CONSIDERAȚIUNI GENERALE PRIVIND PRINCIPIUL PROTECȚIEI SECRETULUI PROFESIONAL

Anatolie BĂNĂRESCU

Abstract


Prezenta publicație este consacrată analizei aspectelor referitoare la principiul protecției secretului profesional, care figurează și sub denumirea ,,principiul asigurării secretului informațiilor primite”.

Investigația continuă cu analiza reglementărilor legislației naționale, europene, a fondului doctrinar și a practicii judiciare referitoare la dimensiunile procesuale ale realizării principiului protecției secretului profesional.

Se demonstrează că executorul judecătoresc, personalul angajat de către acesta sau alte persoane care participă la activități execuționale sunt obligate să păstreze confidențialitatea informațiilor și faptelor care le-au devenit cunoscute acestora în procedura de executare.

GENERAL CONSIDERATIONS ON THE PRINCIPLE OF THE PROTECTION OF PROFESSIONAL SECRECY

This publication is devoted to the analysis of aspects relating to the principle of the protection of professional secrecy, which also appears under the name “the principle of ensuring the confidentiality of the information received”.

The investigation continues with the analysis of the regulations of national, European legislation on the doctrinal background and judicial practice related to the procedural dimensions of the realization of the principle of protection of professional secrecy.

It shall be demonstrated that the bailiff, the staff employed by him or other persons participating in enforcement activities are obliged to maintain the confidentiality of information and facts which have become known to them in the enforcement proceedings.


Keywords


enforcement, debtor's assets, seizure report, bailiff, confidentiality, professional secrecy.

Full Text:

PDF

References


BELEI, E. Drept procesual civil. Partea generală. Chișinău, 2014, p.100-103.

PRISAC, Al. Drept proce¬sual civil. Partea generală. Chișinău: Cartier, 2013, p.75-114.

PISARENCO, O. Drept procesual civil. Note de curs. Chișinău: Tehnica-Info, 2012, p.41-43.

DORFMAN, I. Drept procesual civil. Note de curs. Chișinău: Tipografia Orhei, 2010, p.21-22.

OPRINA, E., GÂRBULEȚ, I. Tratat teoretic și practic de executare silită. Vol.I. Teoria generală și proce¬du¬rile execuționale. București: Universul Juridic, 2013, p.40.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.126-128.

COTEANU, I., SECHE, L., SECHE, M. Dicționarul explicativ al limbii române. București: Universul Enciclo¬pedic, 1996, p.766.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.13/126.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.