INFLUENŢA TELEVIZIUNII ASUPRA PROCESULUI DE PERCEPERE A REALITĂŢII SOCIALE, ÎN PRINCIPAL A VIOLENŢEI, DE CĂTRE DEŢINUŢII MINORI ŞI SOCIETATEA CIVILĂ

Mariana GRAMA, Ana POPESCU (SOLTAN)

Abstract


Televiziunea este mediumul cel mai utilizat în majoritatea ţărilor lumii, devansând radioul şi presa scrisă. Datorită accesibilităţii lui din multiple puncte de vedere, a cunoscut o puternică şi rapidă dezvoltare şi răspândire. Televiziunea este un canal eficient datorită tipului de mesaje de care uzează: mesajele audiovizuale au o forţă persuasivă cu totul deo­sebită, ţinând de forţa de sugestie a imaginii, culorii şi mişcării (implică mai multe tipuri de analizatori, o percepţie mai completă şi complexă). Ele sunt mai facile din punct de vedere intelectual, fiind uşor de asimilat fără un efort deosebit. Această asimilare facilă este şi mai mult sporită de faptul că televiziunea este un mass-medium prin excelenţă non-selectiv: oamenii au puţin control asupra conţinutului programelor TV; de multe ori ei se uită la televizor fără să se întrebe ce fel de imagini li se derulează prin faţa ochilor. De asemenea, este un medium non-selectiv şi sub raportul timpului: oamenii se uită la televizor între anumite ore când sunt disponibili pentru aceasta, şi mai rar pentru a urmări anumite programe conştient selectate.

Studiul dat se axează pe cercetarea influenței canalului mediatic de televiziune asupra procesului de percepere a reali­tăţ­ii sociale, în principal a violenţei, de către deţinuţii minori şi societatea civilă. Problematica este abordată din punctul de vedere al teoriei cultivării.

Pentru testarea şi verificarea ipotezelor de bază a fost folosită metoda experimentului de tip invocat, multivariat, în care s-au încorporat două metode cantitative de culegere a datelor: ancheta pe bază de chestionar şi metoda psihometrică, reprezentată de un inventar de personalitate.

Lotul experimental a fost format în total din 86 de subiecţi, diferenţiaţi în funcţie de mai multe criterii: statut socio­ju­ridic (deţinuţi minori şi societatea civilă), statut profesional (fără studii şi cu studii) şi statut socioeconomic (scăzut şi înalt). Cercetarea s-a realizat în perioada 2018-2019.

 

THE INFLUENCE OF TELEVISION ON THE PROCESS OF PERCEPTION OF SOCIAL REALITY, 
MAINLY OF VIOLENCE BY MINOR DETAINEES AND THE CIVIL SOCIETY

Television is the most widely used medium in most countries of the world, being ahead of radio and written press. Due to its multifarious accessibility, it had a strong and rapid spread and development. Television is an effective channel due to the type of messages it uses: audio-visual messages, in particular, have a special persuasive force related to the suggestive power of image, colour and motion (involving several types of analysers, a more complete and complex perception). It is quite easy to assimilate them, because they don’t require much intellectual effort. This light assimilation is further enhanced by the fact that television is a non-selective mass medium par excellence: people have little control over the content of TV programmes; they often watch TV without wondering what kind of images run in front of their eyes). It is also a non-selective medium in terms of time: people watch TV between certain hours when they are available for it, and only seldom they watch certain consciously selected programmes.

This study is focused on the research of the influence of the television media channel on the process of perception of social reality, mainly of violence by minor detainees and civil society. The issue is approached from the point of view of the cultivation theory.

For the testing and verification of the basic hypotheses, the method of invoked multivariate experiment was used, involving two quantitative methods of data collection, the questionnaire-based survey and the psychometric method represented by a personality inventory.

The experimental lot consisted of a total of 86 subjects, differentiated according to several criteria: socio-legal status (minor detainees and civil society), professional status (with/without degree) and socioeconomic status (low and high). The research was performed between 2018 and 2019.


Keywords


television, violence, influence, perception, minor detainees, civil society, questionnaire, personality inventory, experimental lot.

Full Text:

PDF

References


CRISTEA, D. Tratat de psihologie socială. Bucureşti: Trei, 2015. ISBN 978-606-719-296-4

Sinteza cercetării „Utilizarea timpului în Republica Moldova” Chișinău. 2013 // statistica.gov.md/pageview.php?l= ro&idc=350&id=4161

DRAGOMIRESCU, V. Psihosociologia comportamentului deviant. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976.

NECULAU, A. Manual de psihologie socială. Iași: Polirom, 2004. ISBN: 973-681-759-8


Refbacks

  • There are currently no refbacks.