ACȚIUNEA ȘI INACȚIUNEA CA FORME ALE FAPTEI PREJUDICIABILE PREVĂZUTE LA art. 146 DIN CODUL PENAL

Rodica BERDILO

Abstract


Oricare acțiune de lipsire ilegală de viață a unei alte persoane, posibilă în condițiile aflării făptuitorului în stare de afect, poate exprima conținutul faptei prejudiciabile prevăzute la art.146 din Codul penal al Republicii Moldova. Impor­­tant este ca o astfel de acțiune să demonstreze spontaneitate și să nu presupună crearea prealabilă de condiții pentru lipsirea ilegală de viață a victimei. Infracțiunea prevăzută la art.146 CP RM poate fi comisă pe calea inacțiunii. În cazul omorului în stare de afect comis prin inacțiune, obligația făptuitorului de a menține viața victimei este stabiliă de un act normativ extrapenal, care fie constituie lege, fie dezvoltă o lege, fără a crea reglementări de sine stătătoare. Criteriul de delimitare a infracțiunii prevăzute la art.146 CP RM de infracțiunile prevăzute la art.162 sau 163 din CP RM este urmă­torul: în situaţia omorului săvârșit în stare de afect, făptuitorul doreşte sau admite moartea victimei; în cazul neacor­dării de ajutor unui bolnav sau al lăsării în primejdie, făptuitorul dorește producerea pericolului morții. În cazul infracțiunilor prevăzute la art.162 sau 163 CP RM, față de moartea victimei făptuitorul poate manifesta exclusiv imprudență. Dispozi­țiile extrapenale pot doar contribui la interpretarea art.146 CP RM, însă nu pot stabili temeiul juridic al răspunderii penale pentru neexecutarea de către făptuitor a obligației de a menține victima în viață.

 

ACTION AND INACTION AS FORMS OF THE PREJUDICIAL

ACT SET FORTH IN art. 146 OF THE PENAL CODE

Any action of unlawful deprivation of life of another person, possible under the condition of the perpetrator being in the heat of passion, can express the content of the prejudicial act set forth in art.146 of the Penal Code of the Republic of Moldova. It is important that such an action demonstrates spontaneity and does not presuppose the creation of conditions for the illegal deprivation of life of the victim. The crime set forth in art.146 PC RM can be committed by inaction. In the case of murder in the heat of passion committed by inaction, the perpetrator's obligation to maintain the life of the victim is established by an extra-penal normative act, which either constitutes a law or develops a law, without creating regulations on its own. The criterion of delimitation between the crime set forth in art.146 PC RM and the crimes set forth in art.162 or 163 PC RM is the following: in the case of murder in the heat of passion, the perpetrator wishes or admits the death of the victim; in the case of withholding help from a sick person or abandonment in danger, the perpetrator wishes to produce the danger of death. In the case of the crimes set forth in art.162 or 163 PC RM, regarding the death of the victim, the perpetrator can only express imprudence. The extra-penal provisions can only contribute to the interpretation of art.146 PC RM, but cannot establish the legal basis of the criminal liability for the non-execution by the perpetrator of the obligation to keep the victim alive.


Keywords


the murder in the heat of passion, the objective side, the prejudicial act, action, inaction, obligation, intent, imprudence.

Full Text:

PDF

References


ПАРФЕНОВ, А.Ф. Общее учение об объективной стороне преступления: Aвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург, 2004. 24 с.

BRÎNZA, S. Infracţiunile prevăzute la art.146 şi la art.147 CP RM: aspecte teoretice şi practice. În: Revista științifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2014, nr.3, p.86-104. ISSN 1814-3199

ПОПОВ, А.Н., ЗИМИРЕВА, Л.А., ФЕДЫШИНА, П.В. Объективная сторона состава преступления / Под общ. ред. А.Н. Попова. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. 64 с.

ФОМИН, П.П. Предмет и признаки объективной стороны состава преступления: проблемы взаимосвязи и разграничения. В: Вестник Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, 2018, №1, c.146-156.

БАУМШТЕЙН, А.Б., ЧЕСНОКОВА, Е.И. Основополагающие признаки объективной стороны в понятии состава преступления. В: Новый юридический журнал, 2013, №2, c.133-137. ISSN 2076-278X

ТКАЧЕНКО, В.И. Квалификация преступлений против жизни и здоровья по советскому уголовному праву. Москва: ВЮЗИ, 1977. 100 с.

БАЙЛОВ, А.В. Кримінальна відповідальність за посягання на життя та здоров’я особи, вчинені в стані сильного душевного хвилювання: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юри¬дич-них наук. Харків, 2004. 20 с.

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Bălți din 12.09.2012. Dosarul nr.1a-361/2012. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: https://cab.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/35ae5aae-9cbf-e211-9226-005056a5fb1a

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Bălți din 20.01.2010. Dosarul nr.1a-75/2011. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: https://cab.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/91c8e12c-a395-e011-812b-00215ae003e7

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 05.10.2010. Dosarul nr.1ra-765/2010. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 02.09.2008. Dosarul nr.1ra-886/2008. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 24.03.2009. Dosarul nr.1ra-237/2009. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 03.05.2011. Dosarul nr.1ra-243/2011. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 03.04.2012. Dosarul nr.1ra-285/2012. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 18.05.2010. Dosarul nr.1ra-510/2010. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 08.10.2019. Dosarul nr.1-2873/2019. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/43524114-4ec8-4e3f-9559-5021132d03d7

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chișinău din 26.02.2010. Dosarul nr.1a-2046/2019. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/558bb54b-a96d-4959-8cc4-09ab2c7 18c38

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 17.02.2010. Dosarul nr.1ra-273/2010. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 10.05.2017. Dosarul nr.1ra-653/2017. [Accesat: 26.03.2020] http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=8787

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 11.05.2011. Dosarul nr.1ra-414/2011. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 19.10.2011. Dosarul nr.1ra-704/2011. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 18.07.2007. Dosarul nr.1ra-804/2007. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 07.04.2009. Dosarul nr.1ra-325/2009. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 28.04.2009. Dosarul nr.1ra-435/2009. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 29.07.2010. Dosarul nr.1re-812/2010. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 07.03.2006. Dosarul nr.1ra-152/2006. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 15.01.2013. Dosarul nr.1ra-62/2012. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 20.06.2012. Dosarul nr.1ra-637/2012. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 07.12.2005. Dosarul nr.1ra-783/2005. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 18.05.2005. Dosarul nr.1ra-314/2005. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 20.04.2010. Dosarul nr.1ra-365/2010. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 24.05.2016. Dosarul nr.1ra-517/2016. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=6746

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 09.12.2008. Dosarul nr.1ra-1230/2008. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Bălți din 27.07.2011. Dosarul nr.1a-278/2011. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: https://cab.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/5d04e186-60c2-e011-91d4-00215ae003e7

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 15.07.2014. Dosarul nr.1ra-874/2014. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=2730

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 24.07.2012. Dosarul nr.1ra-505/2012. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului judiciar al Curţii de Apel Cahul din 10.06.2014. Dosarul nr.05-1a-275-05032014. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: https://cach.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/0267513d-4b03-e411-8956-005056 a5fb1a

Decizia Colegiului judiciar al Curţii de Apel Cahul din 27.03.2013. Dosarul nr.05-1r-1215-28122012. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: https://cach.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/ab48f1c0-68ae-e211-9566-00215ae 0d4e7

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 13.09.2006. Dosarul nr.1re-171/2006. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 05.06.2012. Dosarul nr.1ra-478/2012. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 22.10.2013. Dosarul nr.1ra-772/2013. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=732

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 04.06.2013. Dosarul nr.1ra-418/2013. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=317

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 29.12.2014. Dosarul nr.4-1re-119/2014. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_penal.php?id=617

Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 14.10.2008. Dosarul nr.1ra-965/2008. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 14.11.2012. Dosarul nr.1ra-1223/2012. [Accesat: 26.03.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/index2.php

БОРОДИН, С.В., МАЛИНИН, В.Б. Убийство – общая характеристика. Санкт-Петербург: МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2013. 196 с. ISBN 978-5-91950-051-3

БУЖОР, В., ГУЦУЛЯК, В. Умышленное убийство (ст.145 УК РМ): комментарий. В: Закон и жизнь, 2011, №3, c.8-19. ISSN 1810-3081

АЛЁНКИН, Н.Е. Система привилегированных составов убийства в уголовном праве Pоссии: проблемы совер¬шенствования: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2017. 217 c.

ЧУГУНОВ, А.А. Ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта: Автореферат диссер-тации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Mосква, 2008. 25 c.

ПАРНИЦЫНА, О.С. Проблемы объективной стороны преступлений, предусмотренных ст.107, 113 УК РФ. В: Приоритетные научные направления: от теории к практике, 2015, №17, c.218-224.

АЛЕКСАНДРЕНКО, Ю.А. Проблема назначения справедливого наказания за убийство, совершенное в сос-тоя¬нии аффекта. В: Молодой ученый, 2019, №18, c.210-212. ISSN 2072-0297

БАТУРИНА, М.А. Проблемы квалификации простого убийства. В: Аллея Науки, 2017, №16, Tом 4, c.802-805. ISSN 2587-6244

ЗИМИРЕВА, Л.А. Причинная связь в преступлениях против жизни: Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Москва, 2016. 228 c.

ПОПОВ, А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. Санкт-Петербург: Юри¬ди¬-ческий центр Пресс, 2001. 463 c. ISBN 5-94201-025-0

АНДРУШКО, П.А., АРЯМНОВ, А.А., БАБИЙ, Н.А. et al. Преступления против личности в уголовном праве Беларуси, России и Украины / Oтв. ред. А.И. Чучаев. Москва: Проспект, 2014. 680 с. ISBN 978-5-392-13525-7

STATI, V. Infracţiunea de lăsare în primejdie: problemele conexiunii cu alte fapte infracţionale. În: Revista Naţio-nală de Drept, 2007, nr.9, p.19-24. ISSN 1811-0770

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol. II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1300 p. ISBN 978-9975-53-470-3

КУЛЬКИН, А.И. К вопросу об уголовной ответственности за неоказание помощи больному. В: Вестник Московского университета МВД России, 2014, №2, c.82-86. ISSN 2073-0454

ЩЕТИНИНА, Н.В. Неоказание помощи больному: уголовно-правовая характеристика и вопросы квали¬фи-кации. В: Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 2019, №1, c.143-149. ISSN 2071-8284

КОНСТАНТИНОВ, П. Влияние жестокости преступного поведения на квалификацию убийства. В: Законность, 2001, №9, c.7-10. ISSN 0869-4486

САПОЖНИКОВА, К.А. Проблемы квалификации и разграничения убийства, совершенного в состоянии аффекта. В: Отечественная юриспруденция, 2017, Том 1, №5, c.85-87. ISSN 2412-8228

МАРИНИНА, Е.Ю. Особенности объективной стороны убийства, совершенного в состоянии аффекта. В: Актуальные проблемы юридической науки и практики. Сборник научных статей по материалам Между-народной научно-практической конференции, 2017, Том 2, c.73-78.

ПОТАПОВА, В.О. Особенности объективной стороны убийства, совершенного в состоянии аффекта. В: Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации. Cборник статей XX Между-народной научно-практической конференции, 2019, c.180-184. ISBN 978-5-907204-79-9

BRÎNZA, S., SERBINOV, I. Fapta prejudiciabilă în cazul infracțiunilor de neglijență în serviciu (art.329 CP RM). În: Revista științifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2017, nr.8, p.57-69. ISSN 1814-3199

ТЕР-АКОПОВ, А.А. Бездействие как форма преступного поведения. Москва: Юридическая литература, 1980. 152 с.

АРНАУТОВА, С.С. Объективная сторона убийства, совершенного с особой жестокостью. В: Научный аспект, 2012, №3, c.8-12. ISSN 2226-5694

МЮЛЬКАЛИ, А.А., ОСОКИН, Г.А. Особенности объективной стороны убийства, совершенного с особой жестокостью. В: Актуальные вопросы образования и науки, 2019, №1, c.17-20. ISSN 1996-9929

БОЯРОВ, С.А. Теория и практика «простого» убийства: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов, 2003. 30 с.

АХРАМЕНКА, Н.Ф., БАБИЙ, Н.А., БАРКОВ, А.В. et al. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Под общ. ред. А. В. Баркова, В.М. Хомича. Минск: ГИУСТ БГУ, 2007. 1007 с. ISBN 978-985-6739-60-9

КАМАЛОВА, Д.Г. Возможно ли покушение путем бездействия? В: Российский следователь, 2016, №18, c.43-46. ISSN 1812-3783

КИЛЬЧИЦКИЙ, И.Ф., КИЛЬЧИЦКИЙ, М.М. Бездействие как форма преступного поведения. Особенности бездействия в некоторых преступлениях со специальным субъектом. В: Право в Вооруженных силах, 2012, №5, c.11-18. ISSN 2219-5947

БАБИЧЕВ, А.Г. Преступления против жизни: теоретико-прикладные проблемы и доктринальная модель уголовного закона: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Казань, 2019. 452 с.

ЛАЗАРЕВ, А.М. Сущность бездействия и его уголовно-правовое значение. В: Труды 17-го Международного научно-промышленного форума «Великие реки-2015» (19-22 мая 2015 г.), Секция XIII «Правовые основы борьбы с преступностью и обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях», Вып.5, c.134-142.

Энциклопедия уголовного права. Том 4. Состав преступления. Санкт-Петербург: Издание профессора Малинина, 2005. 797 с. ISBN 5-91005-004-4

STATI, V. Hotărârile Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.22/2017 și nr.33/2017: efectele preconizate asupra legii penale. В: Aктуальные научные исследования в современном мире. Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018, Вып.2, ч.7, p.43-50. ISSN 2524-0986

БОЙКО, А.И. Преступное бездействие. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. 318 с. ISBN 5-9 4201-162-1


Refbacks

  • There are currently no refbacks.