EXCEPȚIA DE ILEGALITATE ÎN PROCESUL CIVIL

Dumitru DUMITRAȘCU

Abstract


Excepția de ilegalitate reprezintă un mijloc de apărare prin care partea interesată solicită verificarea legalității unui act administrativ ce urmează a fi aplicat la soluționarea unei cauze pendinte. Acest mijloc de apărare a fost introdus în legis­la­ția națională prin adoptarea Legii contenciosului administrativ din 2000. Însă, odată cu intrarea în vigoare a Codului admi­nistrativ, la 1 aprilie 2019, a fost exclusă posibilitatea invocării excepției de ilegalitate în cadrul procesului civil. Scopul prezentului studiu constă în examinarea utilității reintroducerii în legislație a instituției excepției de ilegalitate, având în vedere asigurarea celerității procesului civil și a securității raporturilor juridice.

 

THE EXCEPTION OF ILLEGALITY IN THE CIVIL PROCEEDINGS

The exception of illegality is a means of defence by which the interested party requests the verification of the legality of an administrative act that must be applied to the settlement of a pending case. This mean of defence was introduced into national law by the adoption of the Administrative Litigation Law of 2000. However, with the entry into force of the Administrative Code on 1 April 2019, the possibility of invoking the exception of illegality was excluded in the civil proceeding.  The purpose of this study is to examine the usefulness of reintroducing the institution of the exception of illegality into the legislation, given the celerity of the civil proceeding and the legal certainty.


Keywords


means of defence, procedural exception, administrative act, the exception of illegality, administrative disputes, procedural incident, the right to defence.

Full Text:

PDF

References


Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr.225 din 30.05.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.285-294.

DORNEAN PĂUNESCU, R.L. Excepția de nelegalitate. București: Universul Juridic, 2017. 283 p. ISBN: 978-606-39-0010-5

BELECCIU, Ș., COJOCARU, I. Deosebiri conceptuale între actul administrativ și alte categorii de acte juridice. În: Legea și Viața, 2015, nr.3 (279), p.4-8. ISSN: 1810-309X

CREANGĂ, I. Curs de drept administrativ. Vol.I. Chișinău: Epigraf, 2003. 334 p. ISBN: 9975-924-15-8

Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116 din 19.07.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320.

Legea contenciosului administrativ, nr.793 din 10.02.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58. Abrogată la 01.04.2019.

ALBU, E. Dreptul contenciosului administrativ. București: Universul Juridic, 2008. 376 p. ISBN: 978-973-127-099-9

DRĂGANU, T. Actele de drept administrativ. București: Editura Științifică, 1959. 298 p.

RÎCIU, I. Procedura contenciosului administrativ: aspecte teoretice și repere jurisprudențiale. București: Hamangiu, 2012. 459 p. ISBN: 978-606-522-440-7

IORGOVAN, A., VIȘAN, L., CIOBANU, A.S., PASĂRE, D.L. Legea contenciosului administrativ (Legea nr.554/2004): cu modificările și completările la zi: comentariu și jurisprudență. București: Universul Juridic, 2008. 400 p. ISBN: 978-973-127-024-1

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată). [Accesat: 09.08.2020] Disponibil: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_2&format=PDF


Refbacks

  • There are currently no refbacks.