MODELAREA PROCESULUI DE ANALIZĂ A DOCTRINEI ÎN MATERIA PROTECȚIEI DREPTURILOR PACIENȚILOR ÎN DIFERITE SISTEME DE ASIGURĂRI OBLIGATORII ȘI/SAU FACULTATIVE

Ion GUCEAC Jr.

Abstract


În secolul al XXI-lea, oamenii, ca să facă descoperiri ştiinţifice care să ne depăşească, uneori, imaginaţia, creează tehnologii de ultimă generaţie. În opinia unor autori, la această etapă omenirea intră într-o fază calitativ nouă a dezvoltării sale, nutrind speranţa că secolul al XXI-lea va deveni o nouă eră de cooperare globală. Astfel, în faţa ştiinţelor sociale, inclusiv a celor juridice, rămâne în prim-plan problema identificării unor căi de dezvoltare a fenomenelor, relaţiilor şi instituţiilor sociale, care reprezintă obiectul lor de cercetare. Complexitatea relațiilor sociale obligă la cercetări în diverse domenii care, într-o formă sau alta, scot în evidență realitatea juridică.

În această ordine de idei constatăm că subiectul cercetării noastre este actual, deoarece sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală a fost creat pentru a asigura dreptul constituțional al cetățenilor de a primi îngrijiri medicale gratuite, consacrate în Constituția Republicii Moldova. Dreptul omului la protecția sănătății, conform art.11 din Carta socială euro­peană, obligă Republica Moldova, ca și alte state, să creeze condiții adecvate pentru punerea în aplicare a acestui deziderat. Totodată, asigurările facultative obțin tot mai mult teren odată cu perceperea avantajelor acestora de către societate.

 

MODELLING THE ANALYSIS PROCESS OF DOCTRINE IN THE MATTER OF PROTECTION OF PATIENTS' RIGHTS IN DIFFERENT COMPULSORY AND/OR OPTIONAL INSURANCE SYSTEMS

In the 21st century, in order to make scientific discoveries that sometimes surpass our imagination, people create state-of-the-art technologies. In the opinion of some authors, at this stage, humanity enters a qualitatively new phase of its development, nurturing the hope that the 21st century will become a new era of global cooperation. Thus, the issue of identifying ways to develop social phenomena, relationships and institutions remains before the social sciences, including the legal ones, which is their object of research. The complexity of social relations requires research in various fields that =highlight the legal reality in one form or another.

In this regard, the subject of our research is topical, because the system of compulsory health insurance was created to ensure the constitutional right of citizens to receive free healthcare, and is enshrined in the Constitution of the Republic of Moldova. The human right to health protection, according to art.11 of the European Social Charter, obliges the Republic of Moldova, along with other states, to create adequate conditions for the implementation of this desideratum. At the same time, the optional insurances are gaining more and more ground as the society becomes aware of their advantages.


Keywords


the system of compulsory health insurance, compulsory health insurance, medical insurance, optional insurance, medical system, taxpayer, insured, insurer, doctrine, scientific approach.

Full Text:

PDF

References


Dicționar dexonline, https://dexonline.ro/definitie/doctrin%C4%83, [Accesat: 06.07.2020]

NEGRU, B., NEGRU, A. Teoria generală a statului și dreptului. Chișinău: Tipografia Centrală, 2017, p.19.

MERCESCU, A., BERCEA, R. O scurtă introducere în drept. Bucureşti: Humanitas, 2019.

SOFIA, S. Teoria generală a dreptului. București: Lumina Lex, 2000, p.159.

NIEMESCH, M. Teoria generală a dreptului. București: Hamangiu, 2014, p.125.

DOGARU, I., DĂNIȘOR, D.C., DĂNIȘOR, Gh. Teoria generală a dreptului. Bucureşti: Editura Științifică, 1999, p.145.

CUCIUREANU, Gh. Managementul sistemelor naționale de cercetare-dezvoltare: între globalizare și provincializare. Chișinău: ProEDIT, 2011, p.19.

CRAIOVAN, I. Metodologie juridică. Bucureşti: Universul Juridic, 2005, p.36-37.

CUCIUREANU, Gh. Managementul sistemelor naționale de cercetare-dezvoltare: între globalizare și provincializare. Chișinău: ProEDIT, 2011, p. 20.

LUPU, Gh., AVORNIC, Gh. Teoria generală a dreptului. Chişinău, 1997, p.124.

Dicționar dexonline, https://dexonline.ro/definitie/metod%C4%83. [Accesat: 24.07.2020]

Dicționar dexonline, https://dexonline.ro/definitie/concep%C8%9Bie. [Accesat: 24.04.2020]

Dicționar dexonline, https://dexonline.ro/definitie/original. [Accesat: 24.04.2020]

Рекомендация о статусе научных работников. B: Мир науки, 1989, №4. http://docs.cntd.ru/document/902084640, [Accesat: 07.06.2020]

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, în vigoare din 27.08.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.