EFECTELE LIPSEI CALITĂȚII SPECIALE A SUBIECTULUI INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.333 DIN CODUL PENAL

Cristian BRÎNZA

Abstract


Se analizează dacă art.333 și art.334 din Codul penal al Republicii Moldova pot fi aplicate în situațiile în care: 1) nu a fost respectată forma cerută de lege pentru numirea, alegerea sau darea unei însărcinări arbitrului ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, persoanei care gestionează o organizație comercială, obștească sau o altă organizație nestatală, persoanei care lucrează pentru o astfel de organizație ori participantului la un eveniment sportiv de pariat;
2) se exercită în fapt, nu și în drept, atribuțiile de arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, de persoană care gestionează o organizație comercială, obștească sau o altă organizație nestatală, de persoană care lucrează pentru o astfel de organizație ori de participant la un eveniment sportiv de pariat. În rezultatul analizei doctrinei penale, a regle­mentărilor penale și extrapenale din legislația Republicii Moldova, precum și a reglementărilor din legile penale ale altor state, se ajunge la concluzia că persoana, care exercită în fapt, nu și în drept, atribuțiile de arbitru ales sau numit să so­luționeze prin arbitraj un litigiu, de persoană care gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală, de persoană care lucrează pentru o astfel de organizație ori de participant la un eveniment sportiv de pariat, nu poate fi subiect al infracțiunilor prevăzute la art.333 CP RM. Totodată, răspunde în baza art.27 și a art.334 CP RM cel care promite, oferă sau dă, personal sau prin mijlocitor – unei persoane pe care o consideră că exercită în drept atribuțiile de arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, de persoană care gestionează o organizație comercială, obștească sau o altă organizație nestatală, de persoană pe care o consideră că lucrează pentru o astfel de organizație ori de participant la un eveniment sportiv de pariat, deși, din cauze independente de voința mituitorului, această persoană exercită doar în fapt atribuțiile respective – bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin celui pe care mituitorul încearcă să-l mituiască, pentru sine sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu, pentru a în­târzia ori a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sale sau contrar acesteia, fie în cadrul unui eveniment sportiv de pariat.

 

EFFECTS OF THE ABSENCE OF THE SPECIAL QUALITY OF THE SUBJECT OF THE OFFENSES PROVIDED FOR IN art.333 OF THE CRIMINAL CODE

 This article analyses if art.333 and art.334 of the Criminal Code of the Republic of Moldova could be applied in situations where: 1) the form required by law for the appointment, election or assignment of an arbitrator elected or appointed to solve a dispute by arbitration, the person administering a commercial, social, or other non-state organisation, the person working for such an organisation or the participant in a sports betting event, was not  observed; 2) the duties of an arbitrator elected or appointed to solve a dispute by arbitration, of a person administering a commercial, social, or other non-state organisation, of a person working for such an organization or of a participant in a sports betting event are exercised in fact, not in law. As a result of the analysis of the criminal doctrine, of the criminal and extra-criminal regulations from the legislation of the Republic of Moldova, as well as of the regulations from the criminal laws of other states, it is concluded that the person who exercises in fact, not in law, the duties of an arbitrator elected or appointed to resolve a dispute by arbitration, of a person administering a commercial, social, or other non-state organization, of a person working for such an organisation or of a participant in a sports betting event, is not the subject of the offenses provided for in art.333 CC RM. At the same time, according to art.27 and 334 CC RM, the one who promises, offers or gives, personally or through an intermediary – to a person they  consider to exercise in law the duties of an arbitrator elected or appointed to resolve a dispute by arbitration, of a person administering a commercial, social, or other non-state organisation, of a person working for such an organisation or of a participant in a sports betting event, shall be held liable, although, for reasons beyond the control of the bribe-taker, that person exercises in fact the duties - money, securities, other goods, or material advantages in any form, which do not belong to the person whom the briber is trying to bribe, for themselves or for another person, in order to undertake or not to undertake or to delay or to speedup actions being in the exercise of their function or contrary to it or in a sports betting event.

Keywords


the special subject of the crime, the arbitrator elected or appointed to solve a dispute by arbitration, the person administering a commercial, social, or other non-state organisation, the person working for a commercial, social, or other non-state organi

Full Text:

PDF

References


Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 22.12.2014 cu privire la aplicarea legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru infracţiunile de corupţie. [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=248

ГОРДЕЙЧИК, С.А. Специальный субъект уголовно наказуемых злоупотреблений правом. B: Современные тенденции развития науки и технологий, 2017, №3-8, c.46-54. ISSN 2413-0869

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.7 din 15.05.2017 cu privire la aplicarea legislaţiei, referitoare la răspunderea penală pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, precum şi neglijenţa în serviciu. [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=216

ЯНИ, П.С. Экономические и служебные преступления. Москва: Бизнес-школа «Интел-синтез», 1997. 201 c. ISBN 5-87057-082-4

СОЛДАТОВА, Л.А. Ответственность за злоупотребление полномочиями или превышение полномочий слу-жащими коммерческих и иных организаций. Казань, 2002. 148 c. ISBN 5-85247-031-7

ЕГОРОВА, Н.А. Юридические основания осуществления управленческих функций специальным субъектом преступления. B: Уголовное право, 2005, № 5, c.16-19. ISSN 2071-5870

ШНИТЕНКОВ, А. Спорные вопросы регламентации в УК РФ понятия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации. B: Уголовное право, 2004, №2, c.82-83. ISSN 2071-5870

ДОБРОВОЛЬСКИЙ, В.И. Ответственность рейдера по российскому законодательству. Москва: Волтерс Клувер, 2010. 168 c. ISBN 978-5-466-00565-3

ВОЛЖЕНКИН, Б.В. Служебные преступления. Москва: Юристъ, 2000. 368 c. ISBN 5-7975-0317-4

ПАСТУХОВ, И.Н., ЯНИ, П.С. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Проблемы квалификации. Москва: ИПК РК Генеральной прокуратуры РФ, 1999. 50 c.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления». [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: https://rg.ru/2019/12/06/postabovlenie-nalog-dok.html

Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.03.2015 № 1 «О практике применения судами законодательства по делам об уклонении от уплаты сумм налогов, сборов (статья 243 УК)». [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: court.gov.by/ru/jurisprudence/post_plen/criminal/vsprop/c55ebf4db9286e7c.html

ВИНОКУРОВ, В.Н. Квалификация соучастия в преступлениях со специальным субъектом. B: Уголовное право, 2010, №2, c.24-29. ISSN 2071-5870

ЛУКАШОВ, А.И., САРКИСОВА, Э.А. Об уголовной ответственности фактических (теневых) руководителей организаций. [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/150458/1/Лукашов%20А.%20Спецсубъект.pdf

ВОЛЖЕНКИН, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. Санкт¬Петербург: Юридический центр Пресс, 2007. 776 c. ISBN 978-5-94201-532-9

ВИТВИЦКАЯ, С.С. Уголовная ответственность за экономические преступления специальных и неспециальных субъектов (проблема «фактического» исполнителя). B: Российский следователь, 2007, №20, c.17-19. ISSN 1812-3783

PIPEREA, GH. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor societăţilor comerciale. Noţiuni elementare. Bucureşti: ALL Beck, 1998. 252 p. ISBN 973-9435-04-1

SELEVESTRU, I. Subiectul infracţiunilor prevăzute la art.191 CP RM. În: Revista științifică a USM „Studia Univer¬sitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2015, nr.8, p.157-168. ISSN 1814-3199

BRÎNZA, C. Luarea de mită și darea de mită săvârșite de două sau mai multe persoane. În: Polish Science Journal, Is. 7. Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2019, p.45-59. ISBN 978-83-949403-4-8

КИСЕЛЁВА, А.М. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии специальным субъектом. B: Право: современные тенденции: Материалы III Mеждунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). Краснодар: Новация, 2016, c. 140-143. ISBN 978-5-905557-78-1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64996/

Определение Конституционного Суда РФ от 21.06.2011 № 852-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Лясниковой Г.О. на нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации». [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/58102408/

Swiss Criminal Code. [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/index.html

Codul penal al Republicii Franceze. [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Franta-RO.html

Codul penal al Marelui Ducat de Luxemburg. [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Luxemburg-RO.html

Codul penal al Regatului Spaniei. [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Spania-RO.html

DE LA CUESTA, J.L. Criminal responsibility of legal persons in Spanish law. In: Revue internationale de droit pénal, 2013, no.1, vol.84, p.143-179. ISSN 0223-5404

SERBINOV. I. Subiectul infracțiunilor de neglijență în serviciu (art.329 din Codul penal) (Partea I). În: Revista Națională de Drept, 2017, nr.9, p.14-24. ISSN 1811-0770

MIHALACHE, IU. Controverse privind natura raporturilor juridice dintre administrator şi societatea comercială. În: Revista Națională de Drept, 2014, nr.1, p.22-27. ISSN 1811-0770

Legea Republicii Moldova privind societăţile cu răspundere limitată, nr.135 din 14.06.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130.

Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni, nr.1134 din 02.04.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.38-39.

Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86.

Legea contenciosului administrativ, nr.793 din 10.02.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58.

STATI, V. Proiectul Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la aplicarea art.327-329 din Codul penal al Republicii Moldova: observații și sugestii. În: Актуальные научные исследования в современном мире: ХX Международная научная конференция (21-22 декабря 2016 г., Переяслав-Хмельницкий). Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2016, Вып.12, ч.3, р.79-87. ISSN 2524-0986

Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116 din 19.07.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320.

Nota informativă la Proiectul Legii privind modernizarea Codului civil și modificarea și completarea unor acte le¬gislative. [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: https://particip.gov.md/public/documente/131/anexe/ro_5067_NFCivilNew.pdf

Tabelul divergenţelor la Proiectul de Lege privind modernizarea Codului civil și modificarea și completarea unor acte legislative. [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: www.justice.gov.md/public/files/noutati/Sinteza_Cod_civil_din_27.02.18.pdf

Încheierea nr.127 din 19.10.2012 a Secției penale a Tribunalului Ilfov. [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: https://www.reportingproject.net/veggiescam/documents/dirty/P22_SENTINTA_ABBAS.pdf

Legea României pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, nr.241 din 15.07.2005. În: Monitorul Oficial al României, 2005, nr.662.

ICCJ. Decizia nr 272/2013. Penal. Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005). Recurs. [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: https://legeaz.net/spete-penal-iccj-2013/decizia-272-2013

MAREȘ, M. Darea de mită. Răspunderea penală a companiilor. [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: https://www.zf.ro/opinii/mihai-mares-mares-mares-darea-de-mita-raspunderea-penala-a-19421458

Codul muncii al Republicii Moldova, nr.154 din 28.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162.

SADOVEI, N. Aspecte generale privind categoriile raporturilor juridice de muncă atipice. Creșterea impactului cer-ce¬tării și dezvoltarea capacității de inovare. În: Conferința științifică cu participare internațională consacrată aniversării a 65-a a USM (21-22 septembrie 2011). Rezumatele comunicărilor. Științe sociale. Vol.I. Chișinău, CEP USM, 2011, p.193-196. ISBN 978-9975-71-140-1

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p. ISBN 978-9975-53-469-7

Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-рации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц». [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: https://sledcom.ru/documents/Obsuzhdenija_zakonoproektov/item/1133/

Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц». [Accesat: 14.08.2020] Disponibil: https://sledcom.ru/document/1134


Refbacks

  • There are currently no refbacks.