STUDIU COMPARAT PRIVIND OBIECTUL INFRACŢIUNILOR DE FALS ÎN ACTE PUBLICE (art.332 CP RM)

Cristina PÎRŢAC

Abstract


În prezentul studiu este efectuată o analiză comparată a infracţiunilor de fals în acte publice prevăzute în legislaţia Republicii Moldova în raport cu prevederile similare din legislaţiile penale ale unor state străine. Investigaţia comparată a vizat obiectul infracţiunilor de fals în acte publice. Sunt punctate tehnicile legislative de inserare a infracţiunilor de fals în acte publice în textul legii penale. O parte din studiu este dedicat analizei obiectului material/imaterial şi a produsului in­frac­ţiunii. Se arată că în conjunctura infracţiunilor prevăzute la art.332 CP RM documentul oficial fals nu poate apărea în postura de obiect material sau imaterial, ci doar de produs al infracţiunii. Din perspectivă comparată, în legislaţia unor state străine pe post de obiect material sau imaterial al infracţiunilor similare celor consemnate la art.332 CP RM pot apărea şi documentele oficiale false, nu însă doar cele autentice.

 

COMPARATIVE STUDY REGARDING THE OBJECT OF FORGERY IN PUBLIC ACTS OFFENSES
     (art.332 PC RM)

 This study presents a comparative analysis of the offenses of forgery in public acts provided in the legislation of the Republic of Moldova in relation to similar provisions in the criminal laws of some foreign states. The comparative investigation focused on the object of the offenses of forgery in public acts. Are pointed out legislative techniques for inserting the offenses of forgery in public acts in the text of the criminal law. Part of the study is dedicated to the analysis of the material/immaterial object and the product of the crime. It is shown that in the conjuncture of the crimes provided in art. 332 CC RM, the false official act cannot appear as material or immaterial object, but only as the product of the crime. From a comparative perspective, in the legislation of some foreign states, not only the authentic acts, but also false official acts may appear as a material or immaterial object of the crimes similar to those laid down in art. 332 CC RM.


Keywords


forgery in public acts, object of the crime, generic legal object, material/immaterial object of crime, public sphere, forgery offenses, official document.

Full Text:

PDF

References


Codul penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.

Уголовный кодекс Российской Федераций. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/40396ba20fb9faf9cd9a9f15a910341de5a0b2cd/

Уголовный кодекс Республики Таджикистан. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: http://continent-online.com/ Document/ ?doc_id=30397325#pos=3273;-53

Уголовный кодекс Республики Узбекистан. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://lex.uz/docs/111457

Уголовный кодекс Республики Армения. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349〈=rus

Уголовный кодекс Туркменистана. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/tm/tm015ru.pdf

Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: http://continent-online.com/ Document/?doc_id=30420353#pos=3616;-20

Уголовный кодекс Кыргызской Республики. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527

Уголовный кодекс Республики Казахстан. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252&doc_id2=31575252#pos=417;-116&pos2=5294;-62

Уголовный кодекс Грузии. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://matsne.gov.ge/ka/document/download/16426/143/ru/pdf

Уголовный кодекс Республики Беларусь. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://xn----ctbcgfviccvibf9bq8k.xn--90ais/statya-427

Уголовный кодекс Украины. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil:https://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/razdel-1-17/

POPENCO, A. Aspecte teoretice şi practice ale infracţiunii de neglijenţă în serviciu: Teză de doctor în drept. Chişinău, 2020. 249 p.

Criminal Code of the Republic of North Macedonia. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/8145/file/fYROM_CC_2009_am2018_en.pdf

Legea Republicii Moldova cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 04.07.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232.

TIMOFEI, C. Răspunderea penală pentru traficul de influenţă. Chişinău: CEP USM, 2012. 322 p.

TIMOFEI, C. Obiectul juridic al infracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM. În: Revista Naţională de Drept, 2013, nr.4, p.48-53.

Criminal Code of the Republic of Estonia. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/8244/file/Estonia_CC_am2019_en.pdf

Criminal Law of the Republic of Latvia. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/8266/file/Latvia_CC_1998_am2018_en.pdf

Convenţia ONU împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: http://ani.md/sites/default/files/Conventia%20ONU.pdf

Convenţia penală privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.cna.md/public/files/legislatie/conventia_penala_privind_coruptia_.pdf

BRÎNZA, S. Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului. Chişinău: Tipografia Centrală, 2005. 675 p.

Codul penal al României. În: Monitorul Oficial al României, 2009, nr.510.

Criminal Code of the Kingdom of Sweden. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/8662/file/Sweden_criminal_code_am2020_en.pdf

Criminal Code of the Republic of Finland. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/6375/file/Finland_CC_1889_am2015_en.pdf

Criminal Code of the Federal Republic of Germany. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/6115/file/Germany_CC_am2013_en.pdf

Criminal Code of Lithuania. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/8272/file/Lithuania_CC_2000_am2017_en.pdf

Código penal de España. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal/

Criminal Code of the Republic of Albania. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/8235/file/Albania_CC_1995_am2017_en.pdf

Criminal Code of the French Republic. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.legal-tools.org/doc/418004/pdf/

Criminal Code of the Republic of Malta. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/8555/file/Malta_Criminal_Code_amDec2019_en.pdf

Criminal Code of the Kingdom of Norway. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/8745/file/Norway_Penal_Code_2005_am2020_en.pdf

Codice penale Italiano. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.ipsoa.it/codici/cp/l2/t7

Criminal Code of the Republic of Poland. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.imolin.org/doc/amlid/Poland_Penal_Code1.pdf

Criminal Code of the Republic of Liechtenstein. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/8268/file/Liechtenstein_Criminal_Code_1987_am2017_en.pdf

Criminal Code of the Republic of Bulgaria. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/8395/file/Bulgaria_Criminal_Code_1968_am2017_ENG.pdf

Criminal Code of Montenegro. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/8406/file/Montenegro_CC_am2018_en.pdf

Criminal Code of the Swiss Confederation. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/8561/file/Swiss_CC_1937_am112019_en.pdf

BRÎNZA, S., STATI, V., POPOV, R. Falsul în acte publice (art.332 CP RM): aspecte de drept penal. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2015, nr.8(88), p.64-73.

REŞETNICOV, A. Natura juridică a produsului infracţiunii. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2007, nr.6, p.185-191.

Criminal Code of Bosnia and Herzegovina. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.legislationline.org/download/id/8499/file/CC_BiH_am2018_eng.pdf

Recomandarea Rec(2002)2 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind accesul la documentele publice, adoptată de Comitetul Miniştrilor la 21 februarie 2002, cu ocazia celei de-a 784-a reuniuni a Delegaţilor Miniştrilor. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://www.standarde-justitie.ro/presasijustitia/Recomandarea%20Rec(2002)2%20a%20 Comitetului%20Ministrilor%20catre%20statele%20membre%20privind%20accesul%20la%20documentele%20publice.pdf

Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine („Convenția privind apostila”). [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://apostila.gov.md/wp-content/uploads/2014/03/ Conventia_de_la_Haga_cu_privire_la_suprimarea_cerintei_supralegalizarii_actelor_oficiale.pdf

Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 06 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr.1024/2012. [Accesat: 09.11.2020] Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R1191

Legea Republicii Moldova privind accesul la informaţie, nr.982 din 11.05.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.88-90.

REŞETNICOV, A. Accepţiunea juridico-penală a noţiunii „document oficial”. În: Revista Naţională de Drept, 2008, nr.2, p.35-42.

PÎRŢAC, C. Noţiunile „document oficial” şi „actul public” în interpretarea instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” (Chişinău, 28-29 septembrie 2016). Chişinău: CEP USM, 2016, p.176-179.

Legea Republicii Moldova cu privire la informatică, nr.1069 din 22.06.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, p.73-74.

REŞETNICOV, A. Pot oare documentele private să formeze obiectul material al infracţiunilor prevăzute la art.332 şi 361 CP RM? În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2007, nr.1-3, p.87-91.

BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.II. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 1300 p.

STATI, V. Infracţiuni economice: note de curs. Ediţia a II-a, revizuită şi actualizată până la data de 1 iulie 2016. Chişinău: Tipografia Centrală, 2016. 622 p.

STATI, V. Infracţiuni economice: note de curs. Ediţia a III-a, revizuită şi actualizată până la data de 1 mai 2019. Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. 600 p.

Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 361 alin.(2) lit.c) din Codul penal (confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor de importanţă deosebită false), nr.12 din 14.05.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.176-180.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.