EVALUAREA PERFORMANŢELOR FUNCŢIONARILOR PUBLICI REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Nicolae ROMANDAȘ, Olesea COJOCARU

Abstract


În prezentul articol ne-am propus să examinăm problema privind  evaluarea performanţelor funcţionarilor publici rezultate din activitatea de dezvoltare profesională la locul de muncă. În Republica Moldova, evaluarea performanţelor funcţionarilor publici rezultate din activitatea de dezvoltare profesională la nivelul administraţiei publice a apărut ca necesitate de îmbunătăţire a sistemului de management intern în cadrul autorităţii publice, care permite o mai bună pla­ni­ficare, coordonare şi organizare a activităţii funcţionarului public, subdiviziunii/autorităţii publice. Iată de ce, la mo­mentul actual este absolut faptul că informaţiile colectate în timpul evaluării pot fi folosite de conducerea autorităţii publice pentru identificarea factorilor care au influenţat realizarea sau nerealizarea obiectivelor dezvoltării profesionale a funcţionarului public, orientate spre aprofundarea şi actualizarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi modelarea atitudinilor necesare funcţionarului public pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor funcţiei.

 

ASSESSING THE PERFORMANCE OF PUBLIC OFFICIALS BASED ON THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITY

This article aims to examine the issue of the civil servants’ performance evaluation based on the workplace development work. The evaluation of civil servants' performance resulting from the professional development activity at the level of the public administration in the Republic of Moldova emerged as a necessity for the improvement of the internal management system within the public authority, which allows better planning, coordination and organisation of the activity of the civil servant, of the unit/ public authority. That is why it is now absolutely certain that the information gathered during the evaluation can be used by the public authority to identify the factors that have influenced the achievement or failure to achieve the professional development goals of the civil servant aimed at deepening and updating the knowledge and skills development and modelling the attitudes necessary for the civil servant to perform the duties of the office efficiently.


Keywords


civil servant, professional development, evaluation, public institution, professional knowledge.

Full Text:

PDF

References


McCLELLAND, D.C., BURNHAM, L.L. Power is a great motivator. Harvard: Bussiness Review, 1976, p.100-110.

HARRINGTON, H.J., HARRINGTON, J.S. Management total în firma secolului XXI. Bucureşti: TISH, 2010, p.118.

GAMOV, I. Managementul personalului. Chişinău: Evrica, 2012, p.88.

CHIŞU, V.A. Manualul specialistului în resurse umane. Bucureşti: IRECSON, 2002, p.33

MANOLESCU, A. Managementul resurselor umane. Bucureşti: RAI, 2008, p.389.

NICOLESCU, O. Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei. Bucureşti: Editura Economică, 2009, p.63.

STANCIU, S. Managementul resurselor umane. Bucureşti: Editura Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”, 2001, p.136.

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04.07.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840.

Hotărâre privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.201 din 11.03.2009. În: Monitorul Oficial al Republici Moldova, 2009, nr.55-56/249.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, nr.108 din 12.02.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.42/126.

TOMULEŢ, C. Funcţia publică: Suport de curs. Chişinău, 2015, p.180.

ZORLENŢAN, T., BURDUŞ, E., CĂPRĂRESCU, Gh. Managementul organizaţiei. Bucureşti: Holding Reporter, 1996, p.144.

ŢEPORDREI, A. Interdependenţa dintre organizarea, evaluarea şi eficienţa procesului de perfecţionare a personalului din administraţia public. În: Administrarea publică, 2004, nr.1-2, p.185.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.98 din 28.05.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.117-118/359.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.268 din 29.11.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.27-30/98.

GHEORGHIŢA, T., ŢEPORDEI, A. Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public: Ghid metodic. Chișinău: S. n., 2010, p.10.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.