de Publicaciones Gran Vía, 76 - 8.º - 28013 Madrid, Periodicidad. TOMO XLVII, FASCICULO III, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE MCMXCIV, ISBN: 84-7787-376-3 (Fascículo 111); ISBN: 84-7787-377-1 (Obra completa) NIPO: 051-94-005-X; ISSN: 0210-3001, Imprime: Sociedad Anónima de Fotocomposición. Talisio, 9. 28027 Madrid, p.87-113.

ESTEFAM, A. Direito penal: Parte geral (arts.1º a 120). 7. ed. São Paulo (Brasil): Saraiva Educação, 2018, 667 p. ISBN 978-854-722-95-97

FRANCHINI, L. La desuetudine delle II tavole nell’età arcaica. Ricerche Diritto. Milano: Vita e Pensiero. Pubbli-ca¬zioni dell’Univesita Cattolica, 2005, 112 p. ISBN 978-8834-3502-01

BALAN-RUSU, M.-I. Aplicarea legii penale romȃne în timp. Implicaţii în activitatea de asistenţă judiciară interna-ţio¬¬nală în materie penală. În: Acta Universitatis George Bacovia. Juridica - Volume 3. Issue 1/2014 http://juridica.ugb.ro/ ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

PUSKAS, V.-Z., CHIOREAN, I.-M. Principiul neretroactivității legii civile – doctrina reflectată în jurisprudența Curții Constituționale. [Accesat: 12.03.2020] Disponibil: https://www.ccr.ro/uploads/Publicatii%20si%20statistici/ Buletin%202013/puskas_ro.pdf

ADLER, D.J.T. Ex Post Facto Limitations of Changes in Evidentiary Law: Repeal of Accomplice Corroboration Requirements. In: Fordham Law Review, 1987, vol.55, Issue 6, p.1191-1220. ISSN 0015-704X

BERNITZ, U. Retroactive Legislation in a European Perspective – On the Importance of General Principles of Law. In: Scandinavian studies in law, 2000, no.39, p.43-58. ISSN 0085-5944

DUFFOURC, M., GOGORZA, A., GUERIN, M.-C., HERRAN, TH., C. DE JACOBET DE NOMBEL, MALABAT, V. La dimension internationale de la justice penale. Recherche réalisée avec le soutien de la mission de recherche Droit et Justice. De L’Institut des science. A Internationale Chercheurs, Institut Sciences Crimenelles et de la Justice. Montesquieu-Bordeaux IV. Novembre 2011. 370 p. [Accesat: 16.12.2019] Disponibil: http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2014/07/08-31-RF.pdf

WESTERN P.K. Lex Mitior: Converse of Ex Post Facto and Window into Criminal Desert. / Public Law and Legal Theory Research Paper Series. In: New Criminal Law Review (Michigan Law University), 2015, March, vol.18, p.167-213. ISSN 1933-4192

BITENCOURT, C.R. Tratado de direito penal: parte general, 1. – 17. ed. rev., ampl. e atual. de acordo com a Lei n. 12.550, de 2011. São Paulo (Brasil): Saraiva, 2012. 351 p. ISBN 978-85-02-14909-0

WIELEC, M., ORĘZIAK, B. Lex retro non agit and extended confiscation of property in Poland: Reflection on the Act of 23 March 2017, Amending the Criminal Code and Certain Other Acts. In: Journal „Prawo w Działaniu. Law In Action”, 2018, no.36, p.76-91. ISSN 2657-4691

SANZ-CABALLERO, S. The Principle of Nulla Poena Sine Lege Revisited: The Retrospective Application of Criminal Law in the Eyes of the European Court of Human Rights. In: The European Journal of International Law, 2017, vol.28, no.3, p.787-817. On-line ISSN 1464-3596

CUNHA, R.S. Código Penal para concursos: DOUTRINA, Jurisprudência e questões de concursos. 11ª edição revista, atualizada e ampliada. 2018., p.21. Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos `Decreto-Lei nº2.848, de 7 de dezembro de 1940. [Accesat: 30.01.2020] Disponibil: https://www.editorajuspodivm.com.br/cdn/arquivos/b2b5f2b2b361fa7bad23f427f1bf8daa.pdf

CUNHA, R.-S. Manual de direito penal: parte geral (art.1 a 120). 4. ed. rev., ampl. e atual - Salvador: JusPODIVM, 2016. 560 p. ISBN 978-85-442-0665-2

DRAGO, M.L. Le principe de normativité criminelle, reconfiguration du principe de légalité criminelle. Université Montpellier, Faculté de droit et de science politique. 2016. Français. Submitted on 3 Jul 2017. 425 p. [Accesat: 14.03.2020] Disponibil: https://pdfs.semanticscholar.org/ba97/af56056c6e6f6426a79bc4b17532f45 c1fda.pdf?_ ga=2.65693422.1347813587.1577711203-710778140.1577711203

SĂULEANU, L., RĂDULEŢU, S. Dicţionar de termeni şi expresii juridice latine. Ediţia a 2-a. București: C.H. Beck, 2011. 334 p. (ISBN 978-973-115-943-0)

SHAHRAM, D. Criminal Law beyond Retroactivity to Realizing Justice: A Theory on the Principle of Legality in International Criminal Law Sentencing. In: The Journal of Criminal Law & Criminology (Northwestern University, Pritzker School of Law, U.S.A), 2009, vol.99, no.4, p.861-869. ISSN 0091-4169

THORVARDARSON, J. Retroactive Application of International Criminal Law at the Domestic Level - The case of Iceland - LL.M. Thesis, International and European Law: Public International Law. Date: Friday, 14th July 2017. 36 p. [Accesat: 18.12.2019] Disponibil: https://scripties.uba.uva.nl/document/650424

KARSAI, Kr. The legality of criminal law and the new competences of the TFEU. In: Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 2016, no.1, p.24-39. ISSN 1863-6470

GRIBNAU, J.L.M., PAUWELS, M.R.T. Retroactivity of Tax Legislation. Amsterdam: European Association of Tax Law Professors and authors (EATLP)/IBFD, 2013. 425 p. ISBN 978-90-816475-0-2

СЕРГЕЕВ, Д.Н. Законотворчество в системе уголовно-правового регулирования. В: Вестник Пермского университета. Серия: Юридические науки, 2018, Вып.39, c.125-133. (ISSN-2618-8104)

АИТОВА, О.Ф. Некоторые аспекты проблемы обратной силы промежуточного закона и более мягкого из двух уголовных законов. В: Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юриди-ческие науки, 2012, №1(8), с.7-9. ISSN 2220-7457

LUPAȘCU, D., MAREȘ, M. Temeiul acțiunii penale. Încadrarea juridică la debutul procesului penal în cazul succesiunii de legi. Drept substanțial vs. drept procesual, 21.02.2017. [Accesat: 18.01.2020] Disponibil: https://www.juridice.ro/495002/temeiul-actiunii-penale-incadrarea-juridica-la-debutul-procesului-penal-cazul-succesiunii-de-legi-drept-substantial-vs-drept-procesual.html#_ednref18

FODOR, E.-M. Legătura dintre drept și timp – discuții privind instituția prescripției. În: Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, 2016. Series Humanistica, vol.14, p.287-296. ISSN 1584-4404

GHEORGHE, A., POPESCU, R.-D. Producerea efectelor juridice ale actelor normative. În: Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, 2012, nr.2(31), p.103-139. ISSN on-line 2247-8329

MIRISAN, V. Conflictul de interse. Infracțiuni de rezultat sau infracțiuni de pericol? Aspecte de neconstituționali-tate. În: Universul Juridic, 2016, nr.1, p.7-9.

BĂNCILĂ A. Elaborarea şi sistematizarea actelor normative: Rezumat al tezei de doctorat. București: Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, 2014. 55 p.

BRUTARU, V. Câteva aspecte controversate privind aplicarea legii penale în timp, potrivit Noului Cod penal. În: Studii și cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane. Cluj-Napoca: LIMES & Argonaut, 2013. 388 p. ISBN 978-973-726-762-7

CIORA, C. Consideraţii privind instituţia abrogării în viziunea Legii nr.24/2000. În: Buletin de informare legislativă al Consliului Legislativ, 2017, nr.1, p.3-7. http://www.clr.ro/eBuletin/1_2017/Buletin_1_2017.pdf

CIORA, C., POPESCU, S. Simplificarea legislaţiei – condiţie esenţială a îmbunătăţirii calităţii redacţionale a actelor normative (Simplifying the Legislation – An Essential Condition for Improving the Editorial Quality of Normative Documents). În: Annals Constantin Brancusi – Juridical Sciences Series, 2012, vol.1, no.2, 14 Pages Posted: 28 Feb 2013 [Accesat: 12.12.2019] Disponibil: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2225946

PASCU, Il., DOBRINOIU, V., HOTCA, M.-A. Noul Cod penal comentat: partea generală. Vol.I. Ed. a 2-a, rev. şi adăug. Bucureşti: Universul Juridic, 2014. 800 p. ISBN 978-606-673-262-8

ANTONIU, G. Observații critice cu privire la Noul Cod Penal. În: Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Seria „Ştiinţe Juridice”, 2010, nr.2, p.7-18. ISSN 1844-7015

IFTIMEI, A. Contextul istoric al dezvoltării raporturilor dintre dreptul penal și legea fundamental în România (Partea I). În: Analele științifice ale Universității „Al.-I.Cuza”, Iași, Tomul LVIII, Științe Juridice, 2012, nr.1. [Accesat: 12.03.2020] Disponibil: https://laws.uaic.ro/files/docs/articole/2012/volI/05_Andra_Iftimiei_Contextul_ istoric.pdf

ДУРМАНОВ, Н.Д. Советский уголовный закон. Москва: Издательство Московского университета, 1967, 320 с.

ПЕТРОВА, И.А. Уголовный закон и предеы его действия: Учебное пособие. Вологда: Фонд развития филиала МГЮА имени О.Е. Кутафина в г.Вологде, 2018. 220 c. (ISBN 978-5-6040807-8-8)

SORDINO, M.-Ch. Droit pénal – 32 sujets sélectionnés et présentés avec corrigés et conseils de méthode / 3e edition. Gualino Editeur, 2015. 119 p. (ISBN 978-2-297-04875-0) www.lextenso-editions.fr

MORRISON, T.W. Fair Warning and The Retroactive Judicial Expansion of federal Criminal Statutes. In: Southern California Law Review, 2001, vol.74, p.455-521. ISSN‎ ‎0038-3910

ALLEN, St.W. Toward a Unified Theory of Retroactivity. In: Law Review (New York Law School), 2009, Issue 10, vol.54, p.105-144. ISSN 0145448X

РАРОГ, А.И., ГРАЧЕВА, Ю.В. Понятие, основание, признаки и значение судейского усмотрения в уголов¬ном праве. В: Государство и право, 2001, № 11, с.90-98. ISSN 0132-0769

РАРОГ, А.И. Судейское усмотрение при применении уголовно-правовых норм. В: Вестник Нижего¬род¬ского университета им. Н.И. Лобачевского. Власть и право, 2003, №2/7, c.376-381. (ISSN 1993-1778)

COTE, P.-A., BEAULAC, ST., DEVINAT, M. Alinéa: Les expressions du principe de la non-rétroactivité de la loi. In: Interprétation des lois. 4e Édition. Éilitions Thémis, Faculté de droit, Université de Montréal Courriel; themis@droit.umontreal.ca © 2009 - Les Éditions Thémis inc. Dépôt légal: 3e trimestre 2009. p.144-194 ISBN 978-2-89400-270-4

KRENT, H.J. Should Bouie Be Buoyed? Judicial Retroactive Lawmaking and the Ex Post Facto Clause. In: Roger Williams University Law Review (Chicago-Kent College of Law), 1997, vol.3, Issue 1, p.35-43. ISSN 1090-3968


Refbacks

  • There are currently no refbacks.