REABILITAREA JUDECĂTOREASCĂ CA INSTITUŢIE PARTICULARĂ A PRESCRIPŢIEI PENALE: REPERE CUMULATIV-TEORETICE

Andrei MUNTEAN, Gheorghe SORICI

Abstract


 

Reabilitarea judecătorească este o formă de reabilitare care se acordă, la cererea condamnatului, pe calea unei proceduri speciale, de către instanţa de judecată, în condiţiile prevăzute de lege.

Spre deosebire de reabilitarea de drept (stingerea antecedentelor penale), reabilitarea judecătorească nu este obţinută în mod automat, ci numai prin intervenţia organelor judecătoreşti. Reabilitării judecătoreşti îi este caracteristic faptul că pentru reabilitarea unui condamnat nu este suficient să fie îndeplinite condiţiile de reabilitare prevăzute de lege, ci este necesară constatarea judecătorească a îndeplinirii acestora şi pronunţarea reabilitării lui prin hotărârea instanţei de judecată.

 

JUDICIAL REHABILITATION AS A PARTICULAR INSTITUTION OF CRIMINAL PRESCRIPTION:

CUMULATIVE-THEORETICAL REFERENCES

Judicial rehabilitation is a form of rehabilitation that is granted by the court through a special procedure at the request of the convict, and under the conditions laid down in the law.

Unlike the legal rehabilitation (expunged criminal record), judicial rehabilitation is not obtained automatically but only through the intervention of the courts. Judicial rehabilitation is characterised by the fact that in order to rehabilitate a convict, it is not enough to meet the rehabilitation conditions provided by the law, but it is necessary to establish their compliance with the court and pronounce their rehabilitation by a court decision.


Keywords


Criminal prescription, criminal law, criminal trial, judicial rehabilitation, legal basis, convicted, court, court finding, sentencing.

Full Text:

PDF

References


APETREI, M. Drept procesual penal. Bucureşti, 1999, p.92.

СТРОГОВИЧ, М.С. Курс советского уголовного процесса. Tом 1. Москва: Наука, 1968, с.36.

VOLONCIU, N. Tratat de procedură penală. Partea generală. Vol.I. Bucureşti: Paideia,1993, p.16.

POP, T. Drept procesual penal. Partea specială. Vol.I. Cluj: Tipografia Naţională, 1946, p.5-6.

ЯКУБОВИЧ, A. Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России. Кемерово, 1997, c.66.

ХИМИЧЕВ, O. Институт реабилитации в уголовном судопроизводстве. B: Закон и право, 2004, №1, с.40-43.

DOLEA, Ig. Regula în reglementarea Codului de Procedură Penală non reformatio „in peius”. În: Analele știinţifice ale USM, Facultatea de Drept, 1999, nr.2, p.99-102.

Codul penal al Republicii Moldova. Legea nr.985-XV din 18.04.2002. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74/195.

COZMA, I. Reabilitarea în dreptul penal. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1970, p.132-134.

Dicţionarul explicativ al limbii române / Sub red. lui I.Coteanu, L.Seche, M.Seche. Bucureşti: Univers enciclopedic, 1998, p.896.

Научно-практический комментарий УПК РСФСР / Под ред. Л.Н. Смирнова. Москва: Юридическая лите¬ра-тура, 1970, c.13.

БЕЗЛЕПКИН, T. Конституционные права граждан на возмещение имущественного вреда, причиненного судебно- следственными органами. B: Проблемы правового статуса личности в уголовном процессе. Саратов: Сара¬товский университет, c.82-86.

ПОЛЯКОВА, M. Имущественные проблемы реабилитации по советскому праву: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 1977, c.16.

BRÎNZĂ, L. Aspectele de bază ale instituţiei de reabilitare a persoanei în procesul penal. În: Revista Naţională de Drept, 2007, nr.9, p.3.

VOLONCIU, N. Tratat de procedură penală. Partea generală. Vol.I. Bucureşti: Paideia, 1996, p.354.

DOLTU, I. Consideraţii cu privire la administrarea şi aprecierea probelor în procesul penal. În: Dreptul, 2001, nr.7, p.170.

VOLONCIU, N. Conotaţii din perspectivă europeană la ultimele modificări ale Codului de procedură penală. În: Revista de Drept Penal, 2004, p.97.

TANOVICEANU, I. Tratat de drept şi procedură penală. Vol.IV. Bucureşti: Curierul Judiciar, 1927, p.96.

СТРОГОВИЧ, М.С. Истина судебного приговора. Проблемы судебной практики. Москва, 1974, с.100-107.

МАЛИКОВ, М.Ф. Проблемы судебного приговора. Уфа, 1987, c.88.

DOLEA, Ig. Consideraţii privind dreptul acuzatului la tăcere în procedura penală. În: Analele ştiinţifice ale USM. Vol.I, Chişinău, 2006, p.604.

DĂNILEŢ, C. Aspecte teoretice şi practice ale sesizării instanţei de judecată în materia plângerii prealabile directe. În: Dreptul, 2004, nr.9, p.222.

MATEUŢ, G. Procedura penală (Partea generală). Bucureşti: Universul Juridic, 2019, p.44

SÎRBU, Fl. Prescripţia în Dreptul Penal. Chişinău: CE USM, 2008, p.149.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.