EVOLUŢIA MOȘTENIRII TESTAMENTARE ÎN DREPTUL NAŢIONAL. ASPECTE ISTORICO-JURIDICE

Iulia BĂNĂRESCU

Abstract


În prezentul articol este realizată o sinteză analitică a aspectelor istorico–juridice ale moștenirii testamentare în dreptul național. Acestea sunt studiate prin prisma coordonatelor succesiunii testamentare în dreptul privat roman, în vizor fiind luată dezvoltarea moștenirii și a succesiunii testamentare în spațiul românesc, precum și reglementările ce au stat la baza acestora elaborate în Basarabia (anii 1918-1940) și în RASS Moldovenească (anii 1924-1940). În același rând, este abor­dată succesiunea testamentară în RSS Moldovenească (1940-1941, 1944-1991) și în Republica Moldova (din 12.06.2003 până în prezent).

Se argumentează că, deși moștenirea testamentară este considerată o instituție statică a dreptului civil care de-a lungul timpului nu a suportat esențiale schimbări, este evident că după adoptarea și punerea în aplicare a actualului Cod civil al Republicii Moldova această instituție de drept a fost supusă unor modificări majore. De menționat în același context că după abandonarea unor reglementări lapidare ale vechiului Cod civil și suplinirea acestei materii cu unele prevederi mai detaliate, se impune ca necesară efectuarea unor studii mai aprofundate prin prisma noilor reglementări pentru a putea stabili limitele și modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul respectiv.

 

EVOLUTION OF TESTAMENTARY INHERITANCE IN NATIONAL LAW.

HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS

This article takes a synthetic approach to analyze the historical and legal connotations of testamentary inheritance in the National law. The templates for these connotations were the Testamentary succession coordinates from the Roman Private Law, in order to make sense of the inheritance and the Testamentary succession development in the region of Romania, including Bessarabia (between 1918-1940) and the Moldavian SSR (between 1924-1940). The Testamentary succession in the Moldavian SSR between the years of 1940-1941 and 1944-1991 and in the Republic of Moldova, dating from 12.06.2003 to present day was of great interest to the study as well.

It is argued that, although within the Civil law the collocation of Testamentary inheritance is considered a static entity that over time remained pretty much sturdy, lately it did become obvious that in the Republic of Moldova the changes made to the Civil Code gives Testamentary inheritance a new shape. In this context, after dropping a series of straight regulations from the old Civil code for more detailed ones, there was determined that it is of great importance to carry out extra studies in order to establish the framework and the applicability of the new provisions.


Keywords


testamentary inheritance, testament, will, roman private law, incident, of customary law, consent, legal aspect, land custom, old Romanian law, end, evolution, testator.

Full Text:

PDF

References


GAIUS. Instituţiunile [dreptului privat roman] / Traducere, studiu introductiv, note şi adnotări de Aurel N. Popescu. Bucureşti: Editura Academiei Române, 1992, p.64.

A se vedea: Mitteis, Privatrecht, p.62-65.

HANGA, Vl. Drept privat roman. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedogogică, 1971, p.18.

MOLCUŢ, E., OANCEA, D. Drept roman. Bucureşti: 1995, p.5.

COCOŞ, Ş. Drept roman. Bucureşti: Fundaţia România de Măine, 2000, p.5.

SÂMBRIAN, T.Drept roman. Craiova: Helios, 2001, p.19.

HANGA, Vl. Op. cit., p.239.

HANGA, Vl., JACOTĂ, M. Drept pivat roman. Bucureşti: 1964, p.204.

MOLCUŢ, E., OANCEA D. Op. cit., p.138.

ŢAPU, R. Scurte consideraţii asupra obărşiei de a testa. În: La Revue des Sciences Juridiques, 2000, nr.18, p.287, 288.

SÎMBRIAN, T. Op. cit, p.182.

SÎMBRIAN, T. Op. cit., p.188, 189.

GAIUS, 2, 103.

SĂMBRIAN, T. Op. cit., p.187.

BANTUŞ, I. BANTUŞ, M. Istoria Statului şi Dreptului în Republica Moldova. Chişinău: Reclama, 2001, p.30.

ARAMĂ, E. Istoria dreptului romănesc. Chişinău: Reclama, 2003, p.22.

FIROIU, D. Istoria statului şi dreptului românesc. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, p.60.

Pravila Moldovei din vremea lui V.Lupu/ Legi vechi româneşti şi izvoarele lor. Vol.I. Bucureşti: Tipografia Institutului de arte Grafice Carol Golb, 1912.

АРАМЭ, E. Эволюция правовых институтов средневековой Молдовы (XV-XVIII в.в.) Кишинев: 1999, c.37.

GALBEN, A. Din „Obiceiul Pămîntului” al Moldovei Feudale, sec.XIII  prima jumătate a sec.XIX. Chişinău: Ştiinţa, 1986, p.70.

ARAMĂ, E. Moştenirea, căsătoria şi familia (sec.XV-XVI). În: Legea şi Viaţa, 1992, nr.8, p.52.

ALEXANDRESCO, D. Principiile dreptului civil roman. Bucureşti: 1926, p.23.

PLANIOL, M. Traite elementaire de Droit Civil. Paris: 1927, p.4.

BOCŞAN, M.D. Testamentul: evoluţia succesiunii testamentare în dreptul roman. Bucureşti: Lumina LEX, 2000, p.134.

SĂVOIU, E. Cine moştenea casa în vechiul drept românesc. În: Curierul judiciar, 1947, nr.5-6, p.35-36.

ERBICIANU, V. Obiceiul pământului ca normă legală de interpretare judecătorească. În: Cuvîntul Dreptăţii, 1920, nr.4, p.109-112; nr.5, p.225-230.

ŢAPU, R. Succesiunea testamentară, obârşie şi evoluţie. Craiova: Themis, Fundaţia Europeană Titulescu, 2001, p.97.

ARAMĂ, E. Din istoria dreptului românesc. Cartea românească de învăţătură. În: Buletinul Asociaţiei tinerilor jurişti, 1998, nr.2(6), p.47-55.

ŢAPU, R. Op. cit., p.100.

Sobornicescul Hrisov, 1785, 1835, 1839. Ediţie critică. Bucureşti: Academia Română, 1958, p.15.

Manualul legilor, sau aşa-numitele cele şase cărţi, adunat de pretutindeni şi prescurtat de vrednicul de cinste păstră¬torul de legi şi judecător la Salonic Constantin Harmenopulus / Trad. de I.Peretz. Bucureşti: Cartea Românească, 1921.

ŢAPU, R. Op. cit., p.107.

Manualul juridic al lui Andronache Donici. Bucureşti: Ediţie Critică , Academia Română, 1959, p.155

În: Monitorul Oficial, 1919, nr.62.

În: Monitorul Oficial, 1919, nr.172.

În: Monitorul Oficial, 1928, nr.77.

ARAMĂ, E. Op. cit., p.163.

CУРИЛОВ, A. Государственно-правовые акты Молдавской СССР (1924-1941 гг). Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1963, c.152.

Codul civil al RSSM din 26.12.1964.

Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86/661. Republicat în temeiul Legii nr.133 din 15.11.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.467-479, art.784.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.