PARTICIPAŢIA LA COMITEREA INFRACŢIUNILOR DE OMOR – DELIMITĂRI TEORETICO-METODOLOGICE

Alexandru ARCER

Abstract


La momentul actual în ştiinţa dreptului penal sub aspectul diferenţierii participanţilor la infracţiune au fost şi continuă să concureze până în prezent două teorii de bază ce caracterizează participaţia penală: una obiectivă şi una subiectivă, dar este cunoscută şi o teorie mixtă.

În acest context, în dreptul penal este unanim recunoscut principiul conform căruia, în caz de participaţie, nu se mo­di­fică temeiul general al răspunderii penale.

Asupra participanţilor la infracţiune se răsfrâng principiile generale ale răspunderii în dreptul penal, potrivit cărora temeiul răspunderii penale îl formează fapta prejudiciabilă ce conţine toate elementele compo­nenţei infracţiunii prevăzute de Codul penal. Acest principiu are o importanţă principială atât la stabilirea răspunderii pentru faptele săvârşite de o singură persoană, cât şi pentru cele comise în participaţie.

Actualitatea prezentului studiu în limitele unui articol ştiinţific reiese din faptul că legea penală consideră participaţia la infracţiune drept una dintre cele mai periculoase forme de activitate infracţională după gradul de răspundere şi gravitatea urmărilor penale, participaţia la infracţiune constituind un grad prejudiciabil sporit.

 

PARTICIPATION IN THE  COMMISSION OF MURDERS –THEORETICAL - METHODOLOGICAL BOUNDARIES

At present, in the science of criminal law, to differentiate participants in crime, there have been two basic competing theories that characterise the criminal participation: one is objective and the other one is subjective; however, a mixed theory is also known.

In this context, in criminal law, there is a unanimous recognition of the principle according to which, in case of participation, the general basis of criminal liability does not change.

The general principles of liability in criminal law are reflected on the participants in the crime. According to them, as we have already mentioned, the basis of criminal liability is formed by the prejudicial deed that includes all the elements of the crime provided by the Criminal Code. This principle is of fundamental importance both in establishing the liability for acts committed by a single person and for those committed in participation.

The relevance of this study carried out in this scientific article results from the fact that criminal law considers participation in crime as one of the most dangerous forms of criminal activity according to the degree of responsibility and seriousness of criminal consequences, participation in crime constituting a highly prejudicial degree.


Keywords


criminal law, participation, crime, life of the person, health of the person, criminal activity, prejudicial degree.

Full Text:

PDF

References


ANTONIU, G. Participația penală. Studiu de drept comparat. În: Revista de drept penal (București), 2000, Anul VII, nr.3 (iulie-septembrie), p.9-40.

BOTNARU, S., ŞAVGA, A., GROSU, V., GRAMA, M. Drept penal. Partea generală. Vol.I. Chişinău: Cartier Juridic, 2005, p.331.

ANTONIU, G. Participația penală. Studiu de drept comparat. În: Revista de drept penal (București), 2000, Anul VII, nr.3 (iulie-septembrie), p.9-40.

SOROCEANU, I. Omorul săvârşit asupra a două sau mai multor persoane. Abordări teoretice şi drept comparat. În: Revista Naţională de Drept, 2018, nr.1-3, p.58.

ПОБЕГАЙЛО, Э.Ф. Умышленные убийства и борьба с ними: уголовно-правовое и криминологическое исследвание. Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1965, с.11.

BALAICAN, V. Analiza juridică a omorului. În: Legea şi Viaţa, 2010, nr.9, p.34.

БУЖОР, В., ГУЦУЛЯК, В. Умышленное убийство (ст.145 УК РМ) Коментарий. В: Закон и жизнь, 2011, №3, с.8.

Codul penal al Republicii Moldova. Legea nr.985-XV din 18.04.2002. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74/195.

DOBRINOIU, V. Drept penal. Partea specială. Vol.I. Teorie şi practică judiciară. Bucureşti: Lumina Lex, 2000, p.77.

DUNGAN, P. Conceptul de participaţie penală. În: Revista de drept penal. (Bucureşti), 2000, Anul VII, nr.2, p.67.

GRAMA, M., BOTNARU, S. Participaţia la infracţiunile săvârşite cu vinovăţie dublă. În: Revista Naţională de Drept, 2003, nr.5, p.38.

ULIANOVSCHI, X. Participaţia penală. Chişinău: Asociaţia Judecătorilor din Moldova şi Centrul de Drept, 2000, p.13.

MARIŢ, Al. Participaţia la actele infracţionale imprudente. Concursul imprudenţelor. Compensarea sau imprudenţa comună a infractorului şi a victimei. În: Revista Naţională de Drept, 2005, nr.8, p.49.

ИВАНОВ, И. Аномальный субьест преступления. Москва: Юнити, 1998, с.95.

GRAMA, M., TIMOTIN, V. Conceptul de implicare la infracţiune şi delimitarea de instituţia participaţiei penale. În: Revista Naţională de Drept, 2002, nr.5, p.67.

Codul penal al Republicii Moldova. Legea nr.985-XV din 18.04.2002. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74/195.

MACARI, I. Noţiunea de participaţie la infracţiune. În: Legea şi Viaţa, 2006, nr.8, p.55.

HOTCA, M.A. Codul penal. Comentarii și explicații. București: C.H. Beck, 2007, p.163.

IACUBOI, V. Pericolul social al faptelor săvârșite în sfera activității de întreprinzător. În: Revista știinţifică a USM „Studia Universitatis”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2007, nr.6, p.128-132.

GAVAJUC, S. Răspunderea penală pentru remunerații ilicite în îndeplinirea lucrărilor de deservire a populației: Teză de doctor în drept. Chişinău, 2016, p.108.

ШАРГОРОДСКИЙ, М.Д. Общие задачи соучастия. В: Правоведение (Москва), 1960, №1, с.84-97.

MARIŢ, Al. Participaţia la actele infracţionale imprudente. Concursul imprudenţelor. Compensarea sau imprudenţa comună a infractorului şi a victimei. În: Revista Naţională de Drept, 2005, nr.8, p.49.

МИХЕЕВ, Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 1983, с.36.

BOTNARU, S., ŞAVGA, A., GROSU, V., GRAMA, M. Drept penal. Partea Generală. Chişinău: Cartier, 2005, p.135.

ULIANOVSCHI, X. Consideraţiuni generale cu privire la subiectul special al infracţiunilor militare. În: Revista Na-ţională de Drept, 2006, nr.3, p.49.

DOBRINOIU, V., PASCU, I., LAZAR, V. şi al. Drept penal. Partea Specială. Bucureşti: Editura Didactică şi Peda¬-gogică, 1992, p.63.

BULAI, C. Drept penal român. Partea Generală. Vol.I. Bucureşti: Casa de editură şi presă „Şansa” SRL, 1992, p.149.

UNGUREANU, A. Drept penal roman. Partea Generală. Bucureşti: Lumina Lex, 1995, p.78.

Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.1ca-95/2003 din 10.06.2003, În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2003, nr.12, p.11.

Постанова Пленуму Верховного Суду Укрaïони, №2 вiд 07.02.2003 „Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи” // www.crime.direx.org/e-library/pvsu/pvsu-2_07022003.htm [Accesat: 18.11.2020]

Culegere de hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (mai 1974-iulie 2002). Chişinău, 2002, p.304-312.

BRÎNZA, S., STATI, V. Drept penal: Partea specială. Vol.I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2011, p.631.

ANTONIU, G., MITRACHE, C., STĂNOIU, R. şi al. Noul Cod penal comentat / Sub red. lui G.Antoniu. Bucureşti: C.H.Beck, 2006, p.420.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.