MIJLOCIREA LUĂRII DE MITĂ SAU A DĂRII DE MITĂ

Cristian BRÎNZA

Abstract


La începutul acestui studiu este definită noțiunea „mijlocire a săvârșirii infracțiunii”. În continuare sunt caracterizate cele două forme ale mijlocirii luării de mită sau a dării de mită: mijlocirea intelectuală a luării de mită sau a dării de mită; mijlocirea fizică a luării de mită sau a dării de mită. Este determinat momentul de consumare a mijlocirii luării de mită sau a dării de mită pentru fiecare din aceste forme. Se analizează problema realizării parțiale a intenției în cazul pluralității de mijlocitori. Se menționează că, dacă din cauze independente de voinţa unuia dintre mijlocitori remunerația ilicită nu a ajuns în posesia persoanei mituite, fapta va fi considerată tentativă la mijlocirea luării de mită sau a dării de mită. Se demonstrează că mijlocitorul la darea de mită nu execută o parte a laturii obiective a dării de mită, iar mijloci­to­­rul la luarea de mită nu execută o parte a laturii obiective a luării de mită. Concluzia principală este că transmiterea de către mijlocitor a obiectului material (imaterial) al luării de mită sau al dării de mită nu poate fi calificată conform alin.(5) art.42 și art.333 CP RM sau conform alin.(5) art.42 și art.334 CP RM. Lista de modalități de complicitate din alin.(5) art.42 CP RM are un caracter exhaustiv. Orice încercare de a lărgi arbitrar această listă sau de a interpreta exten­siv defavorabil noțiunea „înlăturare de obstacole”, care desemnează una dintre modalitățile complicității la infracțiune, trebuie tratată ca ilegalitate. Este necesară completarea alin.(5) art.42 CP RM, astfel încât transmiterea de către mijloci­tor a obiectului material (imaterial) al infracțiunii să fie specificată în această normă.

 

MEDIATING THE ACT OF RECEIVING A BRIBE AND THE ACT OF GIVING A BRIBE

At the beginning the study underlines the scope of the problem by coming forward with a definition to the collocation of “mediating the commission of a crime”. A definition that puts great incentive towards forward characherization of the two derivatives forms of mediating the act of receiving and giving a bribe, which are: mediating intellectually the act of receiving and giving a bribe; mediating physically the act of receiving a bribe and giving a bribe. As a result, it is determined the moment of consumption for mediating the act of receiving and giving a bribe for each of these forms. There is also analyzed the circumstance of partial completion of the intention determined by a plurality of mediators. As an aftermath, it is mentioned that if, for reasons independent of the will of one of the mediators, the bribed person did not enter into the possession of the illicit remuneration, this act will be considered as an attempt to mediate the act of receiving a bribe and giving a bribe. It is argued that the mediator of an act of giving a bribe is not a part of the objective side of the act in question, and the mediator of an act of receiving a bribe is not a part of the objective side of the same act as well. The main conclusion is that the mediator cannot be held liable under the provisions of par.(5) art.42, art.333 or art.334 PC RM for giving away the material (immaterial) object of the act of receiving a bribe and the act of giving a bribe. The complicity forms set out in par.(5) art.42 PC RM are considered sufficient and exhaustive. Any attempt to arbitrarily expand this list or to extensively negatively interpret the collocation of „obstacle elimination”, which is a complicity form of the crime, must be ruled out as unlawful. It is considered absolutely necessary to supplement par.(5) art.42 PC RM so it would include the mediator giving away the material (immaterial) object of the act of receiving a bribe and the act of giving a bribe.


Keywords


receiving a bribe, giving a bribe, mediating, bribed person, bribing person, mediator, participation, complicity, mediating fictitiously, swindle.

Full Text:

PDF

References


RADU, R.H. Participația în dreptul penal. București: C.H. Beck, 2013. 374 p. ISBN 978-606-18-0194-7

СУНГАТУЛЛИН, А.Ю. Понятие посредничества в уголовном праве. В: Общество и право, 2013, №3, с.317-322. ISSN 1727-4125

КУГАТОВ, А.Н. Посредничество в совершении преступлений: уголовно-правовые аспекты / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2015. 26 с.

КУЗЬМИН, С.С. Перспективы развития посредничества в уголовном праве. В: Современное состояние и пути развития уголовного права Российской Федерации: научные и учебно-методические аспекты. Мате-риалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессоров кафедры уго-лов¬ного права В.А. Елеонского и Н.А. Огурцова / Под ред. В.Ф. Лапшина, 2016, с.211-221. ISBN 978-5-7743-0769-2

БАБИЙ, Н.А. Криминализация посредничества во взяточничестве по УК России или наставление зако¬но-дателям о том, как не следует писать законы. В: Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции, 2012, №5, с.73-80. ISSN 2221-2558

КАЛАТОЗИ, Д.Г. Посредничество во взяточничестве: проблемы теории и правоприменения. В: Политика, государство и право, 2012, №8. [Accesat: 23.07.2019] Disponibil: http://politika.snauka.ru/2012/08/475

АЛЕКСАНДРОВ, А.В. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации посредничества во взято¬ч-ничестве. В: Вестник науки и образования, 2017, Том 1, №7, с.55-58. ISSN 2312-8089

Codul contravențional al Republicii Moldova, nr.218 din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6.

ЛЮБАВИНА, М.А. Квалификация взяточничества (ст.290, 291, 2911, 2912 УК РФ). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2018. 156 c.

ОБРАЖИЕВ, К., ЧАШИН, К. Криминализация посредничества во взяточничестве: поиск оптимальной модели. В: Уголовное право, 2013, №6, с.30-36. ISSN 2071-5870

Sentința Judecătoriei sect.Ciocana, mun. Chișinău, din 02.07.2015. Dosarul nr.1-131/2014. [Accesat: 21.07.2019] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/53373692-a020-e511-a983-005056a5fb1a

Sentința Judecătoriei sect.Ciocana, mun. Chișinău, din 17.02.2015. Dosarul nr.1-636/2014. [Accesat: 21.07.2019] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/3399a1d9-82b6-e411-a92e-005056a5fb1a

АНИКИН, А.A. Посредничество во взяточничестве. В: Законность, 2009, №3, с.18-20. ISSN 0869-4486

АНИКИН, А.А. Ответственность за взяточничество по новому УК. В: Законность, 1997, №6, с.32-35. ISSN 0869-4486

БАЖАНОВ, М.И. Некоторые вопросы ответственности за взяточничество по новому Уголовному кодексу Украины. В: Бажанов М.И. Избранные труды / Oтв. ред. В.Я. Таций. Харьков: Право, 2012, с.488-491. 1244 с. ISBN 978-966-458-438-5

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1300 p. ISBN 978-9975-53-470-3

АНТОНЮК, Н.О., ПЛЕКАН, В.В. Підставність кваліфікації діянь посередника у злочинах, пов’язаних із переходомнеправомірної вигоди, як співвиконавця відповідних злочинів. В: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», 2015, Вип.2, Том 3, с.9-13. ISSN 2307-8049

ПЛЕКАН В.В. Кримінальна відповідальність за посередництво у наданні та (або) одержанні неправомірної вигоди / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ, 2016. 21 с.

МОИСЕЕНКО, М.И. Посредничество во взяточничестве: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2015. 26 с.

ТУМАРКИНА, Л.П. Соучастие в коммерческом подкупе. В: Современное право, 2005, №12, с.16-18. ISSN 1991-6027

ЕГИЯН, А.М. Разграничение посредничества во взяточничестве от смежных составов преступлений. В: European science, 2016, no3, p.70-75. ISSN 2585-77387

МАРШАЛОВА, Е.С. Квалификация посредничества во взяточничестве по уголовному праву Российской Федерации. В: Этносоциум и межнациональная культура, 2018, №4, с.79-86. ISSN 2072-3091

НОВГОРОДЦЕВ, В.М. Сложности привлечения к уголовной ответственности за посредничество во взя¬точ-ничестве. В: Сервис в России и за рубежом, 2015, Том 9, №1, с.33-41. ISSN 1995-042X

АРТЕМЕНКО, Н.В., МИНЬКОВА, А.М. Проблемы уголовно-правовой оценки деятельности посредника, провокатора и инициатора преступления в уголовном праве РФ. В: Журнал российского права, 2004, №11, с.48-54. ISSN 1605-6590

ФОМЕНКО, Е.В. Вопросы законодательного закрепления и квалификации посредничества во взяточ¬ни-честве. В: Евразийская адвокатура, 2014, №5, с.64-67. ISSN 2304-9839

КАЧАЛОВ, В.В. Следует ли выделять новые виды соучастников? В: Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2015, №4-2, с.173-180. ISSN 2071-6184

ГРОШЕВ, А.В. Ответственность за посредничество во взяточничестве в уголовном праве России (эволюция и перспективы). В: Вестник Краснодарского университета МВД России, 2011, №1, с.26-31. ISSN 2073-1078

МИХАЙЛЕНКО, Д.Г. Кваліфікація посередництва в хабарництві. În: Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Одеса: Юридична література, 2008, Вип.44, с.276-283.

СЕМЕНОВ, Д.А. Уголовно-правовая оценка подкупа / Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 1999. 274 c.

ГРОШЕВ, А.В. Ответственность за посредничество во взяточничестве в уголовном праве России (эволюция и перспективы). В: Вестник Краснодарского университета МВД России, 2011, №1, с.26-31. ISSN 2073-1078

КРАСНОПЕЕВА, Е.В. Взяточничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты / Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2002. 239 с.

БУРЧАК, Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. Киев: Вища школа, 1986. 207 с.

ЕРШОВ, С.А. Пособничество – в особенной части УК. В: Законность, 2012, №11, с.52-55. ISSN 0869-4486

ГЕЙНЦЕ, О.В. Сложные вопросы квалификации посредничества во взяточничестве и пути их решения: теория и практика. В: Уголовная политика и правоприменительная практика. Сборник статей по материалам VI Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург: Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 2019, с.93-100. ISBN 978-5-9676-1024-0

GRAMA, M. Cazuri speciale de complicitate. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe sociale”, 2019, nr.8, p.51-59. ISSN 1814-3199

BOROI, A. Drept Penal. Partea specială. Bucureşti: C.H. Beck, 2006. 696 p. ISBN 978-973-655-998-3

DIACONESCU, H. Infracţiunile de corupţie şi cele asimilate sau în legătură cu acestea. Bucureşti: ALL Beck, 2005. 580 p. ISBN 973-655-568-2

ВОЛЖЕНКИН, Б.В. Квалификация посредничества во взяточничестве. В: Правоведение, 1979, №4, с.56-57.

ПИСЬМЕНСЬКИЙ, Є.О. Проблеми кримінально-правової оцінки посередництва в наданні-одержанні непра-вомірної вигоди. В: Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2016, №2, с.140-152. ISSN 2524-0323

ОЛИМПИЕВ, А.Ю., ГАВРЮШКИН Ю.Б. Противодействие посредничеству во взяточничестве в истории России и законодательстве зарубежных стран. В: Вестник Московского университета МВД России, 2014, №4, с.89-98. ISSN 2073-0454

ШИШКО, И.В. Экономические правонарушения. Вопросы юридической оценки и ответственности. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2004. 324 с. ISBN 5-94201-291-1324

ГРОШЕВ, А.В. Мнимое посредничество во взяточничестве: вопросы квалификации. В: Российский следо¬-ватель, 2012, №23, с.36-38. ISSN 1812-3783

МОИСЕЕНКО, М.И. Квалификация «мнимого посредничества» как мошенничества. В: Социально-экономи¬-ческие проблемы региона в условиях инновационного развития территорий: Материалы III Международной научно-практической конф. (г. Нижневартовск, 30 апреля 2013 г.). Новосибирск: ООО агентство «Сибпринт», 2013, с.210-216. ISBN 978-5-94301-499-4

BOTEZATU, I. Răspunderea penală pentru escrocherie. Chişinău: CEP USM, 2010. 302 p. ISBN 978-9975-70-998-9

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 22.12.2014 cu privire la aplicarea legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru infracţiunile de corupţie. [Accesat: 21.07.2019] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=248

ХИЛЮТА, В.В. Самовознаграждение посредника: от мнимого посредничества к злоупотреблению дове-рием. В: Уголовное право, 2016, №6, с.80-89. ISSN 2071-5870

BOTEZATU, I. Examinarea unor probleme legate de latura subiectivă şi subiectul escrocheriei (art.190 C.pen. RM) (Partea II). În: Revista Naţională de Drept, 2010, nr.7-8, p.64-70. ISSN 1811-0770

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.23 din 28.06.2004 cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor. [Accesat: 23.07.2019] Disponibil: http://jurisprudenta. csj.md/search_hot_expl.php?id=310

Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107 din 06.06.2002. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.66-75.

Уголовное право Российской Федерации. Особенная Часть / Под ред. Б.Т. Разгильдиева, А.Н. Красикова. Саратов: СЮИ МВД России, 1999. 672 c. ISBN 5-7485-0039-6

ДРОНОВА, Ю.А., ХАРИТОШКИН, В.В. Некоторые вопросы квалификации «мнимого» посредничества во взяточничестве. В: Вестник ТвГУ. Серия: Право, 2014, №3, с.113-120. ISSN 1995-0144

ВЕРЕМЕЕНКО, В.М. Влияние обмана и заблуждения на квалификацию взяточничества. В: Проблемы борь¬-бы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: Международная научно-прак-тическая конференция (Минск, 21 февраля 2019 г.): тезисы докладов. Минск: Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 2019, с.154-156.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.