ASIGURAREA PROTECȚIEI JURIDICO-PENALE A SECRETULUI PROFESIONAL ÎN LEGEA PENALĂ A ROMÂNIEI ȘI ÎN CEA A REPUBLICII MOLDOVA: STUDIU EMPIRIC

Costică MOŢOC

Abstract


Acest articol este consacrat identificării unor aspecte privind asigurarea protecției juridico-penale a secretului profesional în legea penală a României și în cea a Republicii Moldova prin realizarea unui studiu empiric care a constat în efectuarea sondajului de opinii. Autorul a pornit de la ipoteza conform căreia secretul profesional este unul derivat și suprastructural care nu coincide cu secretul primar al vieții private; totodată, concentrarea asupra protecției interesului privat devine o trăsătură indispensabilă a secretului profesional. Prin urmare, protecția juridico-penală a inviolabilității vieții private nu este în stare să asigure protecția juridico-penală a secretului profesional. Se ajunge la concluzia că în știința juridică contemporană, precum și în acte normative, se constată utilizarea rară a conceptului de secret profesional. În urma studiului empiric întreprins, sunt formulate mai multe propuneri de lege ferenda pentru îmbunătățirea legii penale române și a legii penale moldovenești.

 

The empirical research on criminal law protection of professional

secrecy in Romania and republic of moldova

This article is dedicated to identification of some aspects concerning penal legal protection of professional secret in Criminal Law of Romania and Republic of Moldova by means of an empirical study which consisted in sociological interview. The author began from the hypothesis according to which the professional secret is a derivative one and being a superstructure over the private secret doesn’t overlap with it, at the same time concentration on protection of the private interest becomes an indispensable feature of professional secret. As a result, the penal legal protection of inviolability of private life doesn’t cover the penal protection of professional secret. The author observes that the modern legal science applies the concept of professional secret in infrequent cases. As a result of empirical research, the author suggested several proposals of lege ferenda in order to improve the Romanian and Moldavian penal law.


Keywords


professional secret, privacy secret, data confidentiality, personal data, originated secret, primary secret, private interest, private data protection, professional statute.

Full Text:

PDF

References


ПРОКОПЕНКО, А.Н. Профессиональная тайна в российской правовой науке. В: Проблемы правоохрани¬-тельной деятельности, 2015, №1, с.23-27. ISSN 1819-7426

ГОЛУБЧИКОВ, С.В., НОВИКОВ, В.К., БАРАНОВА, А.В. Виды профессиональной тайны и ее защита. В: Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2018, №1. ISSN on-line 2221-1373. (Disponibil: https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-professionalnoy-tayny-i-eyo-zaschita) [Accesat: 18.03.2019]

ВОЛЧИНСКАЯ, Е.К. Место персональных данных в системе информации ограниченного доступа. В: Журнал Высшей школы экономики, Право, 2014, №4, c.193-207. ISSN 2072-8166

КРУТИКОВА, Д.И. Правовой режим информации ограниченного доступа в банковской деятельности: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.13 – Информационное право. Москва: Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, 2015. 29 с.

ТОПОРКОВА, С.А. Разглашение охраняемой законом тайны как основание расторжения трудового дого-вора с работником по инициативе работодателя: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность: 12.00.05 – Трудовое право; право социального обеспечения. Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 2014. 227 с.

ARICOV, Gh. Aspecte ale inviolabilității vieții personale în legislația penală a Republicii Moldova: Autoreferat al tezei de doctor în drept la Specialitatea 554.01 – Drept penal şi drept execuţional penal. Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova, 2014. 30 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.