RESPONSABILITATEA REDUSĂ ȘI STAREA EMOȚIONALĂ A SUBIECTULUI INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.146, 147 ȘI 156 DIN CODUL PENAL

Rodica BERDILO

Abstract


În cadrul articolului se stabilește conținutul criteriului medical și al citeriului juridic ale responsabilității reduse (art.231 CP RM). Sunt determinate similitudinile și diferențele dintre noțiunea „responsabilitate redusă”, pe de o parte, și noțiunile „responsabilitate” (art.22 CP RM) și „iresponsabilitate” (art.23 CP RM), pe de altă parte. Se concluzionează că responsabilitatea redusă nu este un tip nici al responsabilității în accepția art.22 CP RM, nici al iresponsabilității în accepția art.23 CP RM. Responsabilitatea redusă, ca și responsabilitatea și iresponsabilitatea, este un tip aparte de măsură a capacității persoanei de a-şi da seama de acţiunea sau inacţiunea sa ori de a o dirija. Se argumentează că expertul, bazându-se pe indicatori exclusiv medicali, în lipsa unor indicatori juridici, stabilește limitele de aplicare a art.231 CP RM, precum și delimitează responsabilitatea redusă de iresponsabilitate. Se demonstrează de ce este imperioasă prevederea, într-o normă de referință pentru art.231 CP RM, a listei limitative de tulburări psihice care atestă starea de responsabilitate redusă. Se arată că atât starea de afect (art.146 și 156 CP RM), cât și starea de tulburare fizică sau psihică, cu diminuarea discernă­mîntului, cauzată de naştere (art.147 CP RM), constituie cazuri speciale de responsabilitate redusă. Conform legii în vi­goare, stările consemnate în art.146, 147 și 156 CP RM nu intră sub incidența art.231 CP RM. Se argumentează de ce, la stabilirea pedepsei pentru infracțiunile prevăzute la art.146, 147 sau 156 CP RM, instanţa de judecată nu trebuie să rețină circumstanţa atenuantă prevăzută la lit.d) alin.(1) art.76 CP RM.

 

REDUCED RESPONSIBILITY AND EMOTIONAL STATE OF THE SUBJECT OF THE CRIMES PROVIDED FOR IN art.146, 147 AND 156 OF THE CRIMINAL CODE

This article establishes the content of the medical criterion and of the juridical criterion of limited responsibility (art.231 CC RM). On the one hand, the article determines the similarities and differences between the notion of “limited responsibility”, and the notions of “responsibility” (art.22 CC RM) and “irresponsibility” (art.23 CC RM), on the other hand.  The conclusion is that limited responsibility is neither a type of responsibility under art.22 CC RM, nor of irresponsibility under art.23 CC RM. Limited responsibility, along with responsibility and irresponsibility, are special types of measurement of a person's capacity to realise their action or inaction or to direct it. It is argued that the expert, based on exclusively medical indicators, in absence of juridical indicators, establishes the limits of application of art.231 CC RM, and delimits the reduced responsibility from irresponsibility. It is demonstrated why it is imperative to provide, in a reference norm for art.231 CC RM, a limiting list of mental disorders attesting the reduced state of res­ponsibility. It is shown that both the state of heat of passion (art.146 and 156 CC RM) and the state of physical or mental disorder with a disturbed consciousness caused by delivery (art.147 CC RM) are special cases of reduced res­ponsibility. According to the law in force, the conditions laid down in art.146, 147 and 156 CC RM, do not fall under the incidence of art.231 CC RM. It is argued why the court shall not take into account the mitigating circumstance provided in letter d) para. (1) art.76 CC RM when establishing the punishment for the offenses provided in art.146, 147 or 156 CC RM.


Keywords


reduced responsibility, responsibility, irresponsibility, the state of heat of passion, the state of physical or mental disorder with a disturbed consciousness caused by delivery, mitigating circumstance.

Full Text:

PDF

References


BOLOCAN-HOLBAN, A., VIDAICU, M. Analiza instituţiei responsabilităţii limitate prin prisma diferitelor sisteme de drept. În: Revista științifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2013, nr.3, p.154-158. ISSN 1814-3199

BOTNARU, S. Analiza instituţiei responsabilităţii limitate prin prisma diferitelor sisteme de drept. În: Revista științifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2015, nr.3, p.82-87. ISSN 1814-3199

БУРДІН, В.М. Поняття обмеженої осудності: термінологічні аспекти та функціональне призначення. B: Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична, 2009, №4, c.161-172. ISSN 2311-8040

НАЗАРЕНКО, Г.В. Невменяемость: уголовно-релевантные психические состояния. Санкт-Петербург: Юриди¬ческий Центр Пресс, 2002. 205 c. ISBN 5-94201-069-2

БОТНАРУ, С. Обзор нормы об ограниченной вменяемости: парадоксы законодательной новеллы. În: Revista Naţională de Drept, 2014, nr.6, p.15-20. ISSN 1811-0770

BOTNARU, S. Responsabilitatea redusă în dreptul penal: concept şi problematică. În: Conferinţa ştiinţifică „Integrare prin cercetare şi inovare” (26-28 septembrie 2013). Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice. Chişinău: CEP USM, 2013, p.127-129. ISBN 978-9975-71-414-3

BOTNARU, S., BURAVCENCO, Iu. Conceptul responsabilităţii reduse în legislaţia Republicii Moldova şi a altor state. În: Revista științifică a USM „Studia Universitatis”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2009, nr.8, p.93-96. ISSN 1857-2081

STATI, V. Inconsecvența Curții Constituționale cu privire la regimul juridic al analogilor substanţelor stupefiante sau psihotrope. În: Revista științifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2018, nr.3, p.3-20. ISSN 1814-3199

Case of Dmitriyevskiy vs Russia. [Accesat: 30.07.2020] Disponibil: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177214

МАРЧАК, В.Я. Кримінально-правове та психологічне значення і проблеми розмежування неосудності від осудності та обмеженої осудності. B: Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 2008, Вип.19, c.205-212. ISSN 1609-0462

CAZACU, V., FURTUNĂ, V., FULGA, Iu., GARAZ, Gr. Actualităţi în evaluarea gradului de discernămînt psihic prin prisma modificării codului penal în Republica Moldova. În: Analele științifice ale USMF „Nicolae Testemițanu”, Psihiatrie, narcologie, 2011, vol.3, p.611-616. ISSN 1857-1719

РЫЖОВА, О.А., ПАМЕНКОВА, И.А. Невменяемость и ограниченная вменяемость: понятие, критерии, зна-чение в российском уголовном праве. B: Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство», 2016, том 4, №1, http://esj.pnzgu.ru ISSN 2307-9525

КОЗАЧЕНКО, И.Я., СПАСЕННИКОВ, Б.А. Вопросы уголовной ответственности и наказания лиц, страдающих психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. В: Государство и право, 2001, №5, с.69-74. ISSN 0132-0769

ДОЛГОВА, С.В. Особенности медицинского критерия ограниченной вменяемости. В: Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки, 2012, №9, с.85-90. ISSN 2223-2095

СИРОЖИДИНОВ, Д.В. Ограниченная вменяемость: проблемы теории и практики: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 1998. 28 с.

Decizia Curții de Apel Bălți din 12.09.2012. Dosarul nr. 1a-361/2012. [Accesat: 28.07.2020] Disponibil: https://cab.instante.justice.md/

КУЛИ-ЗАДЕ, Т.А. Уголовная ответственность лиц с уменьшенной (ограниченной) вменяемостью: Авто¬ре-ферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2011. 27 с.

Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 18.03.2015. Dosarul nr. 329/2015. [Accesat: 28.07.2020] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=3943

МУХАЧЕВА, И.М. Уголовно-правовая и психологическая характеристика аффекта. В: Актуальные проблемы российского права, 2016, №7, с.118-126. ISSN 1994-1471

BOTNARU, S. Responsabilitatea redusă în pruncucidere: implicaţii juridico-penale. În: Revista științifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2014, nr.3, p.138-141. ISSN 1814-3199

BRÎNZA, S. Infracţiunile prevăzute la art. 146 şi la art.147 CP RM: aspecte teoretice și practice. În: Revista științifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2014, nr.3, p.86-104. ISSN 1814-3199

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p. ISBN 978-9975-53-469-7

ДОЕВ, В.А. Проблемы отграничения аффекта от ограниченной вменяемости в уголовном праве России. В: Вестник Краснодарского университета МВД России, 2013, №2, с.27-28. ISSN 2073-1078

МАРЧАК, В.Я. Емоційні стани і процеси як підстава обмеженої осудності. В: Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 2009, Вип. 21, с.231-240. ISSN 1609-0462

ПАПИКЯН, Д.Т, ВОЛКОВА, Н.А. Проблема отграничения аффекта от ограниченой вменяемости в уголовном праве России. В: Теория и практика современной науки, 2016, №12. [Accesat: 29.07.2020] Disponibil: https://www.modern-j.ru/domains_data/files/18/Papikyan-D.T.-%28osnovnoy-razdel%29.pdf

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи. [Accesat: 29.07.2020] Disponibil: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03#Text

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 24.12.2012 cu privire la practica judiciară în cauzele penale referitoare la infracţiunile săvârşite prin omor (art. 145-148 CP RM). [Accesat: 29.07.2020] Disponibil: jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=318

Codul penal al Regatului Suediei. [Accesat: 29.07.2020] Disponibil: http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Suedia-RO.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.