PRESTAREA MUNCII ÎN BAZA RAPORTURILOR JURIDICE DE MUNCĂ ATIPICE

Tatiana MIHAILOV

Abstract


Conceptul de muncă atipică devine unul tot mai studiat în ultimele decenii, doctrinarii încercând să-l definească, să dea o clasificare a formelor de muncă atipică și înaintează propuneri în vederea prefecționării legislației muncii sau creării unui nou mecanism de reglementare juridică a unor forme de muncă atipică, care în prezent se află în afara cadrului legal.

 

LABOR SUPPLY BASED ON LEGAL ATYPICAL EMPLOYMENT RELATIONS

The concept of atypical work, is becoming more and more studied in the last decades, the doctrinaires trying to define it, to give a classification of the atypical forms of work and make proposals with a view to improving the labor legislation or creating a new mechanism of legal regulation of some forms of atypical work which is currently outside the legal framework.


Keywords


typical legal employment relationship, atypical work, atypical forms of work.

Full Text:

PDF

References


SADOVEI, N. Dihotomia raportului juridic de muncă. Chișinău: Garamont-studio, 2011. 203p. ISBN 978-9975-4223-0-7

https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/lang--en/index.htm. [Accesat: 31.01.2020]

GUGA Ș. Munca atipică în România. O perspectivă de ansamblu. Ed. a II-a. București: Next Publishing, 2017, p.6.

SADOVEI, N. Depunerea jurământului în contextul diversității condițiilor de apariție a raportului de serviciu și a celor de exercitare a funcției (raporturi juridice de muncă atipice). În: Administrare Publică, 2012, nr.1, p.55-56. ISSN 1813-8489

ЛУШНИКОВ, А.М., ЛУШНИКОВА, М.В. Курс трудового права. B: Коллективное трудовое право. Индиви-дуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право. Учебник. Том II. Москва: Статут, 2009. 1151 с. ISBN 918-5-8354-0617

ȚOP, D. Necesitatea unor reglementări corespunzătoare a formelor de muncă atipică în România. Disponibil: http://www.nos.iem.ro/bitstream/handle/123456789/1196/11-%20TOP.Dan.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [Accesat: 31.01.2020]

Codul Muncii al Republicii Moldova, nr.154 din 28.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162.

АНИСИМОВ, Л. Трудовой договор. Права и обязанности сторон. Москва: Деловой двор. 288 с. ISBN 978-5-91550-021-0

UȚĂ, L., FILIPESCU, V. Contract individual de muncă pe perioadă determinată. Caracterul neîntemeiat al cererii privind transformarea acestuia în contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Încetarea de drept a contractului la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat. În: Încheierea și modificarea contractului individual de muncă în jurisprudența Curții de Apel București, 2014-2016. București: Universul Juridic, 2016. Disponibil: https://www.universuljuridic.ro/contract-individual-de-munca-pe-perioada-determinata-caracterul-neintemeiat-al-cererii-privind-transformarea-acestuia-contract-individual-de-munca-pe-durata-nedeterminata-incetarea-de-drept-con/ [Accesat: 31.01.20020]

VARTOLOMEI, B. Dreptul muncii. Curs universitar. București: Universul Juridic, 2016. 352 p. ISBN 978-606-673-774-6

MARICA, M-E. Contracte de muncă atipice. București: Universul Juridic, 2019, p.230-231. ISBN 978-606-39-0407-3

ȘTEFĂNESCU, A. Munca la domiciliu și telemunca. Drept intern și comparat. București: Universul Juridic, 2011. 280 p. ISBN 978-973-127-515-4

ROȘIORU, F. Dreptul individual al muncii. Curs universitar. București: Universul Juridic, 2017. 638 p. ISBN 978-606-39-0095-2

Legea privind reglementarea activității de telemuncă, nr.81 din 30.03.2018. În: Monitorul Oficial al României, 2018, nr.296.

VARTOLOMEI, B. Reglementarea activității de telemuncă prin Legea nr.81/2018. În: Revista română de dreptul muncii, 2018, nr. 2. Disponibil: https://www.universuljuridic.ro/reglementarea-activitatii-de-telemunca-prin-legea-nr-81-2018/. [Accesat: 31.01.2020].

POPESCU, R-R. Aspecte controversate cu privire la noua reglementare a telemuncii. În: Revista română de dreptul muncii, 2018, nr.3. Disponibil: https://www.universuljuridic.ro/aspecte-controversate-cu-privire-la-noua-reglementa re-a-telemuncii/. [Accesat: 31.01.2020]

MARICA, M-E. Contractul individual de muncă privind activitatea de telemucă în context legislativ intern și european. Elemente de drept comparat. În: Revista română de dreptul muncii, 2018, nr.2. Disponibil: www.universuljuridic.ro/ contractul-individual-de-munca-privind-activitatea-de-telemunca-in-context-legislativ-intern-si-european-elemente-de-drept-comparat/4/. [Accesat: 31.01.2020]

Codul Muncii al României, nr.53 din 24.01.2003. În: Monitorul Oficial al României, 2011, nr.345.

GUGA, Ș. Munca atipică în România de la izbucnirea crizei. O perspectivă de ansamblu. București: Next Publishing, 2016. 57 p. ISBN 978-606-8803-13-5

ROMANDAȘ, N., POSTU, M., FURCULIȚĂ, A. Natura juridică plurivalentă a detașării în cadrul raporturilor de muncă. În: Administrarea Publică, 2015, nr.4, p.45. ISSN 1813-8489

Convenția OIM privind munca cu timp parțial, nr.175 din 24.06.1994, în vigoare din 28.02.1998. Disponibil: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C175 [Accesat: 31.01.2020]

Recomandarea OIM privind munca cu timp parțial, nr.182 din 24.06.1994. Disponibil: https://www.ilo.org/ dyn/normlex/ en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312520:NO [Accesat: 31.01.2020]

MARICA, M-E. Aspecte legate de contractul cu fracțiune de normă în lumina reglementărilor interne, internaționale și europene. Analiză comparativă. În: Revista română de dreptul muncii, 2019, nr.1. Disponibil: www.universuljuri dic.ro/aspecte-legate-de-contractul-cu-fractiune-de-norma-in-lumina-reglementarilor-interne-internationale-si-euro pene-analiza-comparativa/#f7 [Accesat: 31.01.2020]

Legea Republicii Moldova privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, nr.22 din 23.02.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76.

BOIEȘTEANU, E. Aspecte controversate privind natura juridică a muncii zilierilor în lumina Legii Republicii Moldova nr.22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. În: Revista română de dreptul muncii, 2018, nr.3. Disponibil: https://www.universuljuridic.ro/aspecte-controversate-privind-natura-juridica-a-muncii-zilierilor-in-lumina-legii-republicii-moldova-nr-22-2018-privind-exercitarea-unor-activitati-necalificate-cu-caracter-ocazional-desfasurate-de-z/. [Accesat: 31.01.2020].

SZOMBATFALVI-TÖRÖK, F., FAUR, A-L., DOMNARIU, A. Provocările pieței muncii și ale mediului de muncă în societatea postindustrială. În: Materialele Conferinței naționale „Actualități și perspective în legislația muncii”. București: Universul Juridic, 2016, p.151.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.