TRANSMITEREA UNEI BOLI VENERICE ŞI CONTAMINAREA CU MALADIA SIDA: STUDIU DE DREPT PENAL COMPARAT

Radu PROCOPCIUC

Abstract


În prezentul studiu este efectuată o analiză juridico-penală comparativă a infracţiunilor de transmitere a unei boli ve­ne­rice şi de contaminare cu maladia SIDA. Sunt studiate legislaţiile penale ale unor state străine în această materie, fiind evidenţiate aspectele pozitive ale normelor de incriminare din legislaţiile penale ale statelor străine supuse analizei. În consecinţă, sunt formulate unele propuneri de îmbunătăţire a cadrului incriminator înscris la art.211 şi 212 din Codul penal al Republicii Moldova.

 

TRANSMISSION OF A VENEREAL DISEASE AND INFECTION WITH AIDS DISEASE: A COMPARATIVE CRIMINAL LAW STUDY

In this study a comparative legal-criminal analysis of the crimes of transmission of a venereal disease and of infection with AIDS disease is performed. The criminal laws of some foreign states in this matter are studied. The positive aspects of the criminalization norms in the criminal laws of the foreign states subject to analysis are highlighted. Consequently some proposals to improve the incriminating framework provided in art.211 and 212 of the Criminal Code of the Republic of Moldova are formulated.


Keywords


venereal disease, AIDS disease, HIV virus, crime, comparative study.

Full Text:

PDF

References


Codul penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

Уголовный кодекс Российской Федерации. [Accesat: 05.05.2020] Disponibil: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1413417de9b695d5e47223127a61d5d4f07cc588/

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p.

COJOCARU, R., COJOCARU, S. Abordări juridico-penale ale infracţiunii de contaminare cu maladia SIDA în legislaţia penală a Republicii Moldova şi propuneri de perfecţionare a incriminării. În: Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Seria „Ştiinţe socioumane”, 2011, ediţia a XI-a, nr.1, p.8-13.

PALAMARCIUC, V. Analiza juridică a infracţiunii „Contaminarea cu maladia SIDA” prevăzute la art.212 C.pen. RM. În: Revista Naţională de Drept, 2011, nr.3, p.52-60.

Уголовный кодекс Республики Армения. [Accesat: 05.05.2020] Disponibil: https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=63312

Уголовный кодекс Грузии. [Accesat: 05.05.2020] Disponibil: https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426

BRÎNZA, S., STATI, V. Drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2011. 1062 p.

Уголовный кодекс Республики Беларусь. [Accesat: 05.05.2020] Disponibil: http://xn----ctbcgfviccvibf9bq8k.xn--90ais/statya-157

Уголовный кодекс Украины. [Accesat: 05.05.2020] Disponibil: http://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/razdel-1-2/

MOŢOC, C., GÎRLA, L. Protecţia juridico-penală a secretului profesional medical în legea penală a României şi a Republicii Moldova. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”, 2019, nr.3(123), p.195-205.

Codul penal al României în redacţia din 2009. În: Monitorul Oficial al României, 2009, nr.510.

Criminal Code of the Republic of Bulgaria. [Accesat: 05.05.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/8395/file/Bulgaria_Criminal_Code_1968_am2017_ENG.pdf

Codul penal, adoptat de Sovietul Suprem al RSSM la 24.03.1961. În: Вештиле Советулуй Супрем ал РССМ, 1961, №10.

Criminal Code of the Czech Republic. [Accesat: 05.05.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/6370/file/Czech%20Republic_CC_2009_am2011_en.pdf

Criminal Code of the Republic Poland. [Accesat: 05.05.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/7354/file/Poland_CC_1997_en.pdf

Criminal Code of the Republic of Serbia. [Accesat: 05.05.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/5480/file/Serbia_CC_am2012_en.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.