REFLECȚII PRIVIND DEPUNEREA CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC ÎN PROCESUL CIVIL

Radu COTOROBAI

Abstract


În prezentul articol este efectuată o analiză amplă a particularităților și perspectivelor implementării pro­ce­­deelor electronice la faza intentării procesului civil, prin prisma modificărilor și completărilor Codului de procedură civilă, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova prin Proiectul privind simplificarea CPC, raportate la garanțiile consacrate în art.6 §1 al CEDO în ceea ce privește accesul liber la justiție, precum și la practica și prevederile legislative similare din cadrul altor sisteme de drept, sub aspectul depunerii cererilor în instanța de judecată în format electronic. În acest sens, în articol sunt formulate și înaintate unele recoman­dări.

 

REFLECTIONS ON THE SUBMISSION OF THE ELECTRONIC FORM APPLICATION FOR APPEALING IN THE COURT IN THE CIVIL PROCESS

This article represents a broad analysis of the peculiarities and perspectives of the implementation of the electronic procedures at the stage of initiating the civil process, in the light of the amendments and additions to the Code of Civil Procedure, adopted by the Parliament of the Republic of Moldova through the Project of Simplification of CCP, art.6 §1 of the ECHR as regards free access to justice and similar practice and legal provisions in other legal systems as regards the submission of applications to the court in electronic format with the formulation and delivery of a series of recommendations.


Keywords


judicialy information system, e-File, civil process, access to justice, electronic document, electronic signature, application for summons etc.

Full Text:

PDF

References


COBAN, Ig. Avantajele componentei electronice în forma actelor de procedură civilă. În: Rezumate ale comuni¬că-rilor: Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare” (10-11 noiembrie 2015). Chișinău, 2015, p.119-121.

Conceptul Tehnic al Sistemului informațional judiciar. Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.593 din 24.07.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.316-321/757.

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative, nr.17 din 05.04.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.142-148/277.

Notă informativă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (simplificarea Codului de procedură civilă), pct.4 al acesteia. http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/ coordonare/ 2016/decembrie/nota_informativa_simplificarea_CPC10.pdf (Accesat: 15.03.2020)

BELEI, E. ș.a. Drept procesual civil. Partea Generală. Chișinău: Cartea Juridică, 2014, p.97-100; POALELUNGI, M. ș.a. Manualului judecătorului pentru cauze civile. Ediția a 2-a. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013, p.11-18.

BELEI, E. ș.a. Drept procesual civil. Partea Specială. Chișinău: Lexon, 2016, p.16-17; POALELUNGI, M. ș.a. Manualului judecătorului pentru cauze civile. Ediția a 2-a. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013, p.111-115.

Legea privind modificarea și completarea unor acte legislative, nr.17 din 05.04.2018, art.III pct.7. Disponibil: http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3971/language/ro-RO/ Default.aspx (Accesat: 12.03.2020)

Strategia Națională de dezvoltare a Societății Informaționale ,,Moldova Digitală 2020”. Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.857 din 31 octombrie 2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.252-257/963.

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la demersul ministrului Justiției, Vladimir Cebotari, refe¬ritor la desemnarea unor instanțe-pilot pentru testarea funcționalității sub-sistemului informațional e-Dosar judiciar, nr.177/9 din 07.03.2017. http://www.csm.md/files/Hotaririle/2017/09/177-9.pdf (Accesat: 28.02.2020).

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la demersul ministrului Justiției, Alexandru Tănase, refe-ritor la extinderea pilotării subsistemului informațional e-Dosar judiciar, nr.95/5 din 13.02.2018. Disponibil: http://www.csm.md/files/Hotarârile/2018/05/95-5.pdf (Accesat: 29.02.2020).

Speța Lawyer Partners ș.a. vs. Slovacia (nr.54252/07, 3274/08, 3377/08, 3505/08, 3526/08, 3741/08, 3786/08, 3807/08, 3824/08, 15055/08, 29548 / 08, 29551/08, 29552/08, 29555/08 și 29557/08) din 06.11.2009. Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92959 (Accesat: 01.03.2020)

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018. Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.890 din 20.07.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.217-229/966.

Proiectul de Hotărâre a Parlamentului privind aprobarea Planului de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022. Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1018 din 28.11.2017, prezentat Parlamentului spre exami-na¬re, nr.de înregistrare 366 din 01.12.2017. Disponibil: http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeacte legislative/tabid/61/LegislativId/3988/language/ro-RO/Default.aspx (Accesat: 05.03.2020)

Recomandarea Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr.99 din 14 aprilie 2017. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=154 (Accesat: 28.02.2020)

Decizia Curții Constituționale a României referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.182 alin.(2) din Codul de procedură civilă român, nr.605 din 22 septembrie 2016. În: Monitorul Oficial al României, 2017, nr.2.

Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova de inadmisibilitate a sesizării nr.39g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 79 alin.(1) și (2) din Legea cu privire la procuratură (controlul judiciar al hotărâ-rilor emise de către Consiliul superior al procurorilor) din 19.04.2018. Disponibil: http://www.constcourt.md/ ccdocview.php?tip=decizii&docid=445&l=ro (Accesat: 27.02.2020).

Legea privind semnătura electronică și documentul electronic, nr.91 din 29.05.2014. În: Monitorul Oficial al Repub¬licii Moldova, 2014, nr.174-177/397.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea formularului și modului de utilizare a mandatului avocatului și avocatului stagiar, nr.158 din 28.02.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.48/207.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.