OBIECTUL JURIDIC SPECIAL AL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.264 DIN CODUL PENAL

Nicolae POSTOVANU

Abstract


Obiectul juridic special al infracțiunilor prevăzute la art.264 din Codul penal al Republicii Moldova are un caracter complex. Acest obiect include două componente: obiectul juridic principal și obiectul juridic secundar. Obiectul juridic principal îl formează relațiile sociale cu privire la securitatea circulației rutiere sau a exploatării mijloacelor de transport. Securitatea circulației rutiere se exprimă în starea de lucruri condiționată de conducerea mijloacelor de transport, care asigură protecţia persoanelor împotriva accidentelor rutiere ce presupun încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, în rezultatul căreia se cauzează vătămarea medie sau gravă ori decesul unei sau mai multor persoane. Securitatea exploatării mijloacelor de transport se exprimă în starea de lucruri condiționată de respectarea de către persoana care conduce mijlocul de transport a cerințelor tehnice de utilizare a acestuia, ceea ce asi­gură protecţia persoanelor împotriva accidentelor rutiere care presupun încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, în rezultatul căreia se cauzează vătămarea medie sau gravă ori decesul unei sau mai multor persoane. Obiectul juridic secundar al infracțiunilor prevăzute la art.264 CP RM îl constituie relațiile sociale cu privire la sănătatea sau viața persoanei. Dacă prin aceeași încălcare a regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport se cauzează din impru­denţă, de exemplu, o vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii și decesul a două sau mai multor persoane, nu este corect să se aplice doar alin.(5) art.264 CP RM. În acest caz, trebuie invocat și alin.(1) art.264 CP RM.

 

THE SPECIFIC LEGAL OBJECT OF THE OFFENCES SET OUT IN art.264 OF THE CRIMINAL CODE

The specific legal object of the offences set out in art. 264 of the Criminal Code of the Republic of Moldova has a complex character. This object includes two components: the main legal object and the secondary legal object. The main legal object is social relations regarding the safety of road traffic or the operational safety of means of transport. The safety of road traffic is expressed in the state of affairs conditioned by the driving of means of transport, which ensures the protection of persons against road accidents involving violations of transport traffic or operational safety rules, resulting in less severe or severe bodily injury or damage to health or death of one or more persons. The operational safety of means of transport is expressed in the state of affairs conditional on the person driving the means of transport complying with the technical requirements for its use, which ensures the protection of persons against road accidents involving violations of transport traffic or operational safety rules, resulting in less severe or severe bodily injury or damage to health or death of one or more persons. The secondary legal object of the offences set out in art. 264 PC RM is the social relations regarding the health or life of a person. If the person driving the means of transport violates   the road traffic or operational safety rules causing, by imprudence, for example, a less severe bodily injury or damage to health and the death of two or more persons, it is not correct to apply only para. (5) art. 264 CC RM. In this case, para. (1) art. 264 CC RM must be invoked as well.


Keywords


the object of the offence, the specific legal object of the offence, the safety of road traffic, the operational safety of means of transport, the health of a person, the life of a person, the cumulation of offences.

Full Text:

PDF

References


POSTOVANU, N. Obiectul juridic generic și obiectul juridic de subgrup al infracțiunilor prevăzute la art. 264 din Codul penal. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe sociale”, 2020, nr.3, p.236-243. ISSN 1814-3199

МУХОРТОВА, М.В. Преступления, связанные с нарушением специальных правил: природа и особенности элементов состава: Dиссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2016. 260 c.

Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova. Partea specială. [Accesat: 08.07.2020] Disponibil: https://www.academia.edu/7140742/Comentariu_la_codul_penal_al_republicii_moldova_partea_speciala._conspecte_md_

BUDECI, V. Răspunderea penală pentru infracţiunile în domeniul transportului rutier: Teză de doctor în drept. Chișinău, 2014. 213 p.

BRÎNZA, S. Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului. Chișinău: Tipografia Centrală, 2005. 675 p. ISBN 9975-70-414-X

SLISARENCO, I. Natura juridică a faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier: Teză de doctor în drept. Chişinău, 2019. 221 p.

НАМНЯСЕВ, В.В. Отдельные проблемы установления объекта в составе преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. B: Успехи современной науки и образования, 2016, №12, Том 7, c.20-22. ISSN 2412-9631

УЛЕЗЬКО, И.С. Ответственность за нарушение правил безопасности при ведении горных,строительных или иных работ (ст.216 УК РФ): уголовно-правовой и криминологические аспекты: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Кисловодск, 2014. 192 c.

POSTOVANU, N. Conținutul vinovăției în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 264 din Codul penal. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe sociale”, 2019, nr.11, p.171-181. ISSN 1814-3199

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 30.11.2011. Dosarul nr. 1ra-1001/2011. [Accesat: 08.07.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/archive_courts/cauta/

ПРОЦЕНКО, С. Предмет и объект уголовно-правовой охраны в составе транспортного преступления. [Accesat: 10.07.2020] Disponibil: https://zakon.ru/blog/2015/3/17/predmet_i_obekt_ugolovnopravovoj_oxrany_v_sostave_transportnogo_prestupleniya

BRÎNZA, S., ULIANOVSCHI, X., STATI, V. et al. Drept penal. Partea Specială. Chișinău: Cartier, 2005. 804 p. ISBN 9975-79-324-X

ГЫРЛА, Л.Г., ТАБАРЧА, Ю.М. Уголовное право Республики Молдова. Часть Особенная. Том 2. Кишинэу: Cartdidact, 2010. 592 c. ISBN 978-9975-4158-2-8

Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Молдова. Общая и Особенная Части / Под ред. В.Бужора, В.Гуцуляка. [Accesat: 08.07.2020] Disponibil: https://criminology.md/index.php/ro/manuale-si-monografii/225-kommentarij-k-ugolovnomu-kodeksu-respubliki-moldova-obshchaya-i-osobennaya-chast

BORODAC, A. Manual de drept penal. Partea Specială. Chişinău: Tipografia Centrală, 2004. 622 p. ISBN 9975-9788-7-8

BARBĂNEAGRĂ, A., ALECU, GH., BERLIBA, V. et al. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu (Adnotat cu jurisprudenţa CEDO şi a instanţelor naţionale). Chişinău: Sarmis, 2009. 860 p. ISBN 978-9975-105-20-0

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1300 p. ISBN 978-9975-53-470-3

Legea Republicii Moldova privind siguranţa traficului rutier, nr.131 din 07.06.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106.

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ. B: Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №50.

АЮПОВА, Г.Ш., МАКЕЕВА, И.С. К вопросу об объекте нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. B: Вестник Уральского юридического института МВД России, 2019, №1, c.95-99. ISSN 2312-5640

CARP, S., SLISARENCO, I. Conceptul de regulă de siguranţă a traficului rutier. În: Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere (Materialele Conferinței științifico-practice internaționale (26 iunie 2018)). Chișinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2018, p.21-32. ISBN 978-9975-121-48-4

АЮПОВА, Г.Ш. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2018. 225 c.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere, nr.357 din 13.05.2009. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.92-93.

ВИНОКУРОВ, В.Н. Определение предмета и субъектов отношений как способы установления объекта прес¬тупления. B: Государство и право, 2011, №7, c.45-52. ISSN 0132-0769

БАБАНІН, С.В. Об'єкт порушення чинних на транспорті правил. B: Право і суспільство, 2012, №6, c.137-141. ISSN 2078-3736

ОСАДЧИЙ, В.І. Об’єкт транспортних злочинів. B: Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право, 2012, №3, c.194-201. ISSN 2308-5053

ДЕНИСОВИЧ, В.В., МАЙОРОВ, В.И., ПОЛЯКОВА, С.В. Дорожное движение как сфера общественных отношений. B: Вестник Челябинского государственного университета, 2015, №17, c.30-37. ISSN 2409-4102

Regulamentul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corporale, nr.199 din 27.06.2003 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-172.

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol. I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p. ISBN 978-9975-53-469-7

БРЫНЗА, С.М. Охрана здоровья личности по уголовному законодательству Республики Молдова. În: Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науковопрактичної конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 16 червня 2016 року). Тези наукових доповідей. Київ: АртЕк, 2016, c.116-124. ISBN 978-617-7264-30-8

КАТЕРИНЧУК, К.В. Кримінально-правова охорона здоров'я особи: доктринальні, законодавчі та правозастосовчі проблеми: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ, 2019. 559 c.

БЕЗРУЧКО, Е.В. Преступления, посягающие на безопасность здоровья человека: теоретико-правовое иссле¬до¬вание: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Ростов-на-Дону, 2018. 450 с.

СМИРНОВ, Р.Ю. Здоровье человека как объект уголовно-правовой охраны. В: Вестник Ярославского государ¬ст¬венного университета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки, 2010, №3, с.63-66. ISSN 2658-3844

КОРЯКИНА, Е.А. Жизнь человека как объект уголовно-правовой охраны: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2011. 22 с.

МИТРОФАНОВ І.І., ЛІНОВ, В.М. Злочини проти здоров’я людини. Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017. 328 с.

Codul penal al României din 17.07.2009. În: Monitorul Oficial al României, 2009, nr. 510.

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.20 din 08.07.1999 despre practica judiciară cu privire la aplicarea legislaţiei, la examinarea cauzelor penale referitoare la încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau exploatare a mijloacelor de transport. [Accesat: 12.07.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=244

DUVAC, C. Pluralitatea aparentă de infracțiuni. Bucureşti: Universul Juridic, 2008. 312 p. ISBN 978-973-127-122-4


Refbacks

  • There are currently no refbacks.