MATERIALE ȘTIINȚIFICE REFERITOARE LA ACCESUL ILEGAL LA INFORMAŢIA COMPUTERIZATĂ PUBLICATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Alexandru STRÎMBEANU

Abstract


În Republica Moldova, printre oamenii de ştiinţă care au contribuit la elaborarea concepţiei teoretice de soluţionare a problemei privind răspunderea penală pentru accesul ilegal la informaţia computerizată (art.259 din Codul penal al Republicii Moldova) se numără: Gh.Alecu, S.Bacinschi, A.Barbăneagră, A.Borodac, S.Brînza, S.Copețchi, S.Crijanovschi, M.Gheorghiță, L.Gîrla, S.Grișciuc-Bucica, N.Lazareva, C.Moțoc, V.Stati, Iu.Tabarcea şi al. Lucrările acestor autori reputaţi reprezintă baza teoretică a cercetării infracţiunilor prevăzute la art.259 CP RM. În prezentul articol, examinarea lucrărilor acestor autori se face în consecutivitate cronologică. În unele cazuri, în aceste lucrări se atestă opinii divergente privitoare la: conținutul obiectului juridic generic, al obiectului juridic special și al obiectului material ori imaterial al infracţiunilor prevăzute la art.259 CP RM; structura și conținutul laturii obiective a acestor infracțiuni; momentul de consumare a infracţiunilor prevăzute la art.259 CP RM; tipul de intenție manifestată la comiterea infracțiunilor respective; calitatea specială a subiectului – persoană fizică și a subiectului – persoană juridică. Aceste diferențe de poziții reprezintă un imbold de prim ordin pentru a continua și a aprofunda investigarea științifică a problematicii privind răspunderea pentru infracţiunile prevăzute la art.259 CP RM.

 

SCIENTIFIC MATERIALS REGARDING ILLEGAL ACCESS TO
COMPUTER INFORMATION PUBLISHED IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

In the Republic of Moldova, Gh.Alecu, S.Bacinschi, A.Barbaneagra, A.Borodac, S.Brinza, S.Copetschi, S. Crija­novschi, M.Gheorghitsa, L.Girla, S.Grisciuc-Bucica, N.Lazareva, C.Motsoc, V.Stati, Iu.Tabarcea, etc. are among the scientists who contributed to the elaboration of the theoretical concept of solving the problem of criminal liability for illegal access to computerised information (art.259 of the Criminal Code of the Republic of Moldova).  The works of these renowned authors represent the theoretical basis of the investigation of the offences provided in art.259 CC RM. In this article, the examination of the works of these authors is done in chronological order. These works attest, in some cases, divergent opinions regarding the content of the generic legal object, of the special legal object and of the material or immaterial object of the offenses provided in art.259 CC RM; the structure and content of the objective side of these offenses; the moment of consummation of the offenses provided in art.259 CC RM; the type of intent manifested in the commission of those offenses; the special quality of the subject – natural person and of the subject – legal person. These differences of positions represent a first-rate impetus to continue and deepen the scientific investigation of the issue of liability for the offences provided in art.259 CC RM.


Keywords


illegal access to computerized information, the generic legal object of the offence, the special legal object of the offence, the material or immaterial object of the offence, the prejudicial act, prejudicial consequences, the moment of consummation of th

Full Text:

PDF

References


BUTCULESCU, C.R. Rolul clarificator al doctrinei pentru comunicarea juridică. În: Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial, 2015, nr.6, p.23-28. ISSN 2393-3240

FLĂMÂNZEANU, I. Doctrina ca izvor de drept. În: Revista Studii de Drept Românesc, 2010, nr.1, p.23-30. ISSN 2284 -9394.

Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu / Sub red. lui A.Barbăneagră. Chişinău: ARC, 2003. 836 p. ISBN 9975-61-291-1

BORODAC, A. Manual de drept penal. Partea Specială. Chişinău: Tipografia Centrală, 2004. 622 p. ISBN 9975-9788-7-8

BARBĂNEAGRĂ, A., BERLIBA, V., GURSCHI, C. et al. Codul penal comentat şi adnotat. Chişinău: Cartier, 2005. 656 p. ISBN 9975-29-338-X

BRÎNZA, S., ULIANOVSCHI, X., STATI, V. et al. Drept penal. Partea Specială. Chișinău: Cartier, 2005. 804 p. ISBN 9975-79-324-X

Legea Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Legii telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 7 iulie 1995 şi a Codului penal al Republicii Moldova, nr.254 din 09.07.2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.189-192.

Legea Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova, nr.277 din 18.12.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44.

ЛАЗАРЕВА, Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений в области информатики и электросвязи. În: Revista științifică a USM „Studia Universitatis”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2007, nr.6, p.133-141. ISSN 1857-2081

BARBĂNEAGRĂ, A., ALECU, GH., BERLIBA, V. et al. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu (Adnotat cu jurisprudenţa CEDO şi a instanţelor naţionale). Chişinău: Sarmis, 2009. 860 p. ISBN 978-9975-105-20-0

Legea Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova, nr.278 din 18.12.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.37-40.

ГЫРЛА, Л.Г., ТАБАРЧА, Ю.М. Уголовное право Республики Молдова. Часть Особенная. Том 2. Кишинэу: Cartdidact, 2010. 592 p. ISBN 978-9975-4158-2-8

ГРИЩУК-БУЧКА, С. Уголовно-правовая характеристика преступлений против компьютерной безопасности (по законодательству Республики Молдова). În: Securitatea informaţională 2010. Conferință internațională (Chişinău, 15-16 aprilie 2010). Chșinău: ASEM, 2010. ISBN 978-9975-75-509-2

BRÎNZA, S., STATI, V. Drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2011, p.258. 1324 p. ISBN 978-9975-53-028-7

BACINSCHI, S. Răspunderea penală pentru accesul ilegal la informaţia computerizată protejată de lege. În: Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor implicate în procesul penal (Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 21 martie 2013). Chişinău: Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2013, p.229-236. ISBN 978-9975-4407-2-1

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1300 p. ISBN 978-9975-53-470-3

CRIJANOVSCHI, S. Accesul ilegal la informaţia computerizată în practica judiciară a Republicii Moldova și a României. În: Conferința „Integrare prin cercetare și inovare” (Chișinău, Moldova, 28-29 septembrie). Vol.1. Chișinău: CEP USM, 2016, p.250-253. ISBN 978-9975-71-815-8

COPEȚCHI, S. Infracţiunile informatice potrivit legii penale moldave: studiu de drept comparat şi propuneri de lege ferenda. În: Realități și perspective ale învățământului juridic național. Culegerea materialelor științifice elaborate în baza comunicărilor de la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională, organizată cu ocazia a 60 de ani de la înființarea Facultății de Drept (USM, 01-02 octombrie 2019, Chișinău). Vol.II. Chișinău: CEP USM, 2020, p.29-40. ISBN 978-9975-149-88-4

Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al RM – art.7; Codul penal – art.178, 2081, 259 ș.a.). [Accesat: 30.08.2020] Disponibil: www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3183/language/ro-RO/Default.aspx+&cd=3&hl=ro&ct=clnk&gl=at

MOȚOC, C., GÎRLA, L. Protecția juridico-penală a secretului profesional prin prisma incriminărilor prevăzute la art.178, 259, 2601, 2602 CP RM. În: Revista științifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2020, nr.3, p.139-151. ISSN 1814-3199


Refbacks

  • There are currently no refbacks.