„SEXTING”, „SEXTORSION”, „REVENGE PORN”: FENOMENE REFLECTATE ÎN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA?

Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI

Abstract


 

Impactul tehnologiilor informaţionale și al comunicaţiilor electronice asupra culturii sexuale a condiționat apariția și dezvoltarea unor fenomene relevante sub aspect penal, desemnate prin englezismele „sexting”, „sextortion” și „revenge porn”. Scopul principal al prezentului studiu se exprimă în identificarea răspunsului la următoarea întrebare: trebuie oare legiuitorul autohton să ofere un cadru legal care să asigure apărarea penală a intimității persoanelor împotriva unor asemenea fenomene sau acest cadru legal deja există? S-a stabilit că legea penală a Republicii Moldova nu conține nicio dispoziție care ar incrimina expres faptele desemnate prin cuvintele „sexting”, „sextortion” și „revenge porn”. Au fost definite noțiunile „sexting”, „pornografie neconsimțită”, „deep fake in revenge porn” și „sextortion”. S-a demonstrat că noțiunea „revenge porn” se referă doar la cazul de pornografie neconsimțită având la bază motivul de răzbunare. Întrucât noțiunile „revenge porn” și „pornografie neconsimțită” se află într-un raport de tip „parte-întreg”, aceste noțiuni nu trebuie confundate. S-a argu­mentat că faptele desemnate prin cuvintele „sexting”, „sextortion” și „revenge porn” pot atrage răspunderea în baza art.173, 175, 177, 189, 206, 2081 și/sau 259 din Codul penal și/sau în baza art.70, 782 și/sau 90 din Codul contravențional. În scopul efi­cien­tizării apărării ordinii de drept împotriva faptelor desemnate prin cuvintele „sexting”, „sextortion” și „revenge porn”, a fost propusă completarea alin.(2) art.177 din Codul penal cu: litera a1) care ar avea următorul conținut: „prin intermediul tehnologiilor informaţionale sau al comunicaţiilor electronice”; litera c) care ar avea următorul conținut: „dacă acestea au fost supuse anterior falsificării pentru a se crea impresia că victima face sau spune ceva ce nu a făcut sau nu a spus de fapt”.

 

“SEXTING”, “SEXTORSION”, “REVENGE PORN”: PHENOMENA REFLECTED IN THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA?

The impact of information technologies and electronic communications on sexual culture has conditioned the emergence and development of criminally relevant phenomena, referred to by the English words “sexting”, “sextortion” and “revenge porn”. The main purpose of this study is to identify the answer to the following question: should the Moldovan legislator provide a legal framework to ensure the criminal defence of privacy against such phenomena or does this legal framework already exist? It was established that the criminal law of the Republic of Moldova does not contain any provision that would expressly incriminate the acts designated by the words “sexting”, “sextortion” and “revenge porn”. The terms “sexting”, “non-consensual pornography”, “deep fake in revenge porn” and “sextortion” were defined. It has been shown that the notion of “revenge porn” refers only to the case of non-consensual pornography based on revenge. As the concepts of “"revenge porn” and “non-consensual pornography” are in a “whole-part” relationship, those concepts should not be confused. It was argued that the actions  designated by the words “sexting”, “sextortion” and “revenge porn” may incur liability under art.173, 175, 177, 189, 206, 2081 and/or 259 of the Criminal Code and/or art.70, 782 and/or 90 of the Contravention Code. In order to streamline the defence of the rule of law against the actions denoted by the words “sexting”, “sextortion” and “revenge porn”, it was proposed to supplement para.(2) art.177 of the Criminal Code with: letter a1) which would have the following content: “by means of information technologies or electronic communications”; letter c) which would have the following content: “if they were previously subjected to forgery in order to create the impression that the victim is doing or saying something that they did not do or said in fact”.


Keywords


“sexting”, “sextortion”, “revenge porn”, non-consensual pornography, deep fake, private life, information technologies, electronic communications, social network, threat.

Full Text:

PDF

References


MACKAY, A.W. Respectful and Responsible Relationships: There’s No App for That (The Report of the Nova Scotia Task Force on Bullying and Cyberbullying). [Accesat: 29.01.2021] Disponibil: https://digitalcommons.schulichlaw.dal.ca/scholarly_works/356/

GUȚAN, S. Obținerea și utilizarea de informații cu privire la viața privată. [Accesat: 29.01.2021] Disponibil: https://www.armyacademy.ro/biblioteca/anuare/2006/a27.pdf

Case of Karttunen v. Finland. [Accesat: 29.01.2021] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104816

Convention on the Rights of the Child. [Accesat: 29.01.2021] Disponibil: https://www.unicef.org/child-rights-convention/ convention-text#

Annual report of the Special Representative of the SecretaryGeneral on Violence against Children. [Accesat: 29.01.2021] Disponibil: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/31/20

HERINEAN, D. Relația dintre șantaj și alte infracțiuni. În: Penalmente Relevant, 2018, nr.1, p.21-43. ISSN 2501-1367.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale „Sinergie” 2020-2030. [Accesat: 29.01.2021] Disponibil: www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6104-strategia-nationala-pentru-prevenirea-si-combaterea-violentei-sexuale-“sinergie”-2020-2030

Decizia Curții Constituționale a României nr.418 din 19.06.2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.16 din 08.06.2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracțiunea de spălare a banilor. În: Monitorul Oficial al României, 2018, nr.625.

Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale. [Accesat: 30.01.2021] Disponibil: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1d9

Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13.12.2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului. [Accesat: 30.01.2021] Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32011L0093

PAȘCA, V. Excesul de reglementare penală şi consecinţele sale. În: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Drept, 2010, nr.2, p.27-32. ISSN 1843-0651

FEȘTEU, C.G. Concursul de calificări (II). În: Penalmente Relevant, 2016, nr.2, p.144-165. ISSN 2501-1367

The Manifesto on European Criminal Policy. [Accesat: 30.01.2021] Disponibil: www.crimpol.eu/manifesto/

Report on the meeting of the Expert Group to Conduct a Comprehensive Study on Cybercrime, held in Vienna from 3 to 5 April 2018. [Accesat: 30.01.2021] Disponibil: https://undocs.org/E/CN.15/2018/12

LIAKOPOULOS, D. Cyberbullying and sexting. New open frontiers of criminal law: the case of Spain. [Accesat: 30.01.2021] Disponibil: https://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-imageviewer.pl?biblionumber=36903

Parenting in the digital age. Parental guidance for the online protection of children from sexual exploitation and sexual abuse. [Accesat: 30.01.2021] Disponibil: https://rm.coe.int/parenting-in-the-digital-age-parental-guidance-for-the-online-protecti/16807670e8

JAISHANKAR, K. Sexting: A new form of Victimless Crime? In: International Journal of Cyber Criminology, 2009, vol.3, Is.1, p.21-25. ISSN 0974-2891

Словник термінів з онлайн-безпеки. [Accesat: 30.01.2021] Disponibil: https://drive.google.com/file/d/10iCbwK00IdXXOSQCM6PBey5hXPf56APL/view

SLANE, A. Sexting and the Law in Canada. In: Canadian Journal of Human Sexuality, 2013, no.22, p.117-122. ISSN 2291-7063

KAUR, P. Sexting or pedophilia? In: Revista Criminalidad, 2014, vol.56, p.263-272. ISSN 1794-3108

Criminal Law and Procedure. [Accesat: 30.01.2021] Disponibil: https://leg.colorado.gov/sites/default/files/documents/2017A/bills/sl/2017a_sl_390.pdf

2011 Louisiana Laws Revised Statutes. Title 14 – Criminal law. [Accesat: 30.01.2021] Disponibil: https://law.justia.com/codes/louisiana/2011/rs/title14/rs14-81-1-1

Code of West Virginia. [Accesat: 30.01.2021] Disponibil: https://www.wvlegislature.gov/Bill_Text_HTML/2013_SESSIONS/rs/pdf_bills/HB2357%20SUB%20ENR.pdf

Opinion on child sexually suggestive or explicit images and/or videos generated, shared and received by children. [Accesat: 30.01.2021] Disponibil: https://rm.coe.int/opinion-of-the-lanzarote-committee-on-child-sexually-suggestive-or-exp/168094e72c

МОШАРОВА, А.С., КАРАБАТОВА, Д.А. Проблемы защиты детей от насилия в киберпространстве. В: Социально-правовая защита детства как приоритетное направление современной государственной поли-тики. Сборник материалов Международной научно-практической конференции, 2018, с.406-409. ISBN: 978-5-7677-2660-8

ДОЗОРЦЕВА, Е.Г., МЕДВЕДЕВА, А.С. Сексуальный онлайн груминг как объект психологического исследо-вания. В: Психология и право, 2019, №2, p.250-263. ISSN 2222-5196

TĂNASE, A. Latura subiectivă a infracțiunii de trafic de ființe umane (art.165 CP RM). În: Revista Națională de Drept, 2011, nr.2, с.10-22. ISSN 1811-0770

WALDMAN, A.E. A Breach of Trust: Fighting Nonconsensual Pornography. In: Iowa Law Review, 2016, vol.102, p.709-723. ISSN 0021-0552

BLOOM, S. No Vengeance for 'Revenge Porn' Victims: Unraveling Why this Latest Female-Centric, Intimate-Partner Offense is Still Legal, and Why We Should Criminalize It. In: Fordham Urban Law Journal, 2014, vol.42, no1, p.233-289. ISSN 0199-4646

CITRON, D.K., FRANKS, M.A. Criminalizing revenge porn. In: Wake Forest Law Review, 2014, vol.49, p.345-391. ISSN 0043-003X

DURIO, L. Turn Your Cameras Off in the Bedroom: 'Revenge Porn' Is Now a Felony in Louisiana. In: Southern University Law Review, 2016, vol.43.2. p.251-268. ISSN 0099-1465

CARTER, N. The Case for the Criminalisation of Revenge Pornography in Australia. In: SSRN Electronic Journal, January 2015. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2834668 ISSN 1556-5068.

MCGLYNN, C., RACKLEY, E., HOUGHTON, R. Beyond „Revenge Porn”: The Continuum of Image-Based Sexual Abuse. In: Feminist Legal Studies, 2017, vol.25, p.25-46. ISSN 1572-8455

Case of Volodina v. Russia. [Accesat: 01.02.2021] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194321

Criminal Code. [Accesat: 01.02.2021] Disponibil: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/

Alabama Senate Bill 301. [Accesat: 01.02.2021] Disponibil: https://legiscan.com/AL/text/SB301/2017

Arizona Revised Statutes. [Accesat: 01.02.2021] Disponibil: https://www.azleg.gov/viewdocument/?docName=https://www.azleg.gov/ars/13/01425.htm

2015 Arkansas Code. Title 5 – Criminal Offenses. [Accesat: 01.02.2021] Disponibil: https://law.justia.com/codes/arkansas/2015/title-5/subtitle-3/chapter-26/subchapter-3/section-5-26-314/

Codul penal al Regatului Belgiei. [Accesat: 01.02.2021] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Belgia-RO.html

Codul penal al Regatului Danemarcei. [Accesat: 01.02.2021] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Danemarca-RO.html

Legge 19 luglio 2019, n. 69. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. [Accesat: 02.02.2021] Disponibil: https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/07/26/codice-rosso#tre

Codul penal al Republicii Malta. [Accesat: 02.02.2021] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Malta-RO.html

Codul penal al Republicii Polone. [Accesat: 02.02.2021] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Polonia-RO.html

Sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 27.04.2018. Dosarul nr.1-1254/2017. [Accesat: 02.02.2021] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/5f082cf6-204a-e811-80d4-0050568b021b

Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 04.12.2019. Dosarul nr.1ra-2080/2019. [Accesat: 02.02.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=14821

Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale. [Accesat: 02.02.2021] Disponibil: https://www.egov.md/en/file/1442/download?token=TtfyfhOX

DELFINO, R.A. Pornographic Deepfakes: The Case for Federal Criminalization of Revenge Porn’s Next Tragic Act. In: Fordham Law Review, 2019, vol.88, Iss.3, p.887-938. ISSN 0015-704X

STEVENS, D. Regulating Deepfake Technology. [Accesat: 02.02.2021] Disponibil: https://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=152071

Cât de inofensiv este sextingul în rândul copiilor? Ghid pentru profesioniști. [Accesat: 02.02.2021] Disponibil: http://lastrada.md/pic/uploaded/brosura%20sexting.pdf

HUMELNICU, I.V. Sextortion – the newest online threat. In: AGORA International Journal of Administration Science, 2017, no1, p.7-13. ISSN 2359-800X

Online sexual coercion and extortion as a form of crime affecting children / Law enforcement perspective. [Accesat: 03.02.2021] Disponibil: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/online_sexual_coercion_and_ extortion_as_a_form_of_crime_affecting_children_0.pdf

A Bill for an act to create the offense of sexual extortion. [Accesat: 03.02.2021] Disponibil: https://www.arkleg.state.ar.us/Acts/Document?type=pdf&act=664&ddBienniumSession=2017%2F2017R

2018 Maryland Code. Criminal Law. [Accesat: 03.02.2021] Disponibil: https://law.justia.com/codes/maryland/2018/criminal-law/title-3/subtitle-7/section-3-709/

Cyber Exploitation Amendments. [Accesat: 03.02.2021] Disponibil: https://www.courthousenews.com/wp-content/ uploads/2017/04/Utah-Sextort.pdf

HERINEAN, D. Ce infracțiuni pot fi comise în mediul online și social media? https://www.juridice.ro/689627/ce-infractiuni-pot-fi-comise-in-mediul-online-si-social-media.html

Sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 25.07.2019. Dosarul nr.1-2296/2019. [Accesat: 03.02.2021] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/fb2d6146-bef4-4e9f-9bc7-bd66fe358a20

Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 16.07.2019. Dosarul nr.1ra-613/2019. [Accesat: 03.02.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=14089

Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 20.06.2016. Dosarul nr.1ra-1000/2016. [Accesat: 03.02.2021] Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/077d51fa-1e39-e611-9a6d-005056a5d154


Refbacks

  • There are currently no refbacks.