ORGANIZAREA STATALĂ A PUTERII – DE LA ARISTOTEL LA CONTEMPORANEITATE

Alexandru ARSENI, Veronica POZNEACOVA

Abstract


Viața parlamentară ca și cea politică de astăzi operează permanent cu sintagmele „republica parlamentară” și „republica prezidențială”, fără a cunoaște esența autentică și semnificația lor. Forma de guvernământ ca organizare a puterii de stat este cunoscută și pe larg expusă încă din Antichitate în lucrările, mai cu seamă, ale lui Aristotel. Respectiv, pornind de la cele expuse mai sus, putem concluziona că ideile lui Aristotel sunt esențiale pentru știința dreptului, în general, și cea a dreptului constituțional, în particular. Studiului dat este dedicat cercetării formelor de guvernământ prin prisma ideilor exprimate de marele filosof, fiindcă anume capitolele Politicii și ale Eticii nicomahice, în care gânditorul certetează schim­barea formelor de guvernământ, oglindesc, pe de o parte, originalitatea gândirii lui Aristotel, iar, pe de altă parte, reprezintă și o actualitatea practică în cadrul științei dreptului constituțional contemporan.

 

STATE ORGANISATION OF POWER - FROM ARISTOTLE TO THE PRESENT

 The parliamentary life, like today's political life, constantly operates with the phrases “Parliamentary Republic” and “Presidential Republic” without knowing their true essence and meaning. The form of government, as an organisation of the state power, has been known and widely described since ancient times in a large number of works, in particular those of Aristotle. So, we could conclude that Aristotle’s ideas are crucial for the legal science in general and constitutional law in particular. This research is dedicated to the study of different forms of government through the prism of the ideas expressed by the great philosopher. The Nicomachean Ethics and Politics, in which the thinker investigates the changing forms of government, reflect, on the one hand, the originality of Aristotle’s thinking and, on the other hand, has practical relevance in the science of modern constitutional law.


Keywords


Constitution, Law, form of government, form of State organisation of power, monarchy/royalty, aristocracy, police, tyranny, oligarchy, democracy, “good governance”.

Full Text:

PDF

References


GEORGESCU, Ș. Filosofia dreptului. O istorie a ideilor din ultimii 2500 de ani. București: ALL Beck, 2001.

COROLIUC, B., CIOBANU, I. Istoria ideilor politice şi juridice din antichitate până în secolul XX (curs rezumativ). Bălţi: Presa Universitară Bălţeană, 2005, p.30-31.

DELEANU, I. Drept constitutional și instituții politice. Tratat. Iași: Chemarea, 1996.

NEGRU, B., NEGRU, A. Teoria general a dreptului și statului. Chișinău, 2006, p.508.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FILOSOFIE. Istoria filosofiei moderne. Vol.1. București, 1937, p.79-95.

POPA, N., DOGARU, I., DĂNIȘOR, G., CLAUDIU DĂNIȘOR, D. Filosofia dreptului. Marile curente. București: ALL Beck, 2002, p.62- 63.

BĂDESCU, M. Conceptele fundamentale în teoria și filosofia dreptului, Școli și curente în gândirea juridică. București: Lumina Lex, 2002, p.15.

ARISTOTEL. Politica. Ediţie bilingvă. /Traducere, comentarii şi index de Alexander Baumgarten cu un studiu introductiv de Vasile Muscă. Bucureşti: IRI, 2001, p.37.

CAPCELEA, V. Filosofia dreptului, Manual pentru instituții de învățământ superior. Chișinău: ARC, 2004, p.58.

ARISTOTEL. Etica nicomahică. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1988, p.105.

ARISTOTEL. Politica. București: Didot, 1996, p.83.

RÂBCA, E., ZAHARIA, V., MĂRGINEANU, V., CIOBANU, R. Filosofia dreptului. Chișinău: Artpoligraf, 2016, p.63.

ARSENI, A. Drept constituțional și instituții politice. Vol.1. Ediția a 2-a. Chișinău, 2019, p.241.

НЕРСЕСЯНЦ, В.С. (отв. ред.) История политических и правовых учений. Древний мир. Москва: Наука, 1985, с.60.

STERE, C. Curs de drept constituțional. Chișinău: Cartier, 2016, p.42-43.

КАЦАПОВА, И.А. Философия права. Москва, 2005.

DUMITRESCU, C.A. Esența conceptului de bună-guvernare în viziunea lui Aristotel. Partea I. Dimensiunea institu¬ţională. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”.

МАРТЫШИН, О.В. (отв. ред.) История политических учений. Москва: Юристъ, 1996, с.53.

https://juridicemoldova.md/6439/aspecte-privind-esenta-parlamentarismului.html

PRELAT, M., BOULOIS, I. Institutions politiques et droit cinstitutionel. 6-em edition. Paris: Dalloz, 1975, p.107.

MURARU, I. Drept constituțional și instituții politice. București: Actami, 1997, p.130.

VARZARI, P. Istoria gândirii politice (Compendiu). Material didactic pentru studenți. Chişinău, 2017.

GEORGESCU, P.A. Filosofia dreptului în contextul actualității. Tratat și antologie de texte. București: Editura Universității „Titu Maioarescu”, 2001, p.56, 63.

http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)

VRABIE, G. Drept constituțional și instituții politice. Vol.1. București: Cugetarea, 1999, p.110.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.